Jak otworzyć fundusz inwestycyjny w Republice Czeskiej? - Damalion - Independent consulting firm.
Zaznacz stronę

W Republice Czeskiej inwestorzy zagraniczni mogą zdecydować się na założenie firmy lub funduszu inwestycyjnego jako narzędzia inwestowania. Firmy komercyjne muszą przestrzegać jednego zbioru przepisów w Republice Czeskiej, podczas gdy fundusze inwestycyjne muszą stosować się do innych regulacji. Ustawa o spółkach inwestycyjnych i funduszach inwestycyjnych jest aktem prawnym regulującym działalność instytucji inwestycyjnych w Republice Czeskiej. Jedną z opcji dostępnych dla międzynarodowych inwestorów chcących rozpocząć działalność gospodarczą w Republice Czeskiej jest udział w czeskim funduszu inwestycyjnym. Przepisy prawne w Republice Czeskiej zapewniają zróżnicowany wybór instrumentów inwestycyjnych dla szerokiego spektrum inwestorów. Ponieważ Republika Czeska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jej ustawodawstwo dotyczące funduszy inwestycyjnych jest zgodne z wytycznymi określonymi przez UE w wielu jej dyrektywach. Eksperci Damnation ds. zakładania firm z naszego personelu mogą pomóc w spełnieniu wymogów związanych z tym aktem prawnym.

Ustawodawstwo Republiki Czeskiej dotyczące funduszy inwestycyjnych

Nowo uchwalona czeska ustawa o spółkach inwestycyjnych i funduszach inwestycyjnych przyniesie korzyści inwestorom na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ustawa doprowadziła do powstania kilku nowych instrumentów inwestycyjnych, w tym następujących:

Wśród instrumentów inwestycyjnych można wymienić fundusze powiernicze i SICAV (spółki inwestycyjne o zmiennym kapitale), by wymienić tylko dwa przykłady.

Ustawa została zmodyfikowana w związku z dyrektywą w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która spowodowała wprowadzenie zmian (AIMF). Nowa ustawa zezwala funduszom inwestycyjnym i innym rodzajom organizacji inwestycyjnych, które zajmują się aktywami funduszy inwestycyjnych, na organizowanie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej, o czym powinny pamiętać firmy zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w Czechach.

Ponadto regulacje prawne dotyczące branży zapewnia Narodowy Bank Czeski, który jest głównym regulatorem instytucji inwestycyjnych w Czechach i odpowiada za regulację tego sektora. Służymy pomocą, jeśli potrzebujesz pomocy w procedurze rejestracji, która jest regulowana przez Narodowy Bank Czeski.

Różne rodzaje funduszy inwestycyjnych dostępnych w Republice Czeskiej

Mimo że rynek inwestycyjny w Czechach nie jest tak ugruntowany jak w innych krajach europejskich, w 2014 r. w kraju tym zarejestrowano ponad 1200 zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Obowiązujące przepisy rozróżniają fundusze otwarte i zamknięte, co jest cechą charakterystyczną, która odnosi się do ograniczeń stosowanych przy emisji jednostek uczestnictwa. Ogólnie rzecz biorąc, rozróżnia się fundusze otwarte i fundusze zamknięte.

Inwestorzy mają możliwość utworzenia wehikułu inwestycyjnego, który zostanie zarejestrowany przez jeden z następujących podmiotów prawnych:

– spółki akcyjne

– spółki inwestycyjne o zmiennym kapitale

– spółki komandytowe

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– fundusze wspólnego inwestowania

– fundusze powiernicze

Warunki konieczne do zarejestrowania funduszu inwestycyjnego w Republice Czeskiej

Przed założeniem spółki, która będzie wykazywana jako fundusz inwestycyjny, od inwestorów wymagany będzie minimalny wkład kapitałowy w wysokości 1,25 mln euro. Czeski Bank Narodowy (CNB), główna instytucja regulacyjna dla tej kategorii instrumentów, ma prawo zatwierdzać fundusze inwestycyjne. Zgoda ta jest jednak udzielana tylko w szczególnych okolicznościach.

Informacje na temat statutu funduszu inwestycyjnego w Republice Czeskiej można znaleźć w rozporządzeniu z 24 lipca 2013 r. wydanym przez Narodowy Bank Czeski. Dekret ten określa, jakie informacje należy przekazywać na temat funduszu inwestycyjnego i jego zarządzających oraz strategii inwestycyjnych realizowanych w ramach danego narzędzia.

Zarejestruj się w Narodowym Banku Republiki Czeskiej.

Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi muszą zarejestrować się w Narodowym Banku Czech zgodnie z nową ustawą, która jest aktem prawnym nadającym moc prawną przepisom AIMF (CNB). Ponadto wszystkie osoby, które rozważają dokonanie inwestycji finansowych w Republice Czeskiej, muszą poinformować NBCZ o swoich zamiarach w tym zakresie.

W niektórych okolicznościach, np. gdy wartość projektu inwestycyjnego przekracza progi określone w obowiązujących przepisach, NBCZ wydaje zezwolenie.

Co jest wyjątkowego w czeskich QIF?

Od momentu powstania w 2007 roku QIF jest skierowany do inwestorów kwalifikowanych, którzy mogą być reprezentowani przez osoby prawne (banki, instytucje kredytowe) lub osoby fizyczne (np. inwestorzy akredytowani) o dużym doświadczeniu w sektorze finansowym. Ze względu na mniejszy poziom regulacji niż w przypadku innych form funduszy, fundusze typu QIF są nazywane alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Spółka akcyjna jest pierwszym krokiem do zarejestrowania czeskiego QIF dla inwestorów zagranicznych i lokalnych. Inwestorzy muszą wpłacić do QIF co najmniej 50 mln CZK, zanim będzie on mógł zostać zarejestrowany jako fundusz powierniczy lub inny rodzaj QIF (2 mln EUR).

Zgodnie z czeskim prawem, założyciele funduszu mogą zebrać ten kapitał w ciągu roku od otrzymania licencji na prowadzenie działalności w Czechach. Należy więc wiedzieć, że pieniądze nie muszą być zdeponowane w momencie zakładania spółki.

Warunkiem koniecznym dla tego rodzaju funduszu jest dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. W związku z tym Narodowy Bank Czech wprowadził wymóg, aby wszystkie czeskie QIF inwestowały w co najmniej dwie klasy aktywów. Na przykład, inwestycje w jeden składnik aktywów nie mogą przekroczyć 50% całkowitej wartości inwestycji funduszu.

Na czeskim rynku QIF inwestorami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje prawne. Każdy inwestor musi wnieść do funduszu co najmniej 1 mln koron czeskich (ok. 1 mln USD), a liczba inwestorów kwalifikowanych jest ustawowo ograniczona do 100.

Czy aktywa funduszy czeskich mają wartość pieniężną?

Fundusze inwestycyjne z siedzibą w Republice Czeskiej są monitorowane przez Bank Centralny Republiki Czeskiej. Informacje o funduszach inwestycyjnych UE i innych instytucjach finansowych są następnie przesyłane do Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

W czeskich funduszach ulokowano łącznie 185 162 mln CZK w udziałach i jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 109 578 mln CZK w dłużnych papierach wartościowych; 60 357 mln CZK w walutach i depozytach; 46 424 mln CZK w pożyczkach, a 13 243 mln CZK w innych rodzajach należności (117 mld CZK).

W Republice Czeskiej można założyć fundusz inwestycyjny.

Głównym regulatorem funduszy inwestycyjnych w Republice Czeskiej jest Narodowy Bank Czeski. Odpowiada również za rejestrację działalności gospodarczej funduszy inwestycyjnych w Republice Czeskiej. Chociaż minimalna kwota kapitału, który należy wnieść, aby założyć zarejestrowany fundusz inwestycyjny w Republice Czeskiej, wynosi 1,25 mln euro, liczba ta może ulec zmianie w zależności od rodzaju funduszu.

Jednym z przykładów czeskiego funduszu zbiorowego inwestowania jest fundusz UCITS, który oznacza “przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe”. Inne rodzaje czeskich funduszy zbiorowego inwestowania obejmują fundusze niebędące funduszami UCITS. UCITS w Republice Czeskiej mogą być zorganizowane jako SICAV, określane jako “spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale”, lub jako FCP (fundusz otwarty). Poniższe aspekty dotyczące funduszy UCITS mogą zostać szczegółowo omówione przez nasz zespół konsultantów specjalizujących się w rejestracji spółek czeskich:

Dla porównania, fundusze, które wykazały się wewnętrzną strukturą zarządzania, muszą dysponować środkami początkowymi w wysokości 1,25 mln euro. Kapitał założycielski dla obu funduszy musi zostać zebrany w ciągu sześciu miesięcy od założenia podmiotu. Jednak początkowe potrzeby kapitałowe muszą zostać zaspokojone w ciągu sześciu miesięcy od założenia funduszu. Wymóg ten jest uzależniony od struktury zarządzania funduszem.

Jakie działania są konieczne, aby zakończyć działalność czeskiego funduszu inwestycyjnego?

Proces likwidacji funduszy inwestycyjnych jest analogiczny jak w przypadku innych spółek. W Republice Czeskiej przy zakładaniu każdej firmy, niezależnie od rodzaju finansowania, wymagany jest udział Czeskiego Banku Narodowego i lokalnych sądów. Jeśli fundusze inwestycyjne posiadające osobowość prawną upadną, Narodowy Bank Czech wybierze likwidatora, który zajmie się tą sytuacją.

Jeśli fundusz nie ma osobowości prawnej, procedura będzie przebiegać inaczej. Opis ten dotyczy Czeskiej Wolnej Partii Komunistycznej, która nie istnieje jako odrębny podmiot prawny.

Administrator będzie zajmował się umarzaniem jednostek uczestnictwa, natomiast zarząd będzie odpowiedzialny za upłynnianie aktywów funduszu w celu spłacenia jego zobowiązań.

Inwestorzy rozważający założenie spółki w Czechach powinni mieć świadomość, że fundusze inwestycyjne w tym kraju nie będą podlegać takiemu samemu poziomowi opodatkowania po roku 2015, jak przed uchwaleniem nowej ustawy. Inwestorzy ci powinni wziąć tę informację pod uwagę.

Nasi eksperci ds. funduszy inwestycyjnych Damalion zapraszają inwestorów zagranicznych zainteresowanych utworzeniem funduszu inwestycyjnego w Republice Czeskiej.