Hvordan åbner man en investeringsfond i Tjekkiet? - Damalion - Independent consulting firm.
Vælg en side

I Tjekkiet kan udenlandske investorer vælge at oprette enten en virksomhed eller en investeringsfond som deres investeringsform. Kommercielle virksomheder skal overholde ét sæt regler i Tjekkiet, mens investeringsfonde skal overholde andre regler. Loven om investeringsselskaber og investeringsfonde er den lovgivning, der er ansvarlig for reguleringen af investeringsinstrumenter i Tjekkiet. En af de muligheder, som internationale investorer, der ønsker at etablere forretningsaktiviteter i Tjekkiet, har, er at deltage i en tjekkisk investeringsfond. Lovgivningen i Tjekkiet giver et bredt udvalg af investeringsinstrumenter, der kan imødekomme et bredt spektrum af investorer. Da Tjekkiet er medlem af Den Europæiske Union (EU), følger lovgivningen om investeringsfonde de retningslinjer, som EU har fastlagt i en række af sine direktiver. Vores eksperter i stiftelse af selskaber i Damnation kan hjælpe dig med at overholde de regler, der er forbundet med denne lovgivning.

Lovgivning i Tjekkiet om investeringsfonde

Den nyligt vedtagne tjekkiske lov om investeringsselskaber og investeringsfonde vil være til gavn for investorer på nationalt og internationalt plan. Loven resulterede i oprettelsen af flere nye investeringsinstrumenter, herunder følgende:

Investeringsinstrumenter omfatter trustfonde og SICAV’er (investeringsselskaber med variabel kapital), for blot at nævne to eksempler.

Loven blev ændret som følge af direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde, som gav anledning til ændringerne (AIMF). Den nye lov giver investeringsfonde og andre former for investeringsorganisationer, der håndterer investeringsfondes aktiver, mulighed for at organisere virksomheder i Tjekkiet, hvilket er noget, som virksomheder, der er interesseret i at oprette en virksomhed i Tjekkiet, bør være opmærksomme på.

Desuden findes der regler for sektoren i Tjekkiets nationalbank, som er den primære tilsynsmyndighed for investeringsvirksomheder i Tjekkiet og er ansvarlig for reguleringen af sektoren. Vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp til registreringsproceduren, som er reguleret af den tjekkiske nationalbank.

De forskellige former for investeringsfonde, der findes i Tjekkiet

Selv om investeringsmarkedet i Tjekkiet ikke er helt så etableret som i andre europæiske lande, blev der i 2014 registreret mere end 1.200 udenlandske investeringsfonde i landet. I den gældende lovgivning skelnes der mellem åbne og lukkede fonde, hvilket er en egenskab, der henviser til de begrænsninger, der gælder for udstedelse af aktier. Generelt skelnes der mellem åbne fonde og lukkede fonde.

Investorerne har mulighed for at oprette et investeringsinstrument, som vil blive registreret hos en af følgende juridiske enheder:

– aktieselskaber

– investeringsselskaber med omskiftelig kapital

– kommanditselskaber

– selskaber med begrænset ansvar

– gensidige fonde

– trustfonde

Forudsætninger for at få en investeringsfond registreret i Tjekkiet

Der kræves et minimumsindskud på 1,25 mio. euro fra investorerne, før der kan oprettes et selskab, der vil blive opført som en investeringsfond. Den tjekkiske nationalbank (CNB), som er det primære reguleringsorgan for denne kategori af køretøjer, har beføjelse til at godkende investeringsfonde. Denne godkendelse gives dog kun under særlige omstændigheder.

Oplysningerne om statutten for en investeringsfond i Tjekkiet findes i dekretet af 24. juli 2013, som CNB udstedte. I dette dekret fastsættes det, hvilke oplysninger der skal gives om investeringsfonden og dens forvaltere og de investeringsstrategier, der gennemføres under det pågældende instrument.

Registrer dig hos Tjekkiets nationalbank.

Forvaltere af alternative investeringsfonde skal registrere sig hos den tjekkiske nationalbank i henhold til den nye lov, som er den lovgivning, der giver virkning til AIMF-reglerne (CNB). Desuden skal alle personer, der overvejer at foretage finansielle investeringer i Tjekkiet, underrette CNB om deres hensigter i denne henseende.

Under visse omstændigheder, f.eks. når værdien af investeringsprojektet overstiger de tærskler, der er fastsat i den gældende lovgivning, vil CNB give tilladelse.

Hvad er det unikke ved tjekkiske QIF’er?

Siden starten i 2007 har QIF været rettet mod kvalificerede investorer, som kan være repræsenteret af enten juridiske enheder (banker, kreditinstitutter) eller fysiske personer (f.eks. akkrediterede investorer) med betydelig erfaring inden for den finansielle sektor. På grund af deres mindre grad af regulering end andre former for fonde kaldes QIF’er alternative investeringsfonde.

Et aktieselskab er det første skridt i registreringen af et tjekkisk QIF for udenlandske og lokale investorer. Investorerne skal indskyde mindst 50 mio. CZK i QIF’en, før den kan registreres som en gensidig fond eller en anden type QIF (2 mio. EUR).

I henhold til tjekkisk lov kan fondens stiftere rejse denne kapital inden for et år efter at have fået licens til at drive virksomhed i Tjekkiet. Det er derfor vigtigt at vide, at pengene ikke skal deponeres ved stiftelsen.

En veldiversificeret portefølje af investeringer er en forudsætning for denne særlige type fond. Derfor har den tjekkiske nationalbank givet mandat til, at alle tjekkiske QIF’er skal investere i mindst to aktivklasser. Investeringer i et enkelt aktiv må f.eks. ikke overstige 50 % af den samlede værdi af fondens investeringer.

På det tjekkiske QIF-marked kan investorer være enten fysiske personer eller juridiske organisationer. Hver investor skal bidrage med mindst 1 mio. CZK (ca. 1 mio. USD) til fonden, som ifølge loven er begrænset til 100 kvalificerede investorer.

Har tjekkiske fondes aktiver en monetær værdi?

Investeringsfonde med hjemsted i Tjekkiet overvåges af Den Tjekkiske Republiks centralbank. Oplysninger om EU’s investeringsfonde og andre finansielle institutioner sendes derefter til Den Europæiske Centralbank (ECB).

I alt 185,162 mio. CZK blev holdt i tjekkiske fonde i aktier og investeringsfondsandele; 109,578 mio. CZK blev holdt i gældsbeviser; 60,357 mio. CZK blev holdt i valuta og indlån; 46,424 mio. CZK blev holdt i lån, og 13,243 mio. CZK blev holdt i andre typer af tilgodehavender (117 mia. CZK).

Du kan oprette en investeringsfond i Tjekkiet.

Den tjekkiske nationalbank er den primære tilsynsmyndighed for investeringsfonde i Den Tjekkiske Republik. Det er også ansvarligt for at regulere virksomhedsregistrering af investeringsfonde i Tjekkiet. Selv om det mindste kapitalbeløb, der skal tilføres for at oprette en registreret investeringsfond i Tjekkiet, er 1,25 millioner euro, kan dette beløb ændre sig afhængigt af den type fond, der oprettes.

Et eksempel på en form for tjekkisk kollektiv investeringsfond er en UCITS-fond, som står for “institutter for kollektiv investering i værdipapirer”. Andre typer tjekkiske kollektive investeringsfonde omfatter ikke-UCITS-fonde. UCITS i Tjekkiet kan organiseres enten som et SICAV, der defineres som “et investeringsselskab med variabel kapital”, eller som en FCP (en åben fond). Følgende aspekter af UCITS-fonde kan diskuteres mere indgående af vores team af konsulenter med speciale i registrering af tjekkiske selskaber:

Til sammenligning skal fonde, der har vist en intern forvaltningsstruktur, have en startkapital på 1,25 millioner euro. Startkapitalen for begge fonde skal være tilvejebragt inden for seks måneder efter virksomhedens stiftelse. Det oprindelige kapitalbehov skal dog være dækket inden for seks måneder efter fondens oprettelse. Dette krav er afhængigt af fondens forvaltningsstruktur.

Hvad er de nødvendige foranstaltninger for at bringe en tjekkisk investeringsfond til ophør?

Processen for afvikling af investeringsfonde er analog med andre selskaber. I Tjekkiet skal den tjekkiske nationalbank og de lokale domstole være involveret i stiftelsen af enhver virksomhed, uanset hvilken type finansiering der anvendes. Hvis investeringsfonde med status som juridisk person går konkurs, vil den tjekkiske nationalbank vælge en likvidator til at håndtere situationen.

Hvis fonden ikke har status som juridisk person, gennemføres proceduren på en anden måde. Denne beskrivelse gælder for det tjekkiske frie kommunistparti, som ikke eksisterer som et særskilt juridisk organ.

Administratoren vil håndtere indløsningen af aktier, mens ledelsen vil være ansvarlig for at afvikle fondens aktiver for at betale fondens forpligtelser.

Investorer, der overvejer at etablere et selskab i Tjekkiet, bør være opmærksomme på, at investeringsfonde i landet ikke vil være underlagt samme beskatningsniveau efter 2015 som før vedtagelsen af denne nye lov. Disse investorer bør overveje disse oplysninger.

Vores eksperter i Damalions investeringsfonde inviterer udenlandske investorer, der er interesserede i at oprette en investeringsfond i Tjekkiet.