Registratie van een naamloze vennootschap (S.R.O.) in de Tsjechische Republiek - Damalion - Independent consulting firm.

Tsjechië is een lidstaat van de Europese Unie, strategisch gelegen in het centrum van Europa, met een goed ontwikkelde infrastructuur en financiële diensten. Het land beschikt over een stabiel politiek en regelgevend kader dat de bedrijfsactiviteiten van lokale en buitenlandse investeerders ondersteunt. Het is een van de toplocaties om een bedrijf te openen. De naamloze vennootschap (S.R.O) is de meest voorkomende vorm van bedrijfsentiteit die buitenlandse investeerders in Tsjechië oprichten.

Buitenlandse investeerders die in Tsjechië een vennootschap willen oprichten, moeten beslist een vennootschapsvorm kiezen die aansluit bij hun individuele bedrijfsplannen en de persoonlijke voorkeuren van de oprichters. Laten we eens kijken naar de procedure voor de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (S.R.O) in de Tsjechische Republiek.

Hier volgen enkele van de fundamentele wetten die het oprichtingsproces voor buitenlandse investeerders in de Tsjechische Republiek ondersteunen:

Stapsgewijze leidraad voor het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de Tsjechische Republiek

Stap 1- Opstellen van een oprichtingsakte

 • Voor het opstellen van een oprichtingsakte of een oprichtingsakte voor een eenpersoonsvennootschap is het van belang een afspraak te maken met een notaris. De oprichtingsakte zal door een notaris worden gecontroleerd en in de vorm van een notariële akte worden opgesteld.
 • Een vennootschap wordt bestuurd door haar oprichtingsakte, die door alle oprichters en toekomstige aandeelhouders wordt ondertekend. De oprichtingsakte moet de wettelijk vereiste basisgegevens van de vennootschap bevatten.
 • De vereiste informatie omvat de naam van de onderneming, de statutaire zetel, de reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten, het bedrag van het aandelenkapitaal, de persoonlijke identificatie van de aandeelhouders, het soort aandelen, het totale bedrag van de bijdragen en het totale aantal leidinggevenden. De notariskosten bedragen doorgaans niet meer dan CZK 10.000 plus btw.
 • Bij het kiezen van een bedrijfsnaam mag de naam geen verwarring scheppen met een reeds bestaande rechtspersoon. Bovendien mag het geen misleidende indruk wekken.
 • Om na te gaan of de naam al in gebruik is, moeten de oprichters een bezoek brengen aan www.justice.cz om te controleren of de voorgestelde naam al in gebruik is. Indien de bedrijfsnaam de naam van een natuurlijke persoon bevat, moet u eerst toestemming krijgen om zijn of haar naam te gebruiken.

Stap 2- Voldoen aan contributieverplichtingen

 • Een groot voordeel van de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is dat de aandeelhouders geen grote som geld hoeven te investeren in het aandelenkapitaal van de vennootschap.
 • De minimumbijdrage is CZK 1 voor elke aandeelhouder.
 • De aandeelhouders moeten in hun oprichtingsakte een bijdragebeheerder aanwijzen die de bijdragen, die in geld of in natura kunnen zijn, in ontvangst zal nemen en zal beheren.
 • De beheerder van de bijdragen opent een aangewezen bankrekening voor het storten van geldelijke bijdragen.
 • Vanaf 1 januari 2021 hoeven vennootschappen geen speciale rekening meer te openen voor het storten van geldelijke bijdragen als het aandelenkapitaal meer dan 20 000 CZK bedraagt.
 • Bijdragen in natura kunnen door een deskundige worden getaxeerd.
 • Alvorens een aanvraag bij het handelsregister in te dienen, moeten alle bijdragen in natura volledig zijn betaald, waarbij ten minste 30 procent van elke geldelijke bijdrage moet zijn betaald, tenzij in het memorandum meer wordt bepaald. Dit wordt dan bewezen door een verklaring van de beheerder van de bijdrage en een bankcertificaat.

Stap 3 – Een handelsvergunning aanvragen

 • In de meeste gevallen moet een bedrijf een specifieke vergunning krijgen om zijn bedrijf of een andere activiteit uit te oefenen.
 • Een onderneming moet een aanvraag samen met de vereiste documenten indienen bij het Bureau voor handelsvergunningen, dat vervolgens binnen enkele dagen een uittreksel uit het register van handelsvergunningen zal afgeven.
 • De administratieve kosten bedragen ongeveer 1 000 CZK.
 • Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit van een bedrijf, kan het een speciale vergunning nodig hebben om te opereren.

Stap 4- Verzamel alle overblijvende vereiste documenten

 • Om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met succes te registreren, moeten aanvullende documenten worden ingediend.
 • Een vennootschap moet een billijke titel hebben voor het gebruik van de lokalen waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd.
 • Een eerlijke titel wordt gewoonlijk bewezen met toestemming van de eigenaar van het eigendom met een officiële en geverifieerde handtekening.
 • De natuurlijke persoon die in het handelsregister moet worden ingeschreven, zoals de bedrijfsleider, moet een schriftelijke toestemming voor zijn inschrijving geven met een officieel geverifieerde handtekening.
 • Bovendien verklaren de leden van de vennootschap dat zij voldoen aan alle voorwaarden die de Tsjechische wet stelt voor de uitoefening van de vele functies.
 • Het kan ook een voorwaarde zijn om een volmacht, een document uit het openbare register of een gelijkwaardig document van de relevante autoriteit voor te leggen. Het kan ook gaan om een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een relevante buitenlandse autoriteit is afgegeven.
 • Documenten in vreemde talen moeten een gewaarmerkte vertaling hebben.
 • Voor bepaalde soorten juridische documenten is een speciale vorm van hogere legalisatie vereist.

Stap 5 – Dien uw aanvraag voor bedrijfsregistratie in

 • Zodra u de nodige documentatie hebt ingevuld, kunt u de aanvraag indienen voor inschrijving van de onderneming in het handelsregister van Tsjechië dat door een bevoegde rechtbank wordt bijgehouden.
 • Het is gemakkelijker om de vennootschap rechtstreeks bij de notaris te laten registreren, aangezien de vergoeding 2 700 CZK bedraagt; anders bedraagt de vergoeding 6 000 CZK.

Damalion is een betrouwbaar adviesbureau bij het opzetten van een nieuw bedrijf in Tsjechië. Ons wereldwijde servicenetwerk bestaat uit doorgewinterde dienstverleners, geavanceerde hulpmiddelen en efficiëntie bij het registreren en oprichten van bedrijven . Wij passen onze deskundigheid toe op het gebied van het openen van een bankrekening, beheer, boekhouding, boekhouding, accountantsdiensten, en meer. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert voor meer informatie over de procedure voor het opzetten van een naamloze vennootschap (S.R.O) in Tsjechië.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.