Select Page

Mitmed Euroopa majandused arenevad eraldi ja tervikuna, luues uusi võimalusi. Euroopas tegutsevad ettevõtted peavad olema kursis pidevalt muutuva poliitilise, majandusliku ja regulatiivse maastikuga.

Olenemata sellest, kas olete alles müümas või ehitate oma tegevust kohapeal üles, on siin peamised küsimused, mida peaksite silmas pidama, kui planeerite või tegelete Euroopas äritegevusega.

Kaubanduslepingud, kui teete äri Euroopas

Pidage meeles, et mõned kaubanduslepingud on reguleeritud Euroopa Liidu tasandil ja et mõnede liikmesriikide õigusaktid sisaldavad kaitsvaid eeskirju selliste turustajate kohta. Kuna ELi konkurentsiseadused on ainulaadsed, peaksite kaaluma ka seda, kas teie Euroopa leping vastab nõuetele, sest konkurentsiõiguse rikkumise hindamise kriteeriumid võivad erineda teiste riikide lähenemisviisidest konkurentsiküsimustele.

Negatiivse intressimääraga keskkond

Negatiivsed intressimäärad on kogu euroalal tavalised ja ei tundu, et need ajutiselt liiguksid. Seetõttu on enamik panku nüüd maksud klientidele, kes hoiavad saldosid nendes valuutades, üle kandnud. Klientidelt küsitakse, kas nad peaksid mittekasutatavaid vahendeid pangast välja viima või antakse neile teatav künnis, millest nad peavad kinni pidama. Vastuseks leiavad kliendid oma liigsele rahale kasutusvõimalusi.

Üha olulisem on mõista, kus teil on liigset sularaha, ja integreerida need saldod oma teabearuandluse armatuurlauale. Samuti peaksite läbi vaatama oma riskimaandamisstrateegiad, kuna Euroopa valuutade vahel on viimase aasta jooksul toimunud märkimisväärne kõikumine.

Vaidlused – õiguse ja kohtualluvuse valik

Õiguse valik on oluline aspekt lepingu üle peetavatel läbirääkimistel. Näiteks inglise õiguses kiputakse tõlgendama kasutatud sõnu täpsemalt, samas kui muudes jurisdiktsioonides antakse rohkem kaalu lepingulisele tavamõistusele. Muud mõisted, mis erinevad eri jurisdiktsioonides, hõlmavad seda, millises ulatuses kehtivad poolte suhtes hea usu kohustused ja kas teatavaid lepingulisi õiguskaitsevahendeid peetakse “karistusteks” ja seega jõustamatuteks.

Sõltuvalt jurisdiktsioonist on lepingule seadusega kehtestatud muid klausleid, näiteks seoses tarbijakaitse või isikukahjudega.

Seega võite soovida kohaldada konkreetse jurisdiktsiooni õigust sõltuvalt erinevatest teguritest, näiteks teiste poolte asukohast, teenuste osutamisest või kaupade tarnimisest või teie ettevõtte suhtes paremini kohaldatavatest õigusaktidest.

Piiriüleste lepingute puhul võiksite kaaluda ka seda, kas rahvusvaheline vahekohus võiks olla soovitavam kui kohtumenetlus kui konfliktide lahendamise foorum.

Panganduse struktuur

Euroopa pangad sõltuvad oma kapitalivajaduste rahastamiseks rohkem lühiajalistest laenudest kui teised pangad.

Hoiused ja laenuvõtmine on pankade kaks peamist rahastamisallikat, kui hoiuste pärast on konkurents, peavad pangad sõltuma laenuvõtmisest. Seega on paljudel Euroopa pankadel kõrge laenude ja hoiuste suhe.

Mitmed regulatiivsed meetmed võivad mõnes Euroopa riigis majanduskasvu pärssida ja vähendada mõnede pankade laenamist. See on küsimus, mida tuleb jälgida, et määrata kindlaks, kus Euroopas tegutseda ja kuhu oma ressursse suunata.

Regulatiivsed muudatused

Teie ettevõtte suhtes kohaldatava regulatiivse keskkonna mõistmine on kriitilise tähtsusega.

Euroopas äritegevusega tegelemisel tuleb arvestada arvukate regulatiivsete muudatustega, sealhulgas järgmiste muudatustega.

  • Piirangud Ühendkuningriigis.

Sellest järeldub pankade jae- ja äriklientide hoiuste vastuvõtmise poole struktuuriline lahknemine ettearvamatust tegevusest, mida see asutus võib teha.

Selleks, et kohaneda piiramiseeskirjadega, peavad mõned pangad ja muud hoiuasutused võib-olla ümber korraldama oma struktuuri ja võib-olla ka osa oma pangandusfunktsioonidest.

  • Üldine andmekaitsemäärus (GDPR).

Kõik ELis tegutsevad pangad ja ettevõtted peavad järgima uusi andmekaitse-eeskirju.

GDPRi artiklis 3 kinnitatakse, et kui te kogute kellegi ELi liikmesriigis asuva isiku isikuandmeid või käitumisalast teavet, kohaldatakse teie ettevõtte suhtes GDPRi nõudeid.

Finantstehing ei pea toimuma, et seaduse ulatuslik kohaldamisala hakkaks kehtima. Kui organisatsioon kogub isikuandmeid ainult turundusanalüüsi raames, siis tuleb andmeid kaitsta GDPRi nõuete kohaselt.

Uute GDPRi eeskirjade jõustamine on oluline, et tagada teie ja teie panganduspartnerite vastavus.

Tööhõive

Üldiselt on ELi tööõigus ELis vähem tööandjasõbralik kui mõnes teises riigis, kus töölepingu lõpetamise klauslid ei ole tavaliselt lubatud ja kollektiivlepingud on mõnes riigis tavalised.

Tehke kindlaks ELi õigusega kehtestatud eeskirjad töötajate töötingimuste, töölepingute muutmise ning töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise kohta.

Immigratsioon

Ettevõtete sisseränne on ELis oluline teema, sest paljud ettevõtted võtavad vastu töötajaid teistest ELi riikidest või kolmandatest riikidest. Peaksite kaaluma, millised on nende töötajate valikuvõimalused, keda soovite ELi saata, ning selgitama, millist strateegiat ja millist toetust soovite oma töötajatele ja nende peredele pakkuda.

IP-registreeringud

Veenduge, et te registreerite oma intellektuaalomandi õigused välisriikide jurisdiktsioonides ja vaatate läbi oma intellektuaalomandi portfelli, et tagada selle ajakohasus seoses registreeringute ja aegumiskuupäevadega.

Kuigi kaubamärgid, tööstusdisainilahendused ja patendid on kaitstud kohaliku ja ELi tasandi registreerimise kaudu, tuleb meeles pidada, et iga õiguse kehtivusaeg on ainulaadne ja et nende kasutamine või litsentsimine võib olla keelatud konkreetse liikmesriigi õigusaktidega. Lisaks vaadake läbi oma kehtivad litsentsilepingud.

Finantsteenused ja passimine

ELis tegutseva finantsteenuseid pakkuva ettevõtjana hõlbustab passisüsteem ühe ELi liikmesriigi regulatiivse litsentsi kasutamist kogu ELis. Kui olete saanud oma finantsteenuste tegevusloa ühelt riigi reguleerivalt asutuselt, ei ole enam vaja litsentsi samade teenuste pakkumiseks teistes ELi riikides, mis kaotab teistes ELi riikides täiendavate regulatiivsete kinnituste koormuse ja kulud.

Hoolimata ELi piirkonna positiivsetest väljavaadetest on hoolikas strateegiline planeerimine siiski vältimatu protsess, mis tuleb lõpule viia nagu iga teise turule sisenemise puhul.

Võtke nüüd ühendust oma Damalioni eksperdiga, et registreerida oma ettevõte Euroopas ja alustada Euroopas äritegevust. Luksemburgis äri ajamine peaks olema suurepärane algus.