Välj en sida

Flera europeiska ekonomier utvecklas individuellt och i sin helhet, vilket skapar nya möjligheter. Företag som gör affärer i Europa måste hålla sig uppdaterade om det ständigt föränderliga politiska, ekonomiska och rättsliga landskapet.

Oavsett om du precis har börjat sälja eller håller på att bygga upp verksamheten på plats, finns här de viktigaste frågorna att tänka på när du planerar eller gör affärer i Europa.

Handelsavtal när du gör affärer i Europa

Tänk på att vissa kommersiella avtal regleras på EU-nivå och att vissa medlemsstaters lagstiftning innehåller skyddsregler för sådana distributörer. Eftersom EU:s antitrustlagar är unika bör du också överväga om ditt europeiska avtal är förenligt med dem, eftersom kriterierna för att bedöma en överträdelse av konkurrenslagstiftningen kan skilja sig från andra länders sätt att hantera antitrustfrågor.

Miljö med negativ ränta

Negativa räntor är vanliga i hela euroområdet och verkar inte vara på väg att förändras tillfälligt. Därför tar de flesta banker nu ut avgifter till kunder som har saldon i dessa valutor. Kunderna uppmanas att flytta ut icke operativa medel från banken eller får ett visst tröskelvärde som de måste hålla sig till. Som svar på detta hittar kunderna användningsområden för sina överskottslikviditeter.

Det har blivit allt viktigare att förstå var du har överskottslikviditet och att integrera dessa saldon i dina instrumentpaneler för informationsrapportering. Du bör också se över dina säkringsstrategier eftersom det har varit stora fluktuationer i de europeiska valutorna under det senaste året.

Tvister – val av lag och forum

Lagvalet är en viktig aspekt av det avtal du förhandlar om. Engelsk lag tenderar till exempel att ge en mer bokstavlig tolkning av de exakta ord som används, medan vissa andra jurisdiktioner lägger större vikt vid det sunda förnuftet i avtalen. Andra begrepp som skiljer sig åt mellan olika jurisdiktioner är till exempel i vilken utsträckning parterna är skyldiga att vara i god tro och om vissa avtalsenliga åtgärder anses vara “straff” och därmed inte kan verkställas.

Beroende på jurisdiktionen kan andra klausuler införas i avtalet genom lag, till exempel i samband med konsumentskydd eller personskador.

Du kan därför vilja tillämpa en viss jurisdiktions lag beroende på olika faktorer, t.ex. var de andra parterna är belägna, om det gäller tillhandahållande av tjänster eller leverans av varor, eller om det gäller lagar som är mer tillämpliga på din verksamhet.

När det gäller gränsöverskridande avtal kan du också överväga om internationellt skiljeförfarande kan vara ett bättre forum för konfliktlösning än rättstvister.

Bankstruktur

Europeiska banker är mer beroende av kortfristiga lån för att finansiera sina kapitalbehov än andra banker.

Inlåning och upplåning är de två främsta finansieringskällorna för bankerna. Om det råder konkurrens om inlåning måste bankerna vara beroende av upplåning. Många europeiska banker har därför höga utlånings- och inlåningskvoter.

Flera av lagstiftningsåtgärderna kan leda till att tillväxten kvävs i vissa europeiska länder och att vissa bankers utlåning minskar. Detta är en fråga som bör följas upp när man bestämmer var man ska bedriva sin verksamhet och koncentrera sina resurser i Europa.

Ändringar i lagstiftningen

Det är viktigt att förstå vilka regler som gäller för din verksamhet.

Det finns många ändringar i lagstiftningen som du måste vara medveten om när du gör affärer i Europa, bland annat följande.

  • Ringfencing i Storbritannien

Detta tyder på att bankernas insamling av privat- och affärsinlåning strukturellt avviker från den oförutsägbara verksamhet som kan bedrivas av denna institution.

För att anpassa sig till reglerna för ringfencing kan vissa banker och andra inlåningsinstitut behöva omorganisera sin struktur och eventuellt vissa av sina bankfunktioner.

  • Allmän dataskyddsförordning (GDPR).

Alla banker och företag som är verksamma inom EU måste följa nya regler för datasäkerhet.

Enligt artikel 3 i GDPR måste ditt företag uppfylla kraven i GDPR om du samlar in privata uppgifter eller beteendeinformation från någon i ett EU-land.

Den finansiella transaktionen behöver inte äga rum för att lagens omfattande räckvidd ska börja gälla. Om organisationen endast samlar in personuppgifter som en del av marknadsföringsanalyser måste uppgifterna skyddas enligt GDPR-kraven.

Det är viktigt att de nya GDPR-reglerna efterlevs för att se till att du och dina bankpartners följer dem.

Sysselsättning

Generellt sett är arbetsrätten i EU mindre arbetsgivarvänlig än i vissa länder, med uppsägningsklausuler som vanligtvis inte är tillåtna och kollektivavtal vanliga i vissa länder.

Ta reda på de bestämmelser som EU-lagstiftningen fastställer om anställningsvillkor för personal, ändringar i arbetsavtal samt om anmälan och samråd med personalen.

Invandring

Affärsinvandring är ett viktigt ämne i EU eftersom många företag tar emot anställda från andra EU-länder eller tredjeländer. Du bör fundera på vilka valmöjligheter du har för de arbetstagare som du vill skicka till EU och klargöra vilken strategi och vilket slags stöd du vill ge din personal och deras familjer.

IP-registreringar

Se till att du registrerar dina immateriella rättigheter i utländska jurisdiktioner och se över din IP-portfölj för att se till att den är uppdaterad när det gäller registreringar och utgångsdatum.

Varumärken, mönster och patent skyddas genom registrering på lokal nivå och EU-nivå, men kom ihåg att varaktigheten för varje rättighet är unik och att användning eller licensiering av dem kan vara förbjuden i vissa medlemsstaters lagstiftning. Se dessutom över dina nuvarande licensavtal.

Finansiella tjänster och passering

Som ett företag inom finansiella tjänster som bedriver verksamhet i EU underlättar passportsystemet användningen av en myndighetslicens från ett EU-land i hela EU. När du har fått din licens för finansiella tjänster från en av de nationella tillsynsmyndigheterna behövs ingen ytterligare licens för att erbjuda samma tjänster i andra EU-länder, vilket eliminerar bördan och kostnaderna för extra myndighetsgodkännanden i andra EU-länder.

Trots de positiva utsikterna för EU-regionen är noggrann strategisk planering fortfarande en oundviklig process som måste genomföras precis som för alla andra marknadsinträden.

Kontakta din Damalion-expert nu för att registrera ditt företag i Europa och börja göra affärer i Europa. Att göra affärer i Luxemburg borde vara en bra start.