Verscheidene Europese economieën ontwikkelen zich afzonderlijk en in hun geheel, waardoor nieuwe kansen ontstaan. Ondernemingen die in Europa zaken doen, moeten op de hoogte blijven van het voortdurend veranderende politieke, economische en regelgevingslandschap.

Of u nu pas in Europa verkoopt of uw activiteiten ter plaatse uitbreidt, dit zijn de belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden bij het plannen of zakendoen in Europa.

Commerciële overeenkomsten wanneer u zaken doet in Europa

Houd er rekening mee dat sommige handelsovereenkomsten op het niveau van de Europese Unie worden geregeld en dat de wetgeving van sommige lidstaten defensieve regels voor dergelijke distributeurs bevat. Aangezien de antitrustwetgeving van de EU uniek is, moet u ook nagaan of uw Europese overeenkomst in overeenstemming is met het mededingingsrecht, aangezien de criteria voor de beoordeling van een inbreuk op het mededingingsrecht kunnen verschillen van de aanpak van antitrustkwesties in andere landen.

Milieu van negatieve rentevoeten

Negatieve rentetarieven zijn in de gehele eurozone gebruikelijk en lijken zich niet tijdelijk te verplaatsen. Daarom berekenen de meeste banken nu kosten door aan cliënten die tegoeden in deze valuta’s aanhouden. Cliënten worden verzocht niet-operationele tegoeden van de bank te halen of krijgen een bepaalde drempel waar zij zich aan moeten houden. In reactie daarop vinden cliënten een bestemming voor hun overtollige geld.

Het wordt steeds belangrijker om te begrijpen waar u overtollige liquide middelen hebt en die saldi te integreren in uw dashboards voor informatierapportage. U moet ook uw afdekkingsstrategieën onder de loep nemen, want het afgelopen jaar hebben de Europese munten heel wat schommelingen ondergaan.

Geschillen- keuze van recht en forum

De rechtskeuze is een belangrijk aspect van de overeenkomst waarover u onderhandelt. Het Engelse recht bijvoorbeeld neigt ertoe de gebruikte woorden letterlijker te interpreteren, terwijl in bepaalde andere rechtsgebieden meer gewicht wordt toegekend aan het contractuele gezond verstand. Andere begrippen die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen, zijn onder meer de mate waarin partijen een verplichting tot goede trouw hebben, en de vraag of bepaalde contractuele rechtsmiddelen als “sancties” zullen worden beschouwd en dus niet afdwingbaar zullen zijn.

Afhankelijk van het rechtsgebied zullen andere clausules door de wet aan het contract worden opgelegd, bijvoorbeeld in verband met consumentenbescherming of persoonlijk letsel.

Het kan dus zijn dat u het recht van een bepaald rechtsgebied wilt toepassen, afhankelijk van verschillende factoren zoals de locatie van de andere partijen, de levering van diensten of goederen, of wetten die meer van toepassing zijn op uw onderneming.

Voor grensoverschrijdende contracten zou u ook kunnen overwegen of internationale arbitrage als forum voor geschillenbeslechting wenselijker zou kunnen zijn dan procesvoering.

Bankstructuur

Europese banken zijn meer dan andere banken afhankelijk van kortetermijnleningen om hun kapitaalbehoeften te financieren.

Deposito’s en leningen zijn de twee voornaamste bronnen van middelen voor banken; wanneer er concurrentie is voor deposito’s, moeten banken afhankelijk zijn van leningen. Veel Europese banken hebben dan ook een hoge ratio kredieten/deposito’s.

Verscheidene van de regelgevingsmaatregelen kunnen leiden tot een verstikking van de groei in sommige Europese landen en tot een vermindering van de kredietverlening door sommige banken. Dit is een zaak die in het oog moet worden gehouden om te bepalen waar u in Europa actief wilt zijn en uw middelen op wilt richten.

Wijzigingen in de regelgeving

Het is van cruciaal belang dat u weet welke regelgeving op uw bedrijf van toepassing is.

Er zijn talrijke wijzigingen in de regelgeving waarvan u op de hoogte moet zijn wanneer u zaken doet in Europa, waaronder de volgende.

  • Ringfencing in het V.K.

Hieruit kan worden afgeleid dat de retail- en commerciële depositokant van de banken structureel afwijkt van de onvoorspelbare activiteiten die door die instelling kunnen worden ondernomen.

Om zich aan de ringfencing-regels aan te passen, zullen sommige banken en andere depositonemende instellingen wellicht hun structuur en mogelijk ook een aantal van hun bankfuncties moeten reorganiseren.

  • Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Alle banken en bedrijven die in de EU actief zijn, zullen aan nieuwe regels inzake gegevensbeveiliging moeten voldoen.

Artikel 3 van de GDPR bepaalt dat als u privégegevens of gedragsinformatie verzamelt van iemand in een EU-land, uw bedrijf onderworpen is aan de vereisten van de GDPR.

De financiële transactie hoeft niet plaats te vinden om de uitgebreide werkingssfeer van de wet in werking te doen treden. Als de organisatie alleen persoonsgegevens verzamelt als onderdeel van marketinganalyses, dan moeten de gegevens worden beschermd door de GDPR-vereisten.

Handhaving van de nieuwe GDPR-regels is belangrijk om ervoor te zorgen dat u en uw bankpartners zich aan de regels houden.

Werkgelegenheid

Over het algemeen is het arbeidsrecht in de EU minder werkgeversvriendelijk dan in sommige landen, waarbij opzeggingsclausules meestal niet zijn toegestaan en collectieve arbeidsovereenkomsten in sommige landen gebruikelijk zijn.

Uitwerken van de voorschriften van de EU-wetgeving inzake de arbeidsvoorwaarden van het personeel, wijzigingen in arbeidsovereenkomsten en de kennisgeving en raadpleging van het personeel.

Immigratie

Bedrijfsimmigratie is een belangrijk onderwerp in de EU, aangezien tal van bedrijven werknemers uit andere EU-landen of derde landen toelaten. U moet nagaan wat de keuzemogelijkheden zijn voor de werknemers die u naar de EU wilt sturen en de strategie en het soort steun verduidelijken die u aan uw personeel en hun gezinnen wilt geven.

IP-registraties

Zorg ervoor dat u uw IE in overzeese jurisdicties registreert en controleer uw IE-portefeuille om te garanderen dat deze up-to-date is met registraties en vervaldata.

Hoewel handelsmerken, modellen en octrooien worden beschermd door registratie op lokaal en EU-niveau, mag niet uit het oog worden verloren dat de duur van elk recht uniek is en dat het gebruik ervan of het verlenen van licenties door de wetgeving van specifieke lidstaten kan worden verboden. Herzie bovendien uw huidige licentieovereenkomsten.

Financiële diensten en paspoorten

Als financiële dienstverlener die zaken doet in de EU, maakt het paspoortsysteem het gemakkelijker om in de hele EU gebruik te maken van een regelgevende vergunning van één EU-land. Wanneer u uw vergunningen voor financiële diensten bij een van de nationale regelgevende instanties hebt verkregen, is er geen vergunning meer nodig om dezelfde diensten in andere EU-landen aan te bieden, zodat de last en de kosten van extra regelgevende goedkeuringen in andere EU-landen wegvallen.

Ondanks de positieve vooruitzichten voor de E.U.-regio is zorgvuldige strategische planning nog steeds een onvermijdelijk proces dat net als voor elke andere markttoetreding moet worden voltooid

Neem nu contact op met uw Damalion-expert om uw bedrijf in Europa te registreren en zaken te gaan doen in Europa. Zaken doen in Luxemburg zou een goede start moeten zijn.