Vælg en side

AFTALE
MELLEM STORHERTUGDOMMET LUXEMBOURG
OG PRINCIPALET I ANDORRA FOR UNDGÅELSE AF DOBBELT SKAT OG
FOREBYGGELSE AF SKATSSvig
SKATTEUNDGÅELSE MED HENSYN TIL SKAT AF INDKOMST OG AF KAPITAL

 

Storhertugdømmet Luxembourgs regering og Fyrstendømmet Andorras regering, der ønsker at indgå en konvention til undgåelse af dobbeltbeskatning og forebyggelse af skatteunddragelse med hensyn til indkomst- og formueskatter, er blevet enige om følgende:

Artikel 1
BERØRTE PERSONER

Denne konvention finder anvendelse på personer, der er hjemmehørende i en eller begge kontraherende stater.

Artikel 2
OMHANDLEDE SKATTER

 1. Denne overenskomst finder anvendelse på skatter af indkomst og formue, der pålægges på vegne af en kontraherende stat eller dennes lokale myndigheder, uanset skattesystemet. Staten eller dens lokale myndigheder, uanset indsamlingssystemet.

 

 1. Som skatter af indkomst og af formueskatter, der pålægges af den samlede indkomst, af den samlede formue eller af indkomstdele eller af dele af indkomst eller formue, herunder skatter af gevinst ved afhændelse af løsøre eller fast ejendom, anses skatter vedr. det samlede lønbeløb udbetalt af virksomheder, samt skatter på kapitalgevinster.

 

 1. De eksisterende skatter, som overenskomsten skal finde anvendelse på, omfatter

a) for Storhertugdømmet Luxembourg:

(i) den personlige indkomstskat;

(ii) selskabsskat

(iii) formueskatten; og

(iv) den kommunale erhvervsskat;

(i det følgende benævnt “Luxembourg skat”);

b) med hensyn til Fyrstendømmet Andorra:

(i) selskabsskatten;

(ii) skatten på indkomst fra økonomiske aktiviteter

(iii) skat på indkomst for ikke-skattemæssigt hjemmehørende; og

(iv) kapitalgevinstskat ved overdragelse af ejendomsaktiver;

(i det følgende benævnt “andorransk skat”).

 

 1. Overenskomsten finder også anvendelse på alle identiske eller væsentligt lignende skatter, der pålægges efter datoen for undertegnelsen af overenskomsten i tillæg til eller i stedet for de eksisterende skatter, og på enhver anden skat, der pålægges på samme basisdato for overenskomstens undertegnelse. i tillæg til eller i stedet for de eksisterende skatter og til enhver anden skat inden for denne overenskomsts anvendelsesområde, som enten inden for denne overenskomsts anvendelsesområde, som kan pålægges i fremtiden af en kontraherende stat, især Andorras personlige indkomstskat . De kontraherende staters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om enhver væsentlig ændring i deres skattelovgivning.

 

Artikel 3

GENERELLE DEFINITIONER

 1. Med henblik på denne konvention, medmindre sammenhængen kræver andet

 

a) udtrykket “Luxembourg” betyder Storhertugdømmet Luxembourg og, når det bruges i geografisk forstand, betyder det Storhertugdømmet Luxembourgs område;

(b) udtrykket “Andorra” betyder fyrstedømmet Andorra og, når det bruges i geografisk forstand, betyder det fyrstedømmet Andorras territorium

(c) udtrykkene “kontraherende stat” og “anden kontraherende stat” betyder Luxembourg eller Andorra, alt efter tilfældet;

(d) udtrykket “person” omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

(e) udtrykket “virksomhed” betyder enhver juridisk person eller enhver enhed, der behandles som en juridisk person i skattemæssig henseende

(f) “selskab” betyder enhver juridisk person eller enhver enhed, der behandles som en juridisk person i skattemæssig henseende;

(g) udtrykket “virksomhed” betyder udøvelse af enhver aktivitet eller virksomhed

(h) udtrykkene “virksomhed i en kontraherende stat” og “virksomhed i den anden kontraherende stat” betyder henholdsvis et foretagende, der drives af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og et foretagende, der drives af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat;

(i) udtrykket “international trafik” betyder enhver transport med et skib, et luftfartøj eller et vejkøretøj, der drives af et foretagende, hvis sæde for den faktiske ledelse er i en kontraherende stat, undtagen hvor skibet, luftfartøjet eller vejkøretøjet udelukkende drives mellem punkter i den anden kontraherende stat

j) udtrykket “kompetent myndighed” betyder:

i) i forhold til Luxembourg, finansministeren eller dennes bemyndigede repræsentant;

(ii) i forhold til Andorra, finansministeren eller dennes bemyndigede repræsentant;

(k) udtrykket “statsborger” betyder i forhold til en kontraherende stat:

(i) enhver person, der er statsborger eller statsborger i den kontraherende stat; og

(ii) enhver juridisk person, interessentskab eller sammenslutning, der er organiseret i henhold til den gældende lovgivning i denne kontraherende stat

l) udtrykkene “aktivitet” i relation til en virksomhed og “virksomhed” omfatter udøvelse af erhvervsmæssig eller anden virksomhed af selvstændig karakter

 

 1. Med henblik på anvendelsen af overenskomsten til enhver tid af en kontraherende stat skal ethvert udtryk, der ikke er defineret deri, medmindre sammenhængen kræver andet, have den betydning, som det har på det tidspunkt i henhold til lovgivningen i denne stat vedrørende de skatter, som overenskomsten finder anvendelse, den betydning, som den pågældende stat tillægger dette udtryk i forhold til de skatter, som overenskomsten finder anvendelse på, og betydningen af et sådant udtryk i henhold til den pågældende stats skattelovgivning den pågældende stats lovgivning har forrang frem for den betydning, der er givet til dette udtryk eller udtryk i henhold til anden lovgivning i denne stat.

 

Artikel 4

RESIDENT

 1. I denne overenskomst betyder udtrykket “hjemmehørende i en kontraherende stat” enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig i denne stat på grund af personens bopæl i henhold til lovgivningen i denne stat, skat i denne stat på grund af hans bopæl, bopæl, ledelsessted eller ethvert andet kriterium af lignende art og skal også gælde for denne stat og alle lokale myndigheder i denne. lokale myndigheder. Dette udtryk omfatter dog ikke nogen person, som kun er skattepligtig i denne stat af indkomst fra kilder

Dette udtryk omfatter dog ikke nogen person, som kun er skattepligtig i denne stat med hensyn til indkomst fra kilder i denne stat eller formue, der er beliggende deri.

 

 1. Hvor en fysisk person på grund af bestemmelserne i stk. 1 er hjemmehørende i begge kontraherende stater

(a) en sådan person skal anses for at være hjemmehørende i begge kontraherende stater med hensyn til indkomst fra kilder i denne stat eller formue beliggende deri, en sådan person skal kun anses for at være hjemmehørende i den stat, hvori han har et permanent hjem til rådighed. til ham; hvis han har en fast bolig til rådighed for sig i begge stater, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, hvormed han har en fast bolig til rådighed for ham, kun bosat i den stat, hvormed hans personlige og økonomiske forbindelser er tættere (center af vitale interesser);

(b) hvis den stat, hvor den pågældende har sit centrum for vitale interesser, ikke kan bestemmes, eller hvis han ikke har nogen permanent bolig til rådighed for ham i nogen af staterne. hvis det ikke kan fastslås, i hvilken stat en sådan person har sit centrum for vitale interesser, eller hvis han ikke har nogen fast bolig til rådighed for ham i nogen af staterne, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, hvor han befinder sig. den stat, hvor han sædvanligvis har ophold

(c) såfremt denne person sædvanligvis er til stede i begge stater eller ikke sædvanligvis er til stede i nogen af staterne, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, hvori han sædvanligvis opholder sig. hvis en sådan person sædvanligvis er til stede i begge stater eller i ingen af dem, skal han anses for kun at være bosat i den stat, hvori han er statsborger

(d) hvis en sådan person er statsborger i begge stater eller ingen af dem, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

 

 1. Når en anden person end en fysisk person i henhold til bestemmelserne i stk. 1 er hjemmehørende i begge kontraherende stater, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, hvori hans sted for den faktiske ledelse er beliggende.

 

Artikel 5

FAST ETABLERING

 1. I denne konvention betyder udtrykket “fast driftssted” et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves.

 

 1. Udtrykket “fast driftssted” omfatter især:

(a) et ledelsessted;

b) et filialkontor

(c) et kontor;

d) en fabrik

e) et værksted;

f) en mine, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller et andet sted for udvinding af naturressourcer

Og

g) en gård, ranch eller skovbrug.

 

 1. Et bygge-, montage- eller uddybningssted udgør kun et fast driftssted, hvis dets varighed overstiger 12 måneder.

 

 1. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel, skal udtrykket “fast driftssted” anses for ikke at omfatte

(a) der gøres brug af faciliteter udelukkende med henblik på opbevaring, udstilling eller levering af varer eller varer, der anvendes faciliteter udelukkende med det formål at opbevare, udstille eller levere varer eller merchandise tilhørende virksomheden;

(b) varer eller varer, der tilhører virksomheden, opbevares udelukkende med henblik på opbevaring, udstilling eller levering. varer, der tilhører virksomheden, opbevares udelukkende med henblik på opbevaring, fremvisning eller levering;

(c) varer, der ejes af virksomheden, opbevares udelukkende med henblik på forarbejdning af en anden virksomhed;

(d) et fast forretningssted udelukkende anvendes med det formål at købe varer eller indsamle oplysninger for virksomheden

e) et fast forretningssted udelukkende anvendes med det formål at udøve enhver anden virksomhed af forberedende eller medvirkende karakter for foretagendet

f) et fast forretningssted udelukkende anvendes med det formål at udøve de aktiviteter, der er nævnt i litra a) til e), forudsat at den samlede aktivitet af det faste forretningssted, der er et resultat af en sådan sammenlægning, forbliver en forberedende eller hjælpekarakter af forberedende eller accessorisk karakter.

 

 1. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, hvor en person – bortset fra en fuldmægtig med uafhængig status, som stk. 6 finder anvendelse på – handler på vegne af et foretagende og har i en kontraherende stat, som stk. 6 finder anvendelse på – handler på vegne af stk. et foretagende og har i en kontraherende stat det sædvanlige

(b) når en person – bortset fra en fuldmægtig med uafhængig status, som stk. 6 finder anvendelse på – handler på vegne af et foretagende og har og sædvanligvis udøver en myndighed i en kontraherende stat til at indgå kontrakter i foretagendets navn , at

foretagende anses for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, der udføres for foretagendet, medmindre denne persons aktiviteter er begrænset til de i stk. 4 nævnte, og som, hvis den udøves gennem et fast forretningssted, ikke ville tillade at betragte dette forretningssted som et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i dette stykke.

 

 1. Et foretagende skal ikke anses for at have et fast driftssted i en kontraherende stat, blot fordi det driver virksomhed alene på grund af, at det driver forretning i denne stat gennem en mægler, kommissionær eller enhver anden agent fra en uafhængig stat, forudsat at sådanne personer handler som led i deres virksomhed.

 

 1. Den kendsgerning, at et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kontrollerer eller kontrolleres af et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat eller driver virksomhed i denne anden stat (uanset om det er gennem et fast driftssted eller på anden måde), er ikke det faktum, at et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kontrollerer eller kontrolleres af et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, eller som driver virksomhed i denne anden kontraherende stat (hvad enten det er gennem et fast driftssted eller på anden måde), udgør ikke i sig selv et fast driftssted for den anden virksomhed.

 

Artikel 6

EJENDOMSINDKOMST

 1. Indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, opnår fra fast ejendom (herunder indkomst fra landbrug eller skovbrug), der er beliggende i den anden ejendom (herunder indkomst fra landbrug eller skovbrug), beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

 

 1. Udtrykket “fast ejendom” skal have den betydning, som det har i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, hvor den pågældende ejendom er beliggende. er beliggende. Udtrykket omfatter under alle omstændigheder ejendom, der er accessorisk til fast ejendom, husdyr og udstyr, der anvendes i landbrug og skovbrug, rettigheder, hvortil de privatretlige bestemmelser vedrørende jordejendom, brugsretten til fast ejendom og rettigheder til betaling for rettigheder til variable eller faste betalinger pr. udnyttelse eller indrømmelse af udnyttelse af mineralforekomster, kilder og

mineralforekomster, kilder og andre naturressourcer; skibe, både og luftfartøjer anses ikke for at være skibe, både og fly betragtes ikke som fast ejendom.

 

 1. Bestemmelserne i stk. 1 finder anvendelse på indtægter fra direkte udnyttelse, udlejning eller udlejning samt enhver anden form for udnyttelse af fast ejendom.

 

 1. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 finder også anvendelse på indkomst fra en virksomheds faste ejendom.

 

Artikel 7

VIRKSOMHEDSRESULTAT

 1. Fortjeneste af et foretagende i en kontraherende stat kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver virksomhed i den anden kontraherende stat gennem et fast driftssted beliggende der. beliggende deri. Hvis foretagendet driver virksomhed på en sådan måde, kan den fortjeneste, der kan henføres til det faste driftssted i overensstemmelse med bestemmelserne i stykke 2, beskattes i den anden stat.

 

 1. Med henblik på denne artikel og artikel 22 skal den fortjeneste, der i hver kontraherende stat kan henføres til det i stk. 1 nævnte faste driftssted, være den fortjeneste, som den kunne have opnået, især i sine interne transaktioner med andre dele af interne transaktioner med andre dele af virksomheden, hvis den havde udgjort en særskilt og selvstændig virksomhed, der udøvede samme eller lignende aktiviteter på samme eller lignende betingelser, under hensyntagen til de udførte funktioner, de anvendte aktiver og de risici, som samme eller lignende tilsvarende forhold under hensyntagen til de funktioner, der udføres, de anvendte aktiver og de risici, som virksomheden påtager sig gennem det faste driftssted og de øvrige dele af virksomheden.

 

 1. Når en kontraherende stat i overensstemmelse med stk. 2 regulerer den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted i et foretagende af et fast driftssted for et foretagende i en af de kontraherende stater og i overensstemmelse hermed beskatter virksomhedens overskud, som er blevet beskattet i den anden stat, skal denne anden stat foretage en passende justering af det skattebeløb, der er blevet den skat, der er blevet opkrævet af disse overskud i det omfang, det er nødvendigt for at fjerne dobbeltbeskatningen af dette overskud. Ved fastlæggelsen af en sådan justering skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater rådføre sig med hinanden efter behov.

 

 1. Hvor fortjeneste omfatter indkomstposter, som er behandlet særskilt i andre artikler i denne konvention, berøres bestemmelserne i disse artikler ikke af bestemmelserne i denne artikel.

 

Artikel 8

MARITIM, INDLANDS- OG LUFTNAVIGATION

 1. Fortjeneste ved drift af skibe eller luftfartøjer i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

 

 1. Fortjeneste ved driften af fartøjer på indre vandveje kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.
 2. Hvis stedet for den faktiske ledelse af et søfarts- eller indlandsskibsfartsforetagende er om bord på et skib eller en båd, skal dette sted for den effektive ledelse være et skib, skal dette forretningssted anses for at være i den kontraherende stat, hvor den pågældendes hjemhavn skib eller båd er beliggende, eller skib eller båd, eller, hvis der ikke er nogen hjemmehavn, i den kontraherende stat, hvor operatøren af skibet eller båden er hjemmehørende.

 

 1. Bestemmelserne i stk. 1 finder også anvendelse på fortjeneste ved deltagelse i en pulje, en fælles virksomhed eller et internationalt driftsorgan.

 

Artikel 9

TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

 1. Hvor

(a) et foretagende i en kontraherende stat deltager direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i den anden kontraherende stat, eller

(b) de samme personer deltager direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i en kontraherende stat og i et foretagende i den anden kontraherende stat, og i begge tilfælde er de to virksomheder forbundet i deres kommercielle eller finansielle forbindelser af betingelser aftalt eller pålagt, som afviger fra dem, der ville blive aftalt mellem uafhængige overskud, som uden disse betingelser ville være optjent af en af virksomhederne, men som faktisk ikke kunne være optjent af den anden på grund af disse betingelser, kan medregnes i virksomhedens overskud og beskattes i overensstemmelse hermed.

 

 1. Hvor en kontraherende stat i fortjenesten i et foretagende i denne stat – og beskatter i overensstemmelse hermed – omfatter fortjeneste, som et foretagende i den anden kontraherende stat er blevet beskattet af i denne anden stat, og fortjenesten er blevet beskattet i denne anden stat, skal overskud skal beskattes i denne anden stat. fortjeneste, som et foretagende i den anden kontraherende stat er blevet beskattet af i denne anden stat, og fortjenesten omfattet heraf er fortjeneste, som ville være tilfaldet foretagendet i den førstnævnte stat, hvis de betingelser, der var aftalt mellem de to virksomheder, havde været som ville være blevet aftalt mellem uafhængige virksomheder, skal den anden stat foretage en passende justering af størrelsen af den skat, der pålægges deri på sådanne overskud. Ved fastlæggelsen af en sådan justering skal der tages behørigt hensyn til denne konventions øvrige bestemmelser, og om nødvendigt skal de kompetente myndigheder i de kontraherende staters kompetente myndigheder rådføre sig med hinanden.

 

Artikel 10

UDBYTTE

 1. Udbytte udbetalt af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

 

 1. Sådant udbytte kan dog også beskattes i den kontraherende stat, hvor det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende og i henhold til lovgivningen i denne stat, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den således opkrævede skat ikke overstige

(a) 5 procent af bruttobeløbet af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab (bortset fra et partnerskab), som direkte ejer mindst 10 procent af kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet

eller 0 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, hvis den retmæssige ejer direkte og uafbrudt i mindst en 12-måneders periode uafbrudt besidder mindst 10 pct. af kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet eller udbetaler udbyttet. eller en andel med en anskaffelsessum på mindst 1.200.000 Euro i det selskab, der udbetaler udbyttet;

(b) 15 procent af bruttobeløbet af udbyttet i alle andre tilfælde.

Dette stykke berører ikke selskabets beskatning af det overskud, der anvendes til udbetaling af udbytte.

 

 1. Udtrykket “udbytte” som anvendt i denne artikel betyder indkomst fra aktier, aktieandele eller warrants, mineaktier, mineaktier, stifteraktier eller andre overskudsandele, med undtagelse af fordringer, samt indkomst fra anden indkomst fra andre aktier, som er underlagt samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier i henhold til lovgivningen i den stat, hvori distribuerende selskab er hjemmehørende.

 

 1. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den retmæssige ejer af udbyttet, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, udøver virksomhed i den anden kontraherende stat, hvor det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende gennem erhvervsmæssig virksomhed gennem et fast driftssted. beliggende deri, og den andel, for hvilken udbyttet udbetales, er reelt forbundet med et sådant fast driftssted. er effektivt forbundet med det. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse.

 

 1. Såfremt et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer fortjeneste eller indkomst fra den anden kontraherende stat, må denne anden stat ikke pålægge nogen skat på udbytte udbetalt af selskabet, undtagen i det omfang udbyttet udbetales til en person hjemmehørende i den pågældende stat. anden stat udbetales til en person, der er hjemmehørende i denne anden stat, eller i det omfang den andel, for hvilken udbyttet reelt er knyttet til et fast driftssted beliggende i denne anden stat, eller pålægger nogen skat med hensyn til beskatningen af selskabets ikke-udloddede overskud, selv om det udbetalte udbytte eller det ikke-udloddede overskud består af udbetalt eller det ikke-uddelte overskud helt eller delvist består af overskud eller indkomst, der hidrører fra denne anden stat.

 

Artikel 11

INTERESSER

 1. Renter, der hidrører fra en kontraherende stat, og som reelt ejes af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat.

 

 1. Udtrykket “renter” som anvendt i denne artikel betyder indkomst fra gældsfordringer af enhver art, uanset om de er sikret ved pant eller hypotek, uanset om de er sikret ved pant eller ej, og uanset om de har ret til at deltage i skyldnerens fortjeneste, og i særlige indtægter fra offentlige midler og obligationer, herunder præmier og præmier knyttet hertil. Bøder for forsinket betaling er ikke bøder for forsinket betaling anses ikke for renter i denne paragrafs forstand.

 

 1. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse, når den retmæssige ejer af interessen, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, udøver i en kontraherende stat driver virksomhed i den anden kontraherende stat, hvori renterne hidrører fra et deri beliggende fast driftssted, og den gældsfordring, for hvilken renterne er betalt, er reelt forbundet med effektivt forbundet dermed. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse.

 

 1. Renter skal anses for at hidrøre fra en kontraherende stat, når betaleren er hjemmehørende i denne Stat. Men når betaleren af renterne, uanset om han er hjemmehørende i en kontraherende stat eller ej, i en kontraherende stat har et fast driftssted i en kontraherende stat, i forbindelse med hvilken den gæld, som renterne betales af, er opstået, og som renter, skal sådanne renter anses for at hidrøre fra den stat, hvor det faste driftssted er beliggende.

 

 1. Såfremt rentebeløbet på grund af et særligt forhold mellem skyldneren og den retmæssige ejer eller mellem dem begge og tredjemand, under hensyntagen til det krav, for hvilket det er betalt, er hos tredjemand, skal rentebeløbet, under hensyntagen til den fordring, for hvilken den er betalt, overstiger det, som skyldneren og den retmæssige ejer ville have aftalt i mangel af et sådant forhold, finder bestemmelserne i denne artikel kun anvendelse på sidstnævnte beløb. I et sådant tilfælde skal den overskydende del af betalingerne forblive skattepligtig i henhold til lovgivningen i hver kontraherende stat under behørig hensyntagen til denne overenskomsts øvrige bestemmelser.

 

Artikel 12

GEBYRER

 1. Royalties, der hidrører fra en kontraherende stat, og som reelt ejes af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat.

 

 1. Udtrykket “royalty” som anvendt i denne artikel betyder betalinger af enhver art modtaget for brugen af eller retten til at bruge eller retten til at bruge enhver ophavsret til litterære, kunstneriske eller videnskabelige værker, herunder kinematografiske film, af en eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, et patent, et varemærke, et design eller en model, en plan, en formel eller en hemmelig plan, formel eller proces, og for information vedrørende erfaring inden for det industrielle, kommercielle eller videnskabelige kommercielt eller videnskabeligt område.

 

 1. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse, når den retmæssige ejer af royalties, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i den anden kontraherende stat, hvori royalties hidrører fra et fast driftssted deri, og retten eller ejendom for hvilken royalties betales, er faktisk forbundet med et sådant fast driftssted. er effektivt forbundet med det. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse.

 

 1. Royalties skal anses for at hidrøre fra en kontraherende stat, når betaleren er hjemmehørende i denne stat. Såfremt den person, der betaler royalties, uanset om han er hjemmehørende i en kontraherende stat eller ej, har et fast driftssted i en stat, for hvilket den skattepligtige er forpligtet til at betale royalties, skal royalties dog anses for at hidrøre fra den stat et fast driftssted, i forbindelse med hvilket forpligtelsen til at betale royalties er opstået, og som afholdes af betaleren af royalties, skal sådanne royalties anses for at hidrøre fra den stat, hvor det faste driftssted er beliggende.

 

 1. Hvis, på grund af et særligt forhold mellem betaleren og den retmæssige ejer eller mellem dem begge, og størrelsen af royalties, under hensyntagen til den ydelse, som de betales for, overstiger det beløb, for hvilket de er beløbet for royalties , under hensyntagen til den præstation, som de betales for, overstiger det beløb, der ville være blevet aftalt af den forpligtede og den retmæssige ejer i mangel af et sådant forhold, bestemmelserne i denne artikel finder kun anvendelse på sidstnævnte beløb. I så fald skal den overskydende del af betalingerne forblive betalinger forblive skattepligtige i henhold til lovgivningen i hver kontraherende stat under behørig hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne konvention.

 

Artikel 13

KAPITALGEVINST

 

 1. Fortjeneste opnået af en person hjemmehørende i en kontraherende stat ved afhændelse af fast ejendom som omhandlet i artikel 6 og beliggende i den anden kontraherende stat kan beskattes i denne anden stat .

 

 1. Fortjeneste ved afhændelse af løs ejendom, der udgør en del af erhvervsejendommen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, herunder sådanne fortjenester ved afhændelse af dette faste driftssted (alene eller sammen med hele foretagendet), kan beskattes i denne anden stat.

 

 1. Fortjeneste ved afhændelse af skibe eller luftfartøjer, der drives i international trafik, fartøjer til sejlads på indre vandveje eller løs ejendom, der vedrører driften af sådanne skibe, luftfartøjer eller fartøjer, kan kun beskattes i (b) den skattepligtige indkomst i den kontraherende stat, hvori stedet effektiv ledelse af virksomheden er beliggende.

 

 1. Fortjeneste ved afhændelse af aktier, aktier eller lignende rettigheder i et selskab, hvis aktiver er ejendom beliggende i en kontraherende stat, kan beskattes i denne kontraherende stat.

 

 1. Fortjeneste ved afhændelse af anden formue end den, der er nævnt i stk. 1, 2, 3 og 4, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori overdrageren er hjemmehørende.

 

Artikel 14

ANSÆTTELSESINDKOMST

 1. Med forbehold af bestemmelserne i artiklerne 15, 17 og 18 skal løn, løn og andet lignende vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i forbindelse med et arbejde, kun beskattes i denne stat, medmindre personen, der er hjemmehørende i denne stat, er statsborger i en anden stat. Stat. hidrørende fra en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, med hensyn til et arbejde, kan kun beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er, at beskæftigelsen udøves i den anden kontraherende stat. Hvis arbejdet udøves i denne stat, kan vederlag modtaget i forbindelse hermed beskattes i denne anden stat.

 

 1. Uanset bestemmelserne i stykke 1 skal vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, for en ansættelse udøvet i den anden kontraherende stat, kun beskattes i den førstnævnte stat, hvis

 

(a) modtageren er til stede i den anden stat i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i en hvilken som helst tolvmånedersperiode, der begynder eller slutter i det pågældende kalenderår, og

(b) vederlaget betales af eller på vegne af en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i den anden stat, og

c) vederlaget ikke bæres af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i den anden stat.

 

 1. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel skal vederlag optjent for arbejde udført ombord på et skib, et luftfartøj eller et vejkøretøj, der drives i international trafik, eller om bord på et skib, der anvendes til sejlads på indre vandveje, være indlandssejlads, kan beskattes i den kontraherende stat hvor den faktiske ledelse af virksomheden er beliggende.

 

Artikel 15

TANTIEMER

Bestyrelseshonorarer og andre lignende betalinger, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, modtager i hans egenskab af medlem af bestyrelsen som medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet for et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i, der kan beskattes i denne anden stat.

 

Artikel 16

KUNSTNERE OG SPORTSUDDRØFTER

 1. Uanset bestemmelserne i artiklerne 7 og 14, indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, hidrører fra personlig virksomhed udøvet i den anden kontraherende stat som underholder, såsom en teater-, film-, radio- eller radio- eller tv-artist eller musiker, eller som idrætsudøver kan beskattes i den anden stat.

.

 1. Hvor indkomst fra aktiviteter, som en entertainer eller sportsudøver udfører personligt og i den egenskab, ikke tilskrives entertaineren eller idrætsudøveren selv, men til en anden person, kan en sådan indkomst beskattes uanset bestemmelserne i artikel 7 og 14, kan en sådan indkomst beskattes i den kontraherende stat, hvor entertainerens eller sportsudøverens aktiviteter er blev ved.

.

Artikel 17

PENSIONER

 1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 18, stk. 2, skal pensioner og andet lignende vederlag, der udbetales til en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat i forbindelse med tidligere beskæftigelse, kun beskattes i denne stat.

 

 1. Uanset bestemmelserne i stykke 1 skal pensioner og andre beløb, der udbetales i henhold til lovgivningen om social sikring i en kontraherende stat til en person, der er hjemmehørende i denne stat, kun beskattes i denne stat. Socialsikringslovgivningen i en kontraherende stat kan kun beskattes i denne stat.

 

 1. Uanset bestemmelserne i stykke 1 skal pensioner og andet lignende vederlag (herunder vederlag (herunder engangsbetalinger), der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person hjemmehørende i den anden kontraherende stat, ikke beskattes i den anden kontraherende stat, hvis sådanne betalinger er afledt af bidrag, godtgørelser eller forsikringspræmier bidrag, godtgørelser eller forsikringspræmier, der betales til en supplerende pensionsordning af eller på vegne af modtageren, eller bidrag ydet af bidrag, tillæg, forsikringspræmier eller legater, som arbejdsgiveren yder til en indenlandsk ordning, og hvis sådanne bidrag, godtgørelser, forsikringspræmier eller legater faktisk er blevet beskattet i den førstnævnte kontraherende stat.

 

Artikel 18

OFFENTLIGE KONTORER

 1. (a) Lønninger, løn og andet lignende vederlag, der betales af en kontraherende stat eller en lokal myndighed i denne til en fysisk person for tjenesteydelser ydet til denne stat eller myndighed, kan kun beskattes i denne stat.

(b) Sådanne lønninger, lønninger og andet lignende vederlag kan dog kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis ydelserne er udført i denne stat, og personen er hjemmehørende i denne stat.

Angiv hvem:

(i) er statsborger i denne stat, eller

(ii) ikke blev hjemmehørende i denne stat udelukkende med det formål at udføre tjenesteydelserne.

 

 1. (a) Uanset bestemmelserne i stk. 1 skal pensioner og andet lignende vederlag udbetalt af a

(a) Uanset bestemmelserne i stykke 1, pensioner og andet lignende vederlag betalt af en kontraherende stat eller en lokal myndighed i denne, enten direkte eller af midler oprettet af dem, til en person, der er blevet hjemmehørende i denne stat udelukkende for formålet med at levere tjenester. eller af midler, der er stiftet af dem, til en fysisk person med hensyn til tjenesteydelser ydet til denne stat eller lokale myndighed, kan kun beskattes i denne stat.

(b) Sådanne pensioner og andre lignende vederlag kan dog kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis personen er hjemmehørende i denne stat og er statsborger i denne stat.

 

 1. Bestemmelserne i artiklerne 14, 15, 16 og 17 finder anvendelse på løn, løn, pensioner og andet lignende vederlag, der betales for ydelser, der ydes til den enkelte. vederlag, der betales for ydelser udført i forbindelse med en virksomhed, der drives af en kontraherende stat eller en stat eller en lokal myndighed i denne.

 

Artikel 19

STUDERENDE

Beløb, der betales til en studerende eller en praktikant, som er, eller umiddelbart før besøget i en kontraherende stat, var hjemmehørende i denne stat, for tjenesteydelser ydet som led i en virksomhed, der udøves af en kontraherende stat eller en lokal myndighed i denne. stat, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, og som opholder sig i den førstnævnte stat udelukkende med det formål at forfølge sine studier. uddannelse eller træning, modtager til dækning af sine udgifter til underhold, uddannelse eller uddannelse, skal ikke beskattes i denne stat, forudsat at de er stat, forudsat at de stammer fra kilder uden for denne stat

 

Artikel 20

ANDEN INDKOMST

 1. Indkomster for en person hjemmehørende i en kontraherende stat, uanset hvor de hidrører, og som ikke er omhandlet i de foregående artikler i denne overenskomst, kan kun beskattes i denne stat. de foregående artikler i denne overenskomst kan kun beskattes i denne stat.

 

 1. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse på anden indkomst end indkomst fra fast ejendom som defineret i formuegoder som defineret i paragraf 2 i artikel 6, hvor modtageren af sådan indkomst, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i Kontraherende stat driver virksomhed i den anden kontraherende stat gennem et fast driftssted beliggende deri og beliggende deri, og den ret eller ejendom, for hvilken indkomsten udbetales, er faktisk forbundet med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i I så fald bestemmelserne i artikel 7 anvendelse.

 

Artikel 21

FORMUE

 1. Formue repræsenteret ved fast ejendom som omhandlet i artikel 6 ejes af en person hjemmehørende i en kontraherende stat og beliggende i den anden kontraherende stat kan beskattes i denne anden stat.

 

 1. Formue repræsenteret ved løsøre, der udgør en del af erhvervsejendommen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

 

 1. Formue repræsenteret af skibe og luftfartøjer, der drives i international trafik, af skibe, der anvendes til sejlads på indre vandveje, og af løsøre, der hører til driften af sådanne skibe, luftfartøjer eller fartøjer, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvor det sted, hvor den faktiske ledelse har den virksomheden er beliggende.

 

 1. Alle andre formueelementer tilhørende en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat.

Artikel 22

ELIMINERING AF DOBBELT SKAT

1. Med forbehold af bestemmelserne i luxembourgsk lovgivning om afskaffelse af dobbeltbeskatning, som ikke påvirker det generelle princip herom, skal dobbeltbeskatning afskaffes på følgende måde

a) Når en person, der er hjemmehørende i Luxembourg, modtager indkomst eller besidder formue, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Andorra, skal Luxembourg fritage sådan indkomst eller formue for skat, med forbehold af bestemmelserne i denne overenskomst. indkomst eller formue, med forbehold af bestemmelserne i underafsnit (b) og (c), men kan med henblik på beregning af størrelsen af skat af den resterende del af den herboende persons indkomst eller formue, anvende samme skattesatser, som hvis indkomsten eller formuen, som hvis indkomsten eller formuen ikke var fritaget.

b) Når en hjemmehørende i Luxembourg modtager indkomstposter, som i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10 og 16 kan beskattes i Andorra, skal Luxembourg anvende den personlige indkomstskat eller skat af enkeltpersoners indkomst eller af indkomstskatten af lokalsamfund af denne beboer, et fradrag af et beløb svarende til den skat, der er betalt i Andorra. Dette fradrag kan dog ikke overstige den del af skatten, beregnet før fradrag, svarende til disse indkomstposter. fradrag, svarende til disse indkomstposter modtaget i Andorra.

c) Bestemmelserne i litra a) finder ikke anvendelse på modtaget indkomst eller kapital ejet af hjemmehørende i Luxembourg, hvor Andorra anvender bestemmelserne i denne overenskomst for at fritage sådan indkomst eller for at fritage sådan indkomst eller formue for skat eller anvender bestemmelserne i stk. 2 i artikel 10 på sådan indkomst.

 

 1. Med forbehold af bestemmelserne i Andorras love om afskaffelse af dobbeltbeskatning, som ikke påvirker dets generelle princip, skal dobbeltbeskatning elimineres som følger:

a) Når en person, der er hjemmehørende i Andorra, modtager indkomst eller besidder formue, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst også kan beskattes i Luxembourg, skal Andorra tillade den skattepligtige hjemmehørende et fradrag i den skat, som det opkræver fra denne bosiddende i et beløb svarende til skat af indkomst eller formue betalt i Luxembourg. Dette fradrag må dog ikke overstige den andel af den andorranske skat, beregnet før fradrag, svarende til den indkomst eller formue, der er skattepligtig i Luxembourg.

(b) Hvor en person, der er hjemmehørende i Andorra i henhold til bestemmelserne i konventionen, modtager indkomst eller besidder kapital, der er fritaget for skat i Andorra, kan Andorra ikke desto mindre med henblik på at beregne den skyldige skat af de andre elementer af indkomsten eller den pågældendes kapital, tage hensyn til den fritagne indkomst eller fritagne indkomst eller formue.

 

Artikel 23

IKKE-DISKRIMINERING

 1. Statsborgere i en kontraherende stat må ikke i den anden kontraherende stat være underkastet nogen beskatning eller noget dertil knyttede krav, som er eller mere byrdefuldt end dem, som statsborgere i denne anden stat under samme omstændigheder, især med hensyn til bopæl, er eller kan blive udsat. Denne bestemmelse finder anvendelse på enhver person, der ikke er statsborger i en kontraherende stat og ikke er statsborger i en kontraherende stat. Denne bestemmelse gælder uanset bestemmelserne i artikel 1 på personer, der ikke er hjemmehørende i en eller begge kontraherende stater.

 

 1. Beskatningen af et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, må ikke beskattes mindre gunstigt i denne anden stat end beskatningen af foretagender i denne anden stat, der driver samme virksomhed udøver samme aktivitet. Denne bestemmelse skal ikke fortolkes således, at den kræver, at en kontraherende stat yder personer, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, personlige fradrag, lempelser og skattenedsættelser på grundlag af Denne bestemmelse skal ikke fortolkes således, at den pålægger en kontraherende stat at indrømme personer, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, de personlige fradrag, lempelser og skattenedsættelser på grund af civilstand eller familieforpligtelser, som den indrømmer sine egne beboere.

.

 1. Medmindre bestemmelserne i stk. 1 i artikel 9, stk. 5 i artikel 11 eller stk. 5 i artikel 12 er 5 i artikel 12, skal renter, royalties og andre udgifter betales af et foretagende i en kontraherende stat til en kontraherende stat til en hjemmehørende person. i den anden kontraherende stat skal med henblik på opgørelsen af dette foretagendes skattepligtige fortjeneste på samme betingelser, som hvis de var blevet udbetalt til en person hjemmehørende i den førstnævnte stat. Ligeledes, Gæld fra et foretagende i en kontraherende stat til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal være fradragsberettiget ved fastsættelsen af den skattepligtige formue i dette foretagende på samme betingelser, som hvis de var indgået med en person hjemmehørende i den førstnævnte stat.

 

 1. Virksomheder i en kontraherende stat, hvis kapital er helt eller delvist, direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres, direkte eller indirekte, af en eller flere personer, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må ikke i den førstnævnte stat være undergivet nogen beskatning eller noget krav i forbindelse hermed til nogen beskatning eller noget krav forbundet dermed, som er andet eller mere tyngende end den beskatning og dermed forbundne krav, som andre lignende virksomheder i den førstnævnte stat er eller kan blive underkastet andre lignende virksomheder i den førstnævnte stat.

 

 1. Bestemmelserne i denne artikel finder, uanset bestemmelserne i artikel 2, anvendelse på skatter af enhver art og betegnelse. natur eller beskrivelse.

 

Artikel 24

PROCEDURE FOR GENSIDIG AFTALE

 1. Hvor en person mener, at handlinger fra en eller begge kontraherende stater føre til eller vil medføre for ham beskatning, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, kan han, uanset de retsmidler, der er fastsat i disse staters nationale lovgivning, forelægge sin sag for den kompetente myndighed i den kontraherende stat, hvori den er en hjemmehørende eller, hvis sagen falder ind under artikel 23, stk. 1, til den i den kontraherende stat, hvori den er statsborger. stat, hvori han er statsborger. Sagen skal indbringes inden for tre år fra den første meddelelse om den foranstaltning, der medfører beskatning, der ikke er i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser.

 

 1. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den berettiget, og hvis den ikke selv er i stand til at nå frem til en tilfredsstillende løsning, bestræbe sig på at løse sagen. at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat med henblik på kontraherende stat med henblik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med overenskomsten. Aftalen skal anvendes uafhængigt af de frister, der er fastsat i de kontraherende staters nationale lovgivning.

 

 1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal ved gensidig aftale bestræbe sig på at løse eventuelle vanskeligheder eller tvivl eller at løse enhver tvivl om fortolkningen eller anvendelsen af konventionen. De kan også rådføre sig med hinanden om afskaffelse af dobbeltbeskatning i tilfælde, der ikke er fastsat i overenskomsten.

 

 1. De kontraherende staters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden, herunder gennem et blandet udvalg bestående af sådanne myndigheder eller deres repræsentanter, med henblik på at nå til enighed som beskrevet i de foregående stykker.

 

Artikel 25

UDVEKSLING AF INFORMATION

 

 1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som forudsigeligt er relevante for at gennemføre bestemmelserne i denne konvention eller for administrationen eller håndhævelsen af de nationale love vedrørende skatter af enhver art og betegnelse, der pålægges på vegne af skatter af enhver art og beskrivelse pålagt på vegne af de kontraherende stater eller deres lokale myndigheder i det omfang, de lokale myndigheder, for så vidt beskatningen i henhold hertil ikke er i strid med overenskomsten. Udvekslingen af oplysninger er ikke begrænset af artikel 1 og 2.

 

 1. Oplysninger modtaget i henhold til stk. 1 af en kontraherende stat skal behandles som hemmelige på samme måde som oplysninger indhentet i henhold til denne stats nationale lovgivning og må kun videregives til personer eller personer eller myndigheder (herunder domstole og administrative organer), der er berørt af vurderingen eller opkrævning af de i stk fastsættelse eller opkrævning af de skatter, der er nævnt i stk. 1, i sager eller retsforfølgninger vedrørende sådanne skatter, i eller ved afgørelsen af klager i forbindelse med sådanne skatter eller i fuldbyrdelsen af nogen af de foregående. Sådanne personer eller myndigheder skal kun bruge sådanne oplysninger til sådanne formål. De kan videregive sådanne oplysninger i offentlige retsmøder eller i domme. retsmøder eller i domme.

 

 1. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 skal i intet tilfælde fortolkes således, at de kræver, at en kontraherende stat forpligter sig

(a) at træffe administrative foranstaltninger i strid med lovene og administrativ praksis i denne eller den anden kontraherende stat

(b) at give oplysninger, der ikke er tilgængelige i henhold til lovene eller i den normale administration i denne eller den anden kontraherende stat

c) at levere oplysninger, som ville afsløre enhver handels-, forretnings-, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller handelsproces, eller oplysninger, hvis videregivelse ville være i strid med den offentlige orden.

 

 1. Hvis en kontraherende stat anmoder om oplysninger i overensstemmelse med denne artikel, skal den anden kontraherende stat bruge de beføjelser, den har til sin rådighed, til at indhente de ønskede oplysninger, selv om den ikke har brug for sådanne oplysninger til sine egne skatteformål. Forpligtelsen i det foregående punktum er underlagt begrænsningerne i stk. 3 undtagen. hvis sådanne begrænsninger sandsynligvis vil forhindre en kontraherende stat i at videregive oplysninger, alene fordi den ikke har nogen indenlandsk interesse i oplysningerne.

 

 1. I intet tilfælde skal bestemmelserne i stk. 3 fortolkes således, at de tillader en kontraherende stat at nægte at give oplysninger, stat at nægte at levere de ønskede oplysninger, udelukkende fordi oplysningerne er i besiddelse af en bank, en anden finansiel bank, en anden finansiel institution, en forvalter eller en person. handler i en agentur eller betroet egenskab, eller fordi oplysningerne vedrører en persons ejendomsrettigheder.

 

Artikel 26

MEDLEMMER AF DIPLOMATISKE MISSIONER OG KONSULÆRE STILLINGER

Bestemmelserne i denne konvention berører ikke de skattemæssige privilegier for medlemmer af diplomatiske missioner eller konsulære repræsentationer diplomatiske missioner eller konsulære repræsentationer og medlemmer af permanente delegationer til internationale organisationer under de internationale organisationer i henhold til folkerettens almindelige regler eller i henhold til bestemmelserne i særlige aftaler .

 

Artikel 27

IKRAFTTRÆDEN

 1. Hver af de kontraherende stater skal skriftligt underrette den anden gennem diplomatiske kanaler om afslutningen af de procedurer, som dens lovgivning kræver for denne konventions ikrafttræden. procedurer, der kræves i henhold til dens lovgivning for denne konventions ikrafttræden. Konventionen træder i kraft på datoen for modtagelsen af den sidste af disse meddelelser.

 

 1. Konventionen finder anvendelse

(a) med hensyn til kildeskatter til indkomst fordelt på eller efter den første dag i januar i kalenderåret umiddelbart efter det år, hvor overenskomsten træder i kraft

(b) med hensyn til andre skatter af indkomst og formue, til de skatter, der skal betales for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den 1. januar i kalenderåret umiddelbart efter det år, hvor overenskomsten træder i kraft, hvori konventionen træder i kraft.

 

Artikel 28

ANSVARSFRASKRIVELSE

 1. Denne konvention forbliver i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende stat. Hver kontraherende stat kan opsige konventionen ad diplomatiske kanaler med et varsel på mindst seks måneder før udgangen af hvert kalenderår. inden udgangen af hvert kalenderår.

 

 1. Konventionen ophører med at have virkning

(a) med hensyn til kildeskatter til indkomst fordelt på eller efter den 1. januar i kalenderåret umiddelbart efter det år, hvor meddelelsen er givet

(b) med hensyn til andre indkomst- og formueskatter, til skatter, der skal betales for ethvert skatteår, der begynder den 1. januar i kalenderåret umiddelbart efter det år, hvor meddelelsen er givet. hvori meddelelsen er givet.

 

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndiget hertil, underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i Luxembourg, den 2. juni 2014, i to eksemplarer på fransk og catalansk

sprog, hvor begge tekster er lige autentiske.

 

Vil du vide mere om LUXEMBOURG med Damalion?

Damalion tilbyder dig skræddersyet rådgivning fra direkte operationelle eksperter inden for de områder, der udfordrer din virksomhed.
Vi råder dig til at give den bedste information, så vi kan kvalificere din efterspørgsel og vende tilbage til dig inden for de næste 8 timer.