Luxemburgin Soparfin ja kauppayhtiörakenteiden vertailu - Damalion - Independent consulting firm.
Valitse sivu

Luxemburgilaista holdingyhtiötä (Soparfia) kohdellaan samalla tavalla kuin kauppayhtiörakennetta, mutta sen päätehtävänä on hallita määräysvaltaa muissa sekä paikallisissa että ulkomaisessa omistuksessa olevissa yhtiöissä. Luxemburgissa toimiva holdingyhtiö (Soparfi) hankkii osakkeita ilman aikomusta harjoittaa kaupallista toimintaa. Mikäli Soparfi päättää ryhtyä kaupalliseen toimintaan, se vaatii luvan Keskiluokkaministeriöltä. Valtuutus myönnetään tekijöiden, kuten sen omistajien ja/osakkeenomistajien ammatillisen maineen ja pätevyyden perusteella.

Luxemburgilaisen holdingyhtiön tai kaupallisen kauppayhtiön perustaminen Luxemburgiin

Soparfin ja Luxemburgin kauppayhtiön vähimmäispääoma on eri osakepääomilla määritettynä seuraavat:

 • Soparfi – 12 500 euroa, jos se muodostetaan SARL:ksi (Private Limited Liability Company)
 • Luxemburgin kauppayhtiö – 31 000 euroa, jos se muodostetaan SA:ksi (julkinen osakeyhtiö)

Sekä Luxemburgin holding- että kauppayhtiörakenteita säätelevät niiden yhtiöjärjestykset, jotka laaditaan notaarin ja Court Districtin kirjaamon edessä.

Luxemburgin holdingyhtiötyypit

Luxemburgiin sijoittautuneiden holdingyhtiöiden katsotaan noudattavan erityisjärjestelmää. Erityyppiset holdingyhtiöt on jaettu neljään pääluokkaan:

 • Operatiivinen holdingyhtiö (pääkonttori)
 • Rahoitusalan holdingyhtiö (Soparfi)
 • Johdon holdingyhtiö (Strategy Holding)
 • Organisaation holdingyhtiö (Structural Holding)

Kaikista Luxemburgin holdingyhtiöistä Soparfin katsotaan saavan eniten etuja, koska sillä on mahdollisuus käyttää erityistä verotusjärjestelmää. Vuonna 2007 Luxemburgin kauppalain mukaan johtoholdingyhtiöiden katsottiin kuuluvan samaan verojärjestelmään, ja perheyritykset voivat nyt olla myös holdingyhtiöitä (Soparfi).

Yksi ulkomaisten sijoittajien tärkeimmistä syistä perustaa holdingyhtiö Luxemburgiin on se, että julkisen yhtiön rekisteröinti mahdollistaa yhden omistuksen. Esimerkiksi SA voidaan perustaa, jossa on vähintään yksi osakkeenomistaja, joko kauppa- tai holdingyhtiönä.

Luxemburgin kauppayhtiötyypit

Luxemburgin kauppalain mukaan kauppayhtiöt on jaettu kahteen luokkaan, nimittäin:

 • Kauppa- ja palveluyritys, jota säätelee vuoden 1915 kauppayhtiölaki.
 • Luxemburgin kaupallinen yhdistys

Kauppa- ja palveluyritys suunniteltiin erityisesti yrityksille, jotka haluavat harjoittaa kaupallista, kaupallista ja ammattitaitoista toimintaa. Toisaalta kaupallisia yhdistyksiä ei pidetä luonteeltaan oikeushenkilöinä. Luxemburgin kauppayhtiö voidaan perustaa minkä tahansa rakenteen mukaisesti. Se voi myös hyödyntää muita oikeudellisia muotoja, kuten kumppanuuksia, osuuskuntia ja eurooppalaisia yrityksiä.

Yksi suurimmista eduista kauppayhtiön perustamisessa Luxemburgiin on itse rekisteröintiprosessin tehokkuus. Tyypillisesti Luxemburgin parlamentti kannattaa kauppa- ja palveluyrityksen perustamista. Tämä oikeudellinen muoto on laajalti tunnustettu Luxemburgin lisäksi myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Pääsääntöisesti luxemburgilaisten kauppayhtiöiden on hankittava Luxemburgin EORI-numero.

Luxembourg Holdingin johtaminen vs. kauppayhtiö

Luxemburgin holding- ja kauppayhtiöiden hallintorakenne ja järjestelmät ovat samat. Yksi luxemburgilaisen Soparfin ja kauppayhtiön tärkeimmistä toiminnoista on yhtiökokous, jossa tärkeimmät päätökset ja määräykset vahvistetaan. Yhtiökokous on pidettävä vähintään kerran vuodessa. Kaikki yhtiökokousta koskevat tiedot on mainittu heidän yhtiöjärjestyksessä.

Luxemburgin kauppa- tai holdingyhtiötä on hallinnoitava hallitus, jossa on vähintään kolme jäsentä SA:ssa (julkinen osakeyhtiö) ja vähintään yksi jäsen SARL:ssä (yksityinen osakeyhtiö). Nimitetyt johtajat vastaavat hallinnosta määräajaksi, mutta enintään kuusi vuotta. Lisäksi Luxemburgissa sijaitsevaa holding- tai kauppayhtiötä johtaa hallitus, joka koostuu johto- ja hallintoneuvoston alayksiköistä. Yhtiökokouksen tulee omistus- tai kauppayhtiön koosta ja laajuudesta riippuen helpottaa tilinpäätöksen tarkastamisesta vastaavan tilintarkastajan valitsemista määräajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi vuodeksi.

Sekä Luxemburgin kauppa – että holdingyhtiöiden tilinpäätöstiedot on toimitettava osakkeenomistajille vuosittain ja sen jälkeen jätettävä käräjäoikeuden kirjaajalle . Ilmoitus tilinpäätöksen jättämisestä julkaistaan Luxemburgin suurherttuakunnan virallisessa lehdessä.

Toisin kuin kauppayhtiöt, Soparfi on velvollinen toimittamaan konsolidoidun tilinpäätöksen vuosittain seuraavissa tapauksissa:

 • Hänellä on suuri prosenttiosuus äänivallasta toisessa yrityksessä
 • Omistaa pieniä osuuksia yrityksestä, mutta hallitsee silti toista yhtiötä osakkeenomistajien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
 • Oikeus nimittää ja erottaa enemmistö toisen yhtiön hallituksen jäsenistä

Luxemburgin holding- ja kauppaverojärjestelmä

 • Yksi Soparfin rekisteröinnin tärkeimmistä eduista on, että tässä muodossa olevat yritykset ovat vapautettuja tietyistä veroista tai niillä on useita Luxemburgin ja muiden maiden kanssa allekirjoittamia kaksinkertaisen verotuksen sopimuksia.
 • Pääsääntöisesti kaikki luxemburgilaisen yhtiön jakamat osingot ovat 15 prosentin lähdeveron alaisia, mutta niitä voidaan myös alentaa Luxemburgin kaksinkertaisen verotuksen verotusta koskevien sopimusten määräysten mukaisesti.

Osallistumisvapausjärjestelmän mukaan kaikki luxemburgilaisen yrityksen maksamat osingot eivät ole lähdeveron alaisia seuraavin edellytyksin:

 • Soparfi omistaa vähintään 10 % tytäryhtiön pääomasta
 • Hankintahinta on vähintään 1,2 miljoonaa euroa vähintään 12 kuukauden ajalta
 • Osingonsaaja on täysin verollinen yksikkö Luxemburgissa ja maissa, jotka ovat tehneet kaksinkertaisen verotuksen sopimuksen suurherttuakunnan kanssa
 • Yhteisöt, jotka ovat tuloveron alaisia asuinmaassaan, joka on verrattavissa Luxemburgin yhtiöveroon

Jos haluat lisätietoja Luxemburgissa sijaitsevasta kauppa- tai holdingyhtiöstä , voit luottaa Damalionin opastamaan sinua ymmärtämään sen tärkeimmät ominaisuudet ja edut. Riippumattomana konsulttiyrityksenä tarjoamme kattavan palveluvalikoiman ulkomaisille ja institutionaalisille sijoittajille, jotka haluavat vakiinnuttaa läsnäolonsa Luxemburgissa pankkitilin avaamisessa. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan jo tänään saadaksesi lisätietoja.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.