Erot Luxemburgin kauppayhtiön vs. SOPARFI:n välillä
Valitse sivu

Vaikka luxemburgilaista SOPARFIa kohdellaan samalla tavalla kuin kauppayhtiötä, sen ensisijaisena tehtävänä on hallita osakkeilla hankittuja paikallisia ja ulkomaisia sijoituksia. Lisäksi holdingyhtiöt tai SOPARFIt eivät saa harjoittaa mitään kaupallista toimintaa Suurherttuakunnassa. Jotta SOPARFI voi harjoittaa kaupallista toimintaa, yritykselle on hankittava lupa Keskiluokkaministeriöltä. Keskiluokkien ministeriö arvioi sitten holdingyhtiön johtajan tai johtajan maineen, ammatillisen historian ja pätevyyden, ennen kuin lupa myönnetään minkä tahansa kaupallisen toiminnan isännöintiin Luxemburgissa.

Osakepääoman osalta vähimmäisosakepääomaksi on asetettu SARL:lle ja kauppayhtiölle 12 500 euroa ja SA:lle 31 000 euroa. SOPARFIt sallivat vain kahdentyyppiset osakkeet, nimittäin nimelliset ja haltijaosakkeet, kun taas osakerekisteriä ei vaadita eikä sallittu.

SOPARFIt ja kauppayhtiöt perustetaan samoilla prosesseilla. Yhtiöjärjestys laaditaan notaarin avustuksella ja käräjäoikeuden kirjaajan edessä. Jos sinulla ei ole aikaa tai tietoa miten edetä yritysrekisteröinnin kanssa, voit hakea yrityksen perustamisasiantuntijan asiantuntemusta yritysrekisteröintimenettelyn tehostamiseksi ja onnistumisen varmistamiseksi.

Erityyppiset holdingyhtiöt Luxemburgissa

Luxemburgin holdingyhtiöt on jaettu eri luokkiin, koska jokainen niistä kuuluu erityisjärjestelmän piiriin:

 • Operatiivinen holdingyhtiö (pääkonttoriholdingyhtiö)
 • Financial Holding Company (SOPARFI)
 • Management Holding Company (Strategy Holding)
 • Organisaation holding (rakenteellinen holding)

Kaikista holdingyhtiöluokista SOPARFI on erityisen verotusjärjestelmänsä ansiosta edullisin muoto. Luxemburgin vuoden 2007 kauppalain mukaan varainhoitoyhtiöt, joilla on holdingyhtiöille erityinen verotuksellinen asema, luokitellaan myös SOPARFI-yhtiöiksi.

Yksi ulkomaalaisten tärkeimmistä motiiveista holdingyhtiön perustamiselle Suurherttuakunnassa on se, että rekisteröityminen julkiseksi yhtiöksi voi tapahtua yhden omistuksen muodossa. Tätä tarkoitusta varten SA:ita voidaan perustaa holdingyhtiöiksi tai kauppayhtiöiksi Luxemburgiin.

Jos haluat tietää lisää Luxemburgin holdingyhtiöitä sääntelevistä laeista ja määräyksistä, opastamme sinua mielellämme tällä matkalla.

Erityyppiset kauppayhtiöt Luxemburgissa

Kauppalain mukaan Luxemburgissa toimii kahdenlaisia kauppayhtiöitä:

Kauppa- ja palveluyritys on tarkoitettu yrittäjälle, joka haluaa harjoittaa kaupallista, kaupallista ja ammattitaitoon liittyvää toimintaa, kun taas kaupalliset yhteisöt eivät sinänsä ole oikeushenkilöitä. Kauppayhtiö voidaan rekisteröidä missä tahansa oikeudellisessa muodossa, kuten holdingyhtiöt. Se rajoittuu kuitenkin vain tiettyihin oikeudellisiin rakenteisiin, kuten osuuskuntiin, kumppanuuksiin ja eurooppalaisiin yhtiöihin.

Yksi kauppayhtiön perustamisen suurimmista vahvuuksista on byrokratian puuttuminen rekisteröintiprosessin aikana. Lisäksi vallitsevat säännöt ja määräykset suosivat kauppa- ja palveluyritysten perustamista Suurruhtinaskuntaan, erityisesti niitä, jotka päättävät käyttää eurooppalaista yritysrakennetta, koska tämä on täysin tunnustettu muissa EU:n jäsenvaltioissa. Kauppayhtiön johtaminen on yksinkertaista ja suoraviivaista verrattuna muihin yritysmuotoihin Luxemburgissa. Lopuksi kauppayritysten on hankittava Luxemburgin EORI-numero voidakseen harjoittaa liiketoimintaansa Luxemburgissa.

Kaupankäynnin ja holdingyhtiöiden hallinto Luxemburgissa

Hallinto- ja kauppayhtiöiden hallintajärjestelmät ovat identtiset. Päätoimielin kauppayhtiössä ja SOPARFIssa pidetään yhtiökokouksen aikana, jotka jakavat valtuudet yhtiön sääntöjen ja määräysten laatimisessa.

Yhtiökokous pidetään vähintään kerran vuodessa yhtiöjärjestyksessä määrättynä päivänä ja kellonaikana. Osakeyhtiötä hallinnoi hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä, jos kyseessä on osakeyhtiö, ja yksi osakkeenomistaja yksityisessä osakeyhtiössä.

Nimitettyjen johtajien toimikausi on enintään kuusi vuotta. Yhteisöä voi johtaa myös hallitus, joka koostuu johdosta tai valvontaviranomaisista. Yhtiökokouksen on yhtiön koosta riippuen nimettävä tilintarkastaja, joka vastaa tilintarkastustehtävistä ja tilinpäätöksen valvonnasta enintään kuuden peräkkäisen vuoden ajan.

Luxemburgin kauppa – ja holdingyhtiöiden tilinpäätökset on toimitettava vuosittain osakkeenomistajien kesken ja toimitettava kokonaisuudessaan käräjäoikeuden kirjaajalle . Ilmoitus jätetyistä tilinpäätöksistä julkaistaan sitten Luxemburgin suurherttuakunnan virallisessa lehdessä .

SOPARFI on velvollinen toimittamaan konsernitilinpäätöksensä seuraavissa skenaarioissa:

 • Jos sillä on enemmistö äänivallasta toisessa yhtiössä
 • Jos sillä on vähemmistöosuus mutta määräysvalta toisessa yhtiössä tai muiden osakkeenomistajien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella
 • Jos yhtiö omistaa vähemmistöosuuden toisesta yhtiöstä ja sillä on oikeus nimittää tai erottaa hallituksen jäsenten enemmistö

Kauppayhtiö ja SOPARFI lähdevero

SOPARFI-yhtiöt ovat vapautettuja monista verojärjestelmistä tai ainakin saavat alennetuista maksuista Luxemburgin ja muiden maiden välillä vuosien aikana solmimien erilaisten kaksinkertaisen verotuksen sopimusten vuoksi. Luxemburgilaisen yrityksen jakamista osingoista peritään tyypillisesti 15 % lähdevero, mutta sitä voidaan alentaa kaksinkertaisen verotuksen sopimuksen määräysten seurauksena.

Osallistumisvapautusjärjestelmän seurauksena luxemburgilaisen yrityksen maksamat osingot eivät ole lähdeveron alaisia, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • SOPARFI omistaa vähintään 10 % tytäryhtiön pääomasta
 • Kauppahinta on 1,2 miljoonaa euroa vähintään 12 kuukauden ajalta
 • Osingonsaajat ovat täysin verovelvollisia yhteisöjä Luxemburgissa, kuten asukkaita sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Luxemburgilla on kaksinkertainen verotussopimus
 • Sveitsissä verotettu yhteisyritys
 • ETA:ssa tai EU:ssa asuva henkilö on täysin Luxemburgin tuloveroon verrattavissa olevan tuloveron alainen

Jos haluat lisätietoja Luxemburgin kauppa- ja holdingyhtiöiden perustamisesta ja menestyksekkäästä johtamisesta, ota meihin yhteyttä Damalioniin jo tänään.