Valitse sivu

Kaikkien EU:n ulkopuolisten rahastonhoitajien mahdollisuudet ovat laajentuneet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin myötä. Ne ovat päässeet EU:n institutionaalisten sijoittajien piiriin. Yksityisen sijoittamisen järjestelmän ja sijoitusrahastojen lisäksi on tarjoutunut monia uusia vaihtoehtoja. Kyseessä on Luxemburgin rinnakkaisväline, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia EU:n ulkopuolisille sijoittajille.

Rakenne koostuu yleensä useista rinnakkaisrahastoista, jotka sijoittavat samaan kohde-etuuteen. Rahastojen rakenne tekee siitä vaivalloista rahastonhoitajalle. Lisäksi se edellyttää, että on käsiteltävä erilaisia eri oikeudenkäyttöalueita ylittäviä välineitä, joiden sijoittajat vaativat yhdenvertaista kohtelua.

Tällä hetkellä houkuttelevin kohde rinnakkaisrahastojen perustamiselle on Luxemburg. Varsinkin, jos tarkoituksenasi on kohdistaa sijoituksesi eurooppalaiseen pääomaan vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja koskevan direktiivin mukaisesti. Näitä rahastoja rahoittavat yleensä EU:n ulkopuoliset rahastonhoitajat. Rahastot sijoittavat yhdessä Jersey- tai Cayman Master -rahaston kanssa. Voit kuitenkin hyötyä jopa suuremmasta joustavuudesta perustamalla master-rahastosi Luxemburgiin. Vuodesta 2016 lähtien toisen rakenteen käyttöönotto on mahdollistanut sijoittajien rajoitetun vastuun säilyttämisen ja suuremman joustavuuden yhtiölainsäädännön ohittamisen suhteen. Kyseessä on kommandiittiyhtiö, lyhyesti Luxemburgin kommandiittiyhtiö (Lux LP ). Mainittujen etujen lisäksi sillä on myös mahdollisuus käyttää EU:n vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoito- ja markkinointipassia. Tähän mennessä on luotu yli 1000 Lux LP:tä.

AIFMD:n mukaisesti toimivan Lux Limited Partnership (LP) -yhtiön perustaminen

Tyypillisesti rinnakkaisrahaston sijoitukset ja divestoinnit tapahtuvat Master-rahaston mukana. Molemmat rahastot toimivat saman ajanjakson aikana ja suhteellisesti sijoittajien sitoumusten mukaisesti. Rinnakkaisrahastot ovat rakenteeltaan samankaltaisia kuin master-rahasto. Muutamia eroja lukuun ottamatta, jotka on tarkoituksella jätetty vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. EU:n sijoittajiin sovelletaan erityisiä vero-, sääntely- ja sijoitussääntöjä.

Rahaston toimintamallia laadittaessa on noudatettava tiettyjä vaatimuksia. Kaikkien rahastojen, jotka harjoittavat toimintaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoista annetun direktiivin mukaisesti, on esimerkiksi nimettävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sijoitusrahasto ja säilytysyhteisö. Lisäksi Lux-LP:nä toimivan rinnakkaisrahaston kotipaikan on oltava Luxemburgissa. Lisäksi sitä on hallinnoitava luxemburgilaisen säilytysyhteisön ja vastuunalaisen yhtiömiehen toimesta.

Vaikka Master- ja rinnakkaisrahasto on suunniteltu rinnakkain, rahastonhoitajan on käsiteltävä näitä kahta rahastoa erikseen, kuten laki edellyttää. Tämän vuoksi kommandiittiyhtiösopimuksissa on mainittava ero, ja kaikkien osapuolten on ymmärrettävä se. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalla on ratkaiseva rooli sijoitusprosessissa. Samoin keskusvalvoja on keskeisessä asemassa veroraportoinnin ja nettovarallisuuden laskennan kannalta. Molempien viranomaisten on ymmärrettävä rakenne perusteellisesti, jotta toimintamallia voidaan soveltaa asianmukaisesti.

Sijoituspäätöksentekoprosessi

AIFMD:n ja OECD:n BEPS:n vastaiset toimenpiteet tarjoavat näkymän kaikkiin sijoitusrahaston päätöksentekoprosessin kannalta keskeisiin vaatimuksiin.

EU:n ulkopuolisen rahastonhoitajan on haastavaa selviytyä siitä, miten tällaisten vaatimusten toteutuminen vaikuttaa. Sen vuoksi rinnakkaisrahaston ja EU:n ulkopuolisen master-rahaston perustaminen edellyttää tarkempaa tarkastelua. Yksi tällainen vaatimus, joka on olennainen osa investointiprosessia, on päätöksenteon päällekkäisyys. Rinnakkaisen rahoitusvälineen ja/tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan hallintoneuvostolla on oltava täysi päätösvalta päätöksentekoprosessissa. Rinnakkaisrahaston/rahastoyhtiöiden hoitajan hallitus toimii rinnakkaisrahaston puolesta. Osoittaessaan täyden toimivallan rinnakkaisen sijoituspäätökset pysyvät riippumattomina mestarista. Vaikka käytännössä sijoitus tehdäänkin samaan omaisuuserään.

Luxemburg on omaksunut käytännönläheisen lähestymistavan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen direktiivin täytäntöönpanoon, jotta koko prosessi olisi kätevä. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan perustamisen yhteydessä on käytettävissä useita vaihtoehtoja. Omaisuudenhoitajana voit joko perustaa itse hallinnoitavia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja tai käyttää kolmannen osapuolen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia. Kolmannen osapuolen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan vaihtoehto mahdollistaa sen, että omaisuudenhoitaja ei käsittele omaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitofoorumiaan. Sen sijaan päätöksentekoon osallistuu “avainhenkilö”.

NAV:n laskeminen ja taloudellisen tuloksen kohdentaminen

Tulot ja menot:

Näitä kahta käytäntöä noudattamalla johtajat voivat jatkuvasti tarjota luotettavia ja samansuuruisia tuottoja. Ensinnäkin tilinpäätöstä laadittaessa päätetään erillisistä tulojen ja menojen kohdentamissäännöistä. Toiseksi koko menettelyyn sisällytetään erityisiä prosesseja ja tarkastuksia. Johtajan työ on kuitenkin huolellisen suunnittelun jälkeenkin haastavaa. Yleisrahaston menojen hyväksymisprosessi on pidettävä erillään rinnakkaisrahaston menojen hyväksymisprosessista. Lisäksi on otettava käyttöön vahvat valvontatoimet, joilla estetään menojen virheellinen kohdentaminen. Uudelleenlaskutukseen ja osapuolten lainausjärjestelyihin liittyy suurempi riski virheellisestä kohdentamisesta.

Rinnakkaisrahaston sijoitusten arvostus:

Sijoitusrahaston tuottoa mitataan sijoituksen käyvän arvon perusteella.

Rinnakkaisyhtiöllä on vain vähemmistöosuus omaisuuserästä, joka sisältää kaikki osuudet kohde-etuutena olevien erillisyhtiöiden osakepääomasta. Näin ollen omaisuuserä arvostetaan käypään arvoon nettovarallisuutta laskettaessa. Se on laskettu käyttämällä IFRS-standardien mukaista nettomääräisen oman pääoman noston menetelmää. Käypä arvo määritetään myös suhteellisesti.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan on perehdyttävä tiiviisti rinnakkaissijoitusyrityksen rakenteeseen ja sijoituspäätöksiin. Lisäksi sen on hankittava perusteellinen käsitys kohde-etuutena olevista varoista, jotta se voi laatia arvostusperiaatteet. Koska varat esitetään tilinpäätöksessä käypään arvoon, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalla on lisävastuu sen varmistamisesta, että arvostusperiaatteet ovat linjassa tilin kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden kanssa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voi ottaa tilintarkastajan ja keskusvalvojan mukaan toimintaperiaatteiden tarkasteluun saadakseen suuremman varmuuden.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja vastaa myös siitä, että master- ja rinnakkaisten osuuksien jako on esitetty asianmukaisesti erillisyhtiöiden oikeudellisissa asiakirjoissa.

Verotukselliset näkökohdat

Luxemburgilainen kommandiittiyhtiömuotoinen rahastoväline julistetaan verotuksellisesti läpinäkyväksi, joten sitä ei veroteta Luxemburgissa yhteisöveron eikä nettovarallisuusveron perusteella. Verotuksellisesti läpinäkyvän aseman ansiosta kommandiittiyhtiön osakkaita voidaan verottaa omalla tasollaan. Lähdevero kannetaan jako- tai lunastustasolla. Sijoittajat voivat pyytää rahastonhoitajalta palveluja veroilmoituksia varten tarvittavien tietojen toimittamiseksi. Avoin yhtiömies ja kommandiittiosakkaat voivat sopia tällaisista palveluista.

Lisäksi keskusvalvoja voi avustaa rahaston hoitajaa tässä suhteessa. Luxemburgilaisen kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies on täysin verovelvollinen yritys, joka ei saa mitään etua mistään erityisestä verojärjestelmästä.

Vaikka rinnakkais- ja master-rahastojen hallinnoinnissa tulee esiin monia haasteita, niiden suosio on kasvanut viime vuosina. Rakenne mahdollistaa toimintamallin ja delegoitujen toimintojen uudelleensuunnittelun. Lisäksi rinnakkaiset rahastot voivat ylläpitää tehokasta sisäistä valvontaympäristöä ja kustannustehokasta järjestelmää. Kaikki osapuolet voivat kokoontua yhteen ja käsitellä asiakirjojen hyväksyntää malliin tehtäville lisäyksille tai muutoksille. Näin rahastonhoitaja voi esittää rahaston sijoittajille täsmällisiä taloudellisia tietoja nopeasti.

Damalion auttaa sinua perustamaan rinnakkaisrahastosi Luxemburgissa. Yhdistämme sisäisen osaamisemme akkreditoitujen asiantuntijoiden verkostomme kanssa, jotta voit rekisteröidä sijoitusrahastosi oikeilla ratkaisuilla ja hallinnoinnilla. Jos haluat hyötyä riippumattomasta asiantuntemuksestamme, ota yhteyttä jo tänään.