In het kader van de AIFMD hebben alle beheerders van buiten de EU ruimere mogelijkheden gekregen. Ze hebben toegang gekregen tot institutionele beleggers in de EU. Afgezien van de regeling inzake onderhandse plaatsing en toegangsfondsen hebben zich tal van nieuwe keuzemogelijkheden aangediend. Met name het Luxemburgse parallelle vehikel, dat nieuwe wegen opent voor beleggers van buiten de EU.

Het ontwerp bestaat doorgaans uit meerdere parallelle fondsen die gezamenlijk in dezelfde onderliggende waarde beleggen. De structuur van de fondsen maakt het een gedoe voor de beheerder. Bovendien moet worden omgegaan met verschillende rechtsinstrumenten waarvan de beleggers een gelijke behandeling eisen.

Momenteel is Luxemburg de aantrekkelijkste bestemming om parallelle fondsen op te richten. Vooral als het uw bedoeling is Europees kapitaal aan te trekken in het kader van de richtlijn inzake alternatieve beleggingsfondsen. Deze fondsen worden meestal gesponsord door fondsbeheerders van buiten de EU. De vehikels beleggen samen met een Jersey of Cayman Master fonds. Maar u kunt zelfs profiteren van meer flexibiliteit om uw masterfonds in Luxemburg op te zetten. Sinds 2016 kunnen investeerders dankzij de invoering van een andere structuur beperkte aansprakelijkheid en meer flexibiliteit met betrekking tot vennootschapsrechtelijke opheffingen behouden. De structuur in kwestie is een commanditaire vennootschap, kortweg Luxembourg Limited Partnership (Lux LP). Afgezien van de genoemde voordelen, heeft het ook toegang tot de AIFMD-beheers- en verhandelingspaspoorten van de EU. Op dit moment zijn er al meer dan 1000 Lux LP’s gemaakt.

Oprichting van een Lux Limited Partnership (LP) onder de AIFMD

Doorgaans lopen de investeringen en desinvesteringen van het Parallel-fonds gelijk met die van het Master-fonds. De twee fondsen werken gedurende dezelfde periode en naar rato van de verbintenissen van de investeerders. De parallelle fondsen zijn structureel vergelijkbaar met het masterfonds. Op enkele verschillen na, die opzettelijk zijn gelaten om aan de eisen te voldoen. Beleggers in de EU zijn onderworpen aan specifieke belasting-, regelgevings- en beleggingsvoorschriften.

Bij de vaststelling van het exploitatiemodel van het fonds moet aan specifieke eisen worden voldaan. Zo moet elk fonds dat in het kader van de AIFMD actief is, een AIMF en een bewaarder aanwijzen. Bovendien moet een Parallel-fonds dat als een Lux LP is gestructureerd, een domicilie in Luxemburg hebben. Voorts moet het worden beheerd door een depositaris en een General Partner uit Luxemburg.

Hoewel het masterfonds en het parallelle fonds qua opzet naast elkaar bestaan, moet de fondsbeheerder beide afzonderlijk behandelen, zoals de wet voorschrijft. Daarom moeten de overeenkomsten inzake commanditaire vennootschappen het onderscheid vermelden en door alle betrokken partijen worden begrepen. Wat het beleggingsproces betreft, is de rol van BAB’s van cruciaal belang. Evenzo is de centrale administrateur van essentieel belang voor de belastingaangifte en de berekening van de NAV. Beide autoriteiten moeten de structuur grondig begrijpen, zodat het exploitatiemodel adequaat wordt toegepast.

Besluitvormingsproces inzake investeringen

De maatregelen van de AIFMD en de OESO tegen BEPS bieden een overzicht van alle vereisten die van cruciaal belang zijn voor het besluitvormingsproces van een beleggingsfonds.

Voor een fondsbeheerder van buiten de EU wordt het een uitdaging om de weg te vinden wanneer dergelijke eisen niet worden nageleefd. Daarom is bij de oprichting van een Parallel fonds en een niet-EU Master Fund meer zorgvuldigheid geboden. Een van deze vereisten, die een essentieel onderdeel van het investeringsproces vormt, is de verdubbeling van de besluitvorming. De raad van bestuur van het parallelle vehikel en/of de abi-beheerder moet de volledige zeggenschap over het besluitvormingsproces krijgen. Het bestuur van het parallelle fonds/AIFM handelt namens het parallelle fonds. Door blijk te geven van volledige bevoegdheid, blijven de investeringsbeslissingen van een parallel onafhankelijk van een Master. Ook al wordt in de praktijk in hetzelfde activum geïnvesteerd.

Om de hele beproeving te vergemakkelijken, heeft Luxemburg gekozen voor een praktische aanpak van de uitvoering van de AIFMD. Bij de oprichting van de BAB wordt een reeks keuzemogelijkheden geboden. Als vermogensbeheerder kunt u ofwel zelf beheerde abi’s opzetten, ofwel een beroep doen op abi-beheerders van derden. De BAB-optie van een derde partij biedt de vermogensbeheerder de mogelijkheid zijn BAB-platform niet te beheren. In plaats daarvan wordt een “sleutelfiguur” bij de besluitvorming betrokken.

Berekening van de NAV en toewijzing van financiële prestaties

Inkomsten en uitgaven:

Door deze twee praktijken te volgen, kunnen beheerders op consistente wijze betrouwbare en analoge rendementen leveren. In de eerste plaats worden bij de opstelling van de financiële staten afzonderlijke regels voor de toerekening van baten en lasten vastgesteld. Ten tweede worden specifieke processen en controles tot een onderdeel van de gehele procedure gemaakt. Maar zelfs na zorgvuldige planning blijft het werk van een manager een uitdaging. Het goedkeuringsproces van een hoofdfondsuitgave moet gescheiden worden gehouden van het goedkeuringsproces van een parallelle fondsuitgave. Bovendien moeten er strenge controles worden uitgevoerd om te voorkomen dat uitgaven ten onrechte worden toegerekend. Er is een groter risico van verkeerde toewijzing in verband met de herfacturerings- en partijleningsregelingen.

Waardering van de investeringen van de Parallel:

De prestatie van een beleggingsfonds wordt afgemeten aan de reële waarde van de belegging.

De Parallel heeft slechts een minderheidsbelang in het actief dat alle kapitaalbijdragen in de onderliggende SPV’s bevat. Daarom wordt het activum tegen reële waarde gewaardeerd bij de berekening van de intrinsieke waarde (NAV). Het wordt berekend volgens de “net-equity pick-up”-methode, zoals de IFRS voorschrijft. De reële waarde wordt ook pro rata bepaald.

De BAB moet zich nauwgezet vertrouwd maken met de structuur en de beleggingsbeslissingen van de Parallel. Bovendien moet zij een grondig inzicht verwerven in de onderliggende activa om een waarderingsbeleid te kunnen uitstippelen. Aangezien de activa in de jaarrekening tegen reële waarde worden gewaardeerd, heeft de BAB een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het waarderingsbeleid strookt met de grondslagen voor opname en waardering van de rekening. BAB’s kunnen de auditor en centrale administrateur bij de toetsing van het beleid betrekken voor een grotere zekerheid.

De abi-beheerder moet er ook voor zorgen dat de toewijzing van de master- en parallelle participaties naar behoren in de juridische documenten van de SPV’s is weergegeven.

Fiscale overwegingen

Een Luxemburgs CV-fondsvehikel wordt fiscaal transparant verklaard, zodat het niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting in Luxemburg. Dankzij de fiscaal transparante status kunnen de commanditaire vennoten op hun eigen niveau worden belast. Terwijl de bronbelasting zal worden geheven op het niveau van de uitkering of de terugbetaling. De beleggers kunnen een beroep doen op de diensten van de fondsbeheerder voor het verstrekken van de nodige informatie voor belastingaangiften. De beherend vennoot en zijn commanditaire vennoten kunnen afspraken maken over dergelijke diensten.

Voorts kan de centrale administrateur de fondsbeheerder in dit opzicht bijstaan. De beherende vennoot van een Luxemburgse commanditaire vennootschap is een volledig belastbare vennootschap, die geen enkel voordeel geniet van een speciale belastingregeling.

Hoewel het beheer van een Parallel/Masterfonds veel uitdagingen met zich meebrengt, is het de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De structuur maakt het mogelijk het operationele model en de gedelegeerde activiteiten opnieuw te ontwerpen. Bovendien kunnen parallelle fondsen een doeltreffende interne controleomgeving en een kosteneffectief systeem in stand houden. Alle betrokken partijen kunnen samenkomen en een document goedkeuren voor eventuele toevoegingen of wijzigingen aan het model. Dit stelt de fondsbeheerder in staat de beleggers van het fonds onmiddellijk nauwkeurige financiële informatie te verstrekken.

Damalion helpt u bij het opzetten van uw parallelle fondsen in Luxemburg. Wij bundelen onze interne competenties met ons netwerk van erkende deskundigen, zodat u uw beleggingsfondsen kunt registreren, met de juiste oplossingen en het juiste beheer. Als u wilt profiteren van onze onafhankelijke expertise, neem dan vandaag nog contact met ons op.