Selecteer een pagina

Fondsbeheerders uit Azië en de Stille Oceaan en de Verenigde Staten tonen belangstelling voor de oprichting van parallelle fondsvehikels in Luxemburg om toegang te krijgen tot vermogende beleggers in de Europese Unie die hun bestaande binnenlandse alternatieve beleggingsondernemingen verder zullen versterken.

In dit specifieke structuurtype zal een parallel fondsvehikel naast een mastervehikel van buiten de Europese Unie staan, dat andere parallelle fondsen kan omvatten die in dezelfde soorten activa mede-investeren. Aangezien parallelle fondsinstrumenten op dezelfde wijze worden beheerd als het masterfonds, levert dit specifieke instrument meer efficiëntie op dan andere traditionele distributiesystemen.

Alvorens een Luxemburgs parallel fonds op te richten, is het belangrijk dat fondsbeheerders en beleggers inzicht hebben in de belangrijkste kenmerken ervan en in de verschillende rollen die dienstverleners spelen om een soepel bestuur en een vlotte werking te waarborgen.

 • De bepalingen van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen bieden een waaier van flexibele structureringsoplossingen waaruit beleggers kunnen kiezen wanneer zij willen deelnemen aan een alternatieve fondsstructuur zoals een Luxemburgs parallel fonds.
 • Fondsbeheerders moeten een uitvoerige bespreking opnemen van het bestuursmodel dat inherent is aan de structurering van Luxemburgse alternatieve beleggingsfondsen, met inbegrip van parallelle fondsen.

Verschillen tussen het Parallel Fonds en het Hoofdfonds

 • De verschillen tussen het parallelle fonds en het hoofdfonds zijn voornamelijk het gevolg van juridische, operationele, regelgevende en fiscale redenen. De fondsstructuur waaronder deze twee fondsen vallen, heeft ervoor gezorgd dat parallelle en hoofdfondsen verschillend worden behandeld.
 • Eenvoudig gezegd zal een Luxemburgs parallel fonds onderworpen zijn aan de reglementaire vereisten van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD), terwijl het hoofdfonds, dat zich op de Kaaimaneilanden kan bevinden, onderworpen zal zijn aan een ander geheel van wettelijke en reglementaire vereisten.
 • Het hoofdfonds en het parallelle fonds kunnen ook in omvang verschillen, hoewel de beheerde activa dienovereenkomstig zullen worden gegroepeerd om de uiteindelijke omvang van de gehele fondsstructuur te bepalen.

Waarom zetten fondsbeheerders parallelle fondsen op in Luxemburg?

Beheerders van fondsen van buiten de Europese Unie die hun beleggersbasis willen verbreden door ook Europese beleggers aan te trekken, kiezen er om een aantal redenen voor om in Luxemburg parallelle fondsstructuren op te zetten:

 • Parallelle fondsen repliceren gemakkelijk het binnenlandse fondsenaanbod, wat resulteert in een geoptimaliseerd beleggingsproces.
 • Beheerders van buiten de Europese Unie krijgen toegang tot nieuw kapitaal van een gediversifieerde investeerderspool en kunnen tegelijkertijd gebruik maken van de staat van dienst van hun lokale fondsen.
 • Parallelle fondsen gebruiken doorgaans dezelfde investerings- en desinvesteringsregels, profielen en doelstellingen als het hoofdfonds, zodat fondsbeheerders ze snel kunnen opzetten.
 • Bevorderen van operationele efficiënties door replicatie van operationele processen tussen binnenlandse en Europese fondsen. Dit maakt het een slimme en verstandige structuur om de beheerskosten te verlagen.

Voordelen van het opzetten van een parallelfonds in Luxemburg?

 • Sommige beleggers moeten interne richtsnoeren volgen die hen beperken om in offshore-vehikels te beleggen, alsook regelgevings- en belastingimplicaties die voortvloeien uit beleggingen in hetzij het hoofdfonds, hetzij het parallelle fonds.
 • Fondsbeheerders hebben de keuze tussen on-shore en off-shore rechtsgebieden, waardoor zij aan de behoeften van een diverse groep beleggers kunnen voldoen.
 • Luxemburg is dankzij zijn uitgebreide instrumentarium van alternatieve beleggingsvehikels een uitstekende bestemming voor wie toegang tot Europees kapitaal zoekt.
 • De meest populaire rechtsvorm voor parallelle fondsen is de commanditaire vennootschap, omdat deze uitgebreide functionaliteit biedt. Voor beleggers die vertrouwd zijn met Angelsaksische personenvennootschappen, is een Luxemburgse commanditaire vennootschap een gemakkelijke keuze dankzij haar flexibiliteit en efficiënte structurering.
 • Fondsbeheerders genieten Europese paspoortrechten, waardoor zij in heel Europa op de markt kunnen opereren.
 • Na de Brexit zijn niet-Europese fondsbeheerders naar Luxemburg uitgeweken als hun nieuwe Europese basis.

Uitdagingen bij de oprichting van een Luxemburgs parallelfonds

Fondsbeheerders zullen bij het opzetten van een parallel fonds in Luxemburg meteen aantal uitdagingen worden geconfronteerd. Het is dan ook van cruciaal belang dat fondsbeheerders van buiten de Europese Unie de juiste groep dienstverleners kiezen om parallelle fondsen in Luxemburg op te zetten, te beheren en er toezicht op uit te oefenen.

 • Ondanks de complexiteit van parallelle fondsen zijn fondsbeheerders verplicht al hun beleggers gelijk te behandelen.
 • Administratieve lasten die zich gewoonlijk voordoen bij een parallelle fondsconfiguratie zijn onder meer het omgaan met verschillende basisvaluta’s, waardoor de rapportageverplichtingen een grotere uitdaging vormen dan bij een normale beleggingsconfiguratie al het geval is.
 • Er moet worden gezorgd voor een adequate verdeling van de kosten over de verschillende fondsstructuren. Van een fondsbeheerder wordt verwacht dat hij de kosten van verschillende activapools tegen elkaar afweegt.
 • Fondsbeheerders die een Luxemburgs parallelfonds willen openen, worden aangemoedigd het governancemodel te bespreken voordat beleggers kunnen investeren. Dit wordt gedaan om beleggers een duidelijk inzicht te geven in de wijze waarop activiteiten zoals stemrechten, distributiewaterval en uitgaven in de loop der tijd zullen worden beheerd.
 • Het delegatiemodel van een Luxemburgs parallel fonds is gecompliceerder. Er zal een in Luxemburg gevestigde fondsbeheerder worden aangesteld om de meeste administratieve taken te verrichten.
 • De aangewezen Luxemburgse sponsor zal optreden als een externe erkende beheerder van alternatieve beleggingsfondsen met paspoortrechten. De beheersvergoeding voor de fondsbeheerder zal worden opgenomen in een parallelle delegatiestructuur van het fonds.
 • Dit zal hetzelfde zijn voor een Luxemburgs fonds, maar als u bijvoorbeeld een Luxemburgs fonds hebt dat een externe vergunninghoudende BAB moet aanstellen om toegang te krijgen tot het Europees paspoort, zal het een externe dienstverlener hebben die in de vergoedingen- en delegatiestructuur zal worden opgenomen. Dit kan de zaken bemoeilijken omdat u de stroom van vergoedingen binnen beide structuren nauwlettend in het oog moet houden, en de delegatiestructuur in elk fonds mogelijk niet dezelfde is.
 • Het in stand houden van grotere parallelle fondsen is niet houdbaar vanwege de toenemende kosten die dit na verloop van tijd met zich mee zal brengen. Het is van het grootste belang om de omvang van een parallel fonds te bepalen aan het begin van de structureringsfase.

Andere structuren van beleggingsinstellingen in Luxemburg

Vanwege de flexibiliteit van beleggingsinstrumenten in Luxemburg zouden fondsbeheerders moeten overwegen één masterfonds in het Groothertogdom op te zetten, met één of meer combinatie-feeders in internationale rechtsgebieden zoals de Kaaimaneilanden en Delaware.

De oprichting van een masterfonds in Luxemburg biedt het voordeel van een vereenvoudigd portefeuillebeheer, aangezien het niet langer nodig is om het beheer tussen het hoofdfonds en het parallelle fonds te volgen. Om de juiste fondsstructuur te bepalen, moeten initiatiefnemers naar verschillende factoren kijken, waaronder de specifieke voorkeuren en behoeften van de belegger. Dit garandeert een eenvoudiger manier om fondsen te werven en een zorgvuldige beoordeling van de fiscale gevolgen voor de beleggers en de gehele beleggingsportefeuille.

Wilt u meer weten over de structurering van Luxemburgse parallelle fondsen of wenst u deskundig advies over welke structuur voor beleggingsvehikels het meest geschikt is om in uw portefeuille op te nemen, bel dan vandaag nog een deskundige van Damalion.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.