Valitse sivu

Damalionin Argentiinan toimisto

Liiketoiminnan harjoittaminen Argentiinassa

Argentiinantaloudellinen tilanne on hyvä. Vuonna 2020 sen bruttokansantuote oli 382,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä tekee siitä Latinalaisen Amerikan kolmanneksi suurimman talouden ja 31. suurimman talouden maailmassa. Toisaalta bruttokansantuote pääkaupunkia kohti on 8 433 Yhdysvaltain dollaria kansalaista kohti. Argentiinalla on paljon potentiaalia teollisuudenaloilla, kuten maatalousalalla ja teknologiapalveluissa, joilla on suuri markkinaosuus suurilla kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi maassa on Vaca Muerta, maailman toiseksi suurin liuskekaasuvaranto ja neljänneksi suurin liuskeöljyvaranto.

Argentiinan oikeusjärjestelmä

 • Argentiinan oikeusjärjestelmä perustuu pääasiassa siviilioikeuteen ja lakiin.
 • Oikeuskäytäntö on myös ratkaiseva tekijä oikeudellisen tulkinnan selvittämisessä, mutta tuomareiden on useimmissa tapauksissa noudatettava vain aiempaa päätöstä.

Pankkitoiminta

Argentiinan keskuspankki (BCRA ) on yksinomainen ja riippumaton toimeenpanovallasta. Sen tehtävänä on muun muassa edistää rahoitus- ja rahapoliittista vakautta sekä talouden ja työllisyyden kasvua, ja yksi sen pääperiaatteista on sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Taloudellisen toiminnan vauhdittamiseksi ja nimellisen vakauden aikaansaamiseksi Argentiinassa rahapolitiikan keskipitkän aikavälin tavoitteena on luoda kestävä tasapaino inflaation, korkojen asettamisen ja raha-aggregaattien välille.

Argentiinan valuuttakurssia pidetään joustavana pääomavalvonnan avulla. Finanssipolitiikan osalta Argentiinalla on Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa Stand By -sopimus, jossa määritellään julkisen talouden tavoitteet lähivuosiksi. Kansallinen hallitus käy parhaillaan neuvotteluja uudesta suhteesta Kansainväliseen valuuttarahastoon ja muihin kansainvälisiin monenvälisiin järjestöihin.

Ulkomaiset investoinnit Argentiinassa

Yleensä ulkomailla asuvilla on samat oikeudet ja asema kuin paikallisilla sijoittajilla. On kuitenkin olemassa useita rajoituksia, muun muassa:

 • Ulkomaiset sijoittajat eivät saa omistaa enemmistöä ilmailualan osakkeista.
 • Ulkomaiset sijoittajat saavat omistaa vain 30 prosenttia argentiinalaisista yleisradioyhtiöistä.
 • Ulkomaiset sijoittajat voivat ostaa maata rajavyöhykkeiltä ja muilta turvallisuusalueilta vasta hallituksen hyväksynnän jälkeen.
 • Ulkomailla asuvat voivat omistaa enintään 15 prosenttia koko maaseutumaasta kussakin Argentiinan maakunnassa tai kunnassa. Ulkomaiset sijoittajat eivät saa omistaa maata, joka koostuu pysyvistä tai merkittävistä vesistöistä tai sijaitsee niiden vieressä.
 • Ulkomaisella omistajalla ei saa olla yli tiettyä hehtaarimäärää, joka vaihtelee sijainnin mukaan.

Seuraavien toimialojen hankinnat edellyttävät sääntelyviranomaisten ennakkohyväksyntää:

 • Pankkitoiminta
 • Viestintä
 • Vakuutus
 • Viestintä

Yrityksen ajoneuvot Argentiinassa

Ulkomaisten sijoittajien Argentiinassa harjoittamassa toiminnassaan yleisesti käyttämät liiketoimintayksiköt ovat seuraavat:

 • Osakeyhtiö (SA), jonka pääoma on jaettu osakkeisiin. Osakkeita voidaan tarjota julkisesti ja noteerata pörssissä.
 • Osakeyhtiö (SRL), jossa pääoma on jaettu kiintiöihin.

Osakeyhtiön (SRL) tärkeimmät ominaisuudet Argentiinassa

Osakkeenomistajat/kumppanit

 • Vähintään kaksi yhtiömiestä ja enintään 50 yhtiömiestä.

Yrityspääoma

 • Tähän liiketoimintavälineeseen ei vaadita vähimmäispääomaa. Yrityksen pääoman on kuitenkin oltava riittävä suhteessa yrityksen kehittämään toimintatyyppiin, ja sitä on edustettava kiintiöillä.

Vastuu ja yrityspääoma

 • Yhtiömiesten vastuu on rajoitettu yhtiöpääoman kokonaismäärään.
 • Pääomakiintiöillä on äänioikeus.
 • Pääomakiintiöitä ei ole eri luokkia tai tyyppejä.
 • Kunkin kiintiön arvo on 10 ARS kullakin kymmenkertaisella osuudella.

Osakkeiden tai kiintiöiden siirto

 • Kiintiöiden siirto on maksutonta, vaikka sitä voidaankin rajoittaa yhtiön säännöissä määrätyistä erityisistä syistä.
 • Vaikka siirtoa voidaan rajoittaa, sitä ei voida kieltää kokonaan.
 • Yhtiön yhtiöjärjestykseen on tehtävä muutoksia, jotka on rekisteröitävä julkiseen rekisteriin.

Hallinto ja johtaminen

 • Osakeyhtiön hallinto kuuluu johdolle, joka koostuu kahdesta tai useammasta henkilöstä, jotka voivat olla osakkaita tai eivät.
 • Johdon enemmistön pitäisi asua Argentiinassa.

Valvonta

 • Lakisääteisen tilintarkastuskomitean, lakisääteisen tilintarkastajan tai valvontakomitean nimittäminen on vapaaehtoista, ja sitä on säänneltävä yhtiöjärjestyksen määräyksillä.
 • Jos yhtiön pääoma ylittää 50 000 000 ARS, tällainen nimitys on pakollinen.
 • Osakeyhtiöitä koskevia säännöksiä sovelletaan täydentävästi osakeyhtiöön vain silloin, kun hallintoneuvosto on vapaaehtoinen, ja silloin, kun se on pakollinen.
 • Näiden elinten ominaisuuksien ja velvollisuuksien on oltava samat kuin osakeyhtiöissä, kun nimittäminen on pakollista.

Vaihtuva pääoma

 • Muuttuva ei ole sallittua osakeyhtiössä.

Käyttötarkoitus

 • Joillakin lainkäyttöalueilla tämäntyyppistä yhtiötä pidetään avoimena, kuten henkilöyhtiötä, joten verotuksessa voidaan valita valintaruutuun valintamahdollisuus.

Osakeyhtiön (SA) tärkeimmät ominaisuudet Argentiinassa

Osakkeenomistajat/kumppanit

 • Osakkaita on oltava vähintään kaksi ja osakkeenomistajia voi olla rajoittamaton määrä.

Yrityspääoma

 • Osakepääoman vähimmäismäärä on 100 000 ARS, ja se muodostuu yksinomaan osakkeista.

Vastuu ja yrityspääoma

 • Osakkaiden vastuu on rajoitettu maksetun pääoman yhteismäärään.
 • Pääomakiintiöillä on äänioikeus.

Osakkeiden tai kiintiöiden siirto

 • Osakkeiden siirto on sallittua ja vapaata, mutta sitä voidaan rajoittaa tietyistä yhtiöjärjestyksessä mainituista syistä.
 • Siirtoilmoitus on toimitettava yhtiölle.

Hallinto ja johtaminen

 • Osakeyhtiön hallinto kuuluu hallitukselle, joka koostuu kahdesta tai useammasta henkilöstä, jotka voivat olla osakkeenomistajia tai eivät.
 • Hallituksen jäsenten enemmistön tulisi asua Argentiinassa.

Valvonta

 • Lakisääteisen tilintarkastuskomitean, lakisääteisen tilintarkastajan tai valvontakomitean nimeäminen on edellytys, ja se voi koskea muun muassa seuraavia tapauksia:

(I)- Kun osakepääoma on yli 50 000 000 ARS.

(II)- Kun osakeyhtiö on listattu pörssissä.

 • Jos yhtiö ei täytä nimittämistä edellyttäviä edellytyksiä tai jos se päättää olla perustamatta hallintoneuvostoa, yhtiön on nimitettävä varajäsenet sen sijaan hallitukselle.

Vaihtuva pääoma

 • Osakeyhtiössä ei ole sallittua käyttää muuttujaa.

Käyttötarkoitus

 • Osakeyhtiö on yksityisten sijoittajien ja oikeushenkilöiden yleisimmin käyttämä keino harjoittaa liiketoimintaa Argentiinassa.

Yrityksen rekisteröintimuodollisuudet Argentiinassa

 • Yhtiölain 123 §:n mukaan ulkomaisten yhteisöjen, jotka haluavat omistaa osakkeita tai osallistua argentiinalaisen yrityksen perustamiseen, on rekisteröidyttävä sen provinssin osakeyhtiön tarkastusvirastossa, jossa ulkomainen yritys sijaitsee.
 • Hakupäivä ja rekisteröintipäivä voivat kestää 15-40 päivää.

Kullakin tarkastuslaitoksella on omat vaatimuksensa rekisteröintiä varten tarvittavien asiakirjojen osalta. Vaatimuksiin kuuluvat seuraavat:

 • Ulkomaisen yhtiön säännöt ja yhtiöjärjestys.
 • Kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti asiaankuuluvia yksityiskohtia.

Osakeyhtiö perustetaan notaarin tai yksityisen notaarin välityksellä laaditulla asiakirjalla, jonka kaikki allekirjoittajat todistavat oikeaksi ja joka jätetään yhtiön tarkastusvirastoon.

Yrityksen on rekisteröidyttävä verotoimistoon, jossa yritys saa veronumeronsa. Tietyillä toimialoilla on pakollisia lisärekisteröintivaatimuksia, kuten rahoituslaitosten keskuspankki-rekisteröinti. Yhtiöittämisen lisävaatimuksia ovat:

 • Alkuperäinen ja kaksi jäljennöstä perustamisasiakirjasta tai yksityisestä asiakirjasta.
 • Tarvittavien Inspection of Corporation -maksujen maksaminen.
 • Jäljennös virallisesta lehdestä, jossa ilmoitettiin yhtiön perustamisesta ja jossa annetaan olennaiset tiedot uudesta yhtiöstä, sen osakkeenomistajista ja hallituksen jäsenistä.
 • Todiste siitä, että vähintään 25 prosenttia pääomasta on maksettu.
 • Julkisen notaarin tai asianajajan antama esivalintakertomus, jossa he todistavat, että toimitetut asiakirjat ovat voimassa olevan yhtiölainsäädännön mukaisia.
 • Asiakirjat, joissa ilmoitetaan, että yritys on osa ulkomaista yksikköä, ulkomaisen yrityksen olemassaolo on todistettava ja on toimitettava asiakirjat, jotka todistavat ulkomaiseen yritykseen liittyvän suostumuksen.

Yhtiön osakepääoma

 • Pääoman on oltava kohtuullinen suunniteltuun toimintaan nähden.
 • Vähimmäispääoma on 12 000 ARS tai 1 USD.
 • Tietyillä aloilla, kuten rahoituslaitoksissa ja vakuutusyhtiöissä, vähimmäispääoman on oltava korkeampi.
 • Ei enimmäispääomavaatimuksia.
 • Osakkeita voidaan antaa muuta kuin rahamääräistä vastiketta, kuten omaisuutta ja aineettomia hyödykkeitä, vastaan.
 • Kolmannen osapuolen on arvioitava muu kuin käteisvastike.
 • Työvoima ei ole luontoissuoritusta.

Osakkeisiin liittyvät oikeudet

Sääntöihin voi sisältyä rajoituksia osakkeisiin liittyville oikeuksille, ja niillä säännellään yleensä tapaa, jolla yhtiötä johdetaan, mukaan lukien:

 • Hallituksen ja osakkeenomistajien äänestysmenettelyjen vahvistaminen.
 • Erityismenettelyn käyttöönotto osakkeiden siirtämiseksi kolmansille osapuolille.
 • Riitojenratkaisumekanismit.

Automaattiset oikeudet osakkeisiin

Osakkeenomistajilla on oikeus:

 • Tule kuulluksi osakkeenomistajien kokouksessa.
 • Äänestys yhtiökokouksessa.
 • Osallistu yrityksen voittoihin.
 • Osallistuminen yrityksen varoihin selvitystilassa.
 • Vetäytyä yrityksestä joissakin tapauksissa.
 • Kieltäytyä oikeudesta osakkeiden uusmerkinnän yhteydessä.
 • vetäytyä yhtiöstä tietyissä olosuhteissa.

Yrityksen hallinnointi Argentiinassa asuville ulkomaalaisille

 • Yhtiöllä on yhtenäinen johto- tai hallintorakenne.
 • Kaksiportaista rakennetta ei ole olemassa.
 • Osakeyhtiön johtajia kutsutaan hallitukseksi, kun taas osakeyhtiön johtajia kutsutaan johtokunnaksi.
 • Yhtiön sääntöjen mukaan hallitus voi perustaa toimeenpanevan komitean hoitamaan yhtiön päivittäistä liiketoimintaa, jolloin muodostuu kaksitasoinen hallitusrakenne.
 • Sääntöjen mukaan voidaan perustaa valvontaelin. Tämä on pakollista tietyissä liiketoimintarakenteissa, kuten osakeyhtiöissä ja yrityksissä, joiden vähimmäispääoma on 10 miljoonaa ARS, sekä yrityksissä, jotka tarjoavat julkisia palveluja.
 • Lisäksi voidaan perustaa valvontaneuvosto. Heillä on valvontavaltuudet hallitukseen nähden, ja he voivat nimittää johtajia.
 • Hallitus voi nimittää toimitusjohtajan tai erityisjohtajan, jolle se voi siirtää hallinnollisia tehtäviä.
 • Kun kyseessä on osakeyhtiö, johtamisvaltuudet voidaan jakaa yksittäisten hallituksen jäsenten kesken.

Hallintorajoitukset

Johtajiin ei sovelleta kansalaisuusvaatimuksia, mutta enemmistön johtajista on asuttava Argentiinassa.

Johtajien ja virkailijoiden vastuu

 • Johtajien on toimittava rehellisesti ja vilpittömässä mielessä yhtiön etua ajatellen.
 • Johtajat voidaan saattaa henkilökohtaiseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen yhtiötä, osakkeenomistajia ja kolmansia osapuolia kohtaan, jos he eivät ole noudattaneet yleisiä tai erityisiä lakisääteisiä velvollisuuksia.

Emoyhtiön vastuu

 • Emoyhtiön vastuu rajoittuu sen osuuteen yhtiön pääomasta.
 • Emoyhtiö voidaan saattaa vastuuseen tietyin edellytyksin. Jos esimerkiksi emoyhtiö äänestää siitä, että yritys ryhtyy tiettyyn toimenpiteeseen omaksi edukseen, se on yhteisvastuussa yritykselle aiheutuneesta vahingosta.

Yrityksen raportointivaatimukset

Argentiinassa rekisteröityjen ja yhtiöitettyjen yritysten on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Mahdolliset sääntömuutokset.
 • Johtajien nimittäminen, erottaminen ja eroaminen.
 • Pääoman muutokset, mahdolliset korotukset tai vähennykset.
 • Tilinpäätös vuosittain. Osakeyhtiöiden ei tarvitse toimittaa tilinpäätöstään, ellei niiden pääoma ole vähintään 10 miljoonaa ARS.
 • Osakeyhtiöiden vuotuinen yhtiömaksu.
 • Ulkomaisten yritysten on vuosittain toimitettava todisteet tai valaehtoinen lausunto siitä, että ne noudattavat tietojärjestelmää, jolla pyritään osoittamaan, että ulkomaisen yrityksen pääasiallinen liiketoiminta on tapahtunut ulkomailla.

Työvoima ja työllisyys

Tärkeimmät Argentiinan työsuhteita säätelevät lait ovat seuraavat:

 • Yrityksen, tehtaan tai toimipaikan työehtosopimus.
 • Yksittäiset työsopimukset.
 • Kansainväliset sopimukset (mukaan lukien Argentiinan ratifioimat Kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset).
 • Työsopimuslaki 20,744 (ei koske julkisia työntekijöitä eikä maataloustyöntekijöitä).
 • Työlainsäädäntö 24,013.
 • Kansalliset yritystoiminnan työehtosopimukset.
 • kollektiivisen työlainsäädännön säännöt, kuten 14,250, 23,551 ja 23,546.
 • Argentiinan perustuslaki ja kansallinen lainsäädäntö.

Argentiinan työlainsäädäntöä sovelletaan niin kauan kuin työtä tehdään Argentiinassa sekä työntekijöiden että työnantajien kansalaisuudesta riippumatta.

 • Kun työtä tehdään eri lainkäyttöalueilla, molemmat osapuolet voivat valita sopimuksessa sovellettavan lain.
 • Työntekijöihin, jotka lähetetään toiselle paikkakunnalle saman työnantajan alaisuuteen, sovelletaan Argentiinan lakeja.
 • Jos sopimus pannaan täytäntöön toisella lainkäyttöalueella pitkäaikaisesti tai pysyvästi, sovelletaan ulkomaista lakia.
 • Jos ei-argentiinalaisen on määrä suorittaa työvelvoitteitaan Argentiinassa, tarvitaan kirjallinen sopimus, jotta tarvittavat työluvat voidaan saada.

Argentiinassa työskentelevät muut kuin argentiinalaiset työntekijät

Jos ei-kansalainen määrätään työskentelemään Argentiinassa, on tehtävä kirjallinen sopimus tarvittavien työlupien saamiseksi. Työluvan saamiseksi ulkomaisen työntekijän on esitettävä seuraavat asiakirjat:

 • Kopio alkuperäisestä passista, jossa on laillisen maahantulon sinetti.
 • Alkuperäinen jäljennös syntymätodistuksesta.
 • Alkuperämaan antama todistus rikosrekisteritodistuksesta.
 • Argentiinassa saatu rikosrekisteriote.
 • Sopimusta edeltävä työ.
 • Rekisteröinti verotoimistoon (Administracion Federal de Ingresos Publicos).

Kaikilla asiakirjoilla on oltava sen Argentiinan konsulaatin hyväksyntä tai apostille, josta ulkomainen työntekijä on peräisin.

Kaikki vieraskieliset asiakirjat on käännätettävä ammattimaisesti espanjaksi julkisen kääntäjän toimesta.

Kaikkien ulkomaalaisia työntekijöitä palkkaavien argentiinalaisten yritysten on rekisteröidyttävä asianmukaisesti sertifioiduksi työnantajaksi kansallisessa maahanmuuttovirastossa. Tämä toimisto antaa hyväksynnän työvoiman oleskelulle voimassa olevan työsopimuksen perusteella, joka sisältää työntekijän tarkistetun henkilöllisyyden.

Oleskelu Argentiinassa hyväksytään, jos oleskelulupa ja muut tarvittavat asiakirjat on jätetty. Oleskelulupa antaa ulkomaalaiselle työntekijälle mahdollisuuden oleskella Argentiinassa kahdesta kolmeen kuukautta. Luvat uusitaan vuosittain.

Verotusjärjestelmä

 • Yritysyhtiöt ovat verovelvollisia, jos ne on perustettu Argentiinassa.
 • Tuloverolaissa säädetään, että ulkomaisessa omistuksessa olevan yrityksen Argentiinassa saamia voittoja verotetaan Argentiinassa.

Tulovero

 • Kotimaisten yritysten tulovero on 35 prosenttia maailmanlaajuisista tuloista, ja se maksetaan kuukausittaisina ennakkoina edellisen vuoden verovelvoitteiden perusteella.

Oletettu vähimmäistulovero

 • Tarkoittaa liittovaltion välitöntä veroa, jota sovelletaan Argentiinassa verotuksellisesti asuviin yhtiöihin ja ulkomailla asuviin yhtiöihin, joilla on kiinteä toimipaikka Argentiinassa.
 • Käynnistyy, kun yhtiöllä on tuloa tuottavaa omaisuutta, ja sitä arvioidaan verovelvollisen tuloa tuottavan omaisuuden kokonaisarvon perusteella.
 • Sovellettava korko on 1 % varojen kokonaisarvosta, kun niiden yhteismäärä on yli 200 000 ARS.
 • Jos kokonaisvarat eivät ylitä tätä arvoa tai maksettu tulovero on yli 1 % varojen kokonaisarvosta, oletettua vähimmäistuloveroa ei tarvitse maksaa.
 • Oletettua vähimmäistuloveroa varten maksettu kokonaismäärä voidaan käyttää verohyvityksenä tulevasta tuloverosta enintään kymmenen vuoden ajan.

Henkilökohtainen varallisuusvero

 • Sovellettava vero, kun verovelvollisen omistamien varojen arvo kalenterivuoden lopussa ylittää 305 000 ARS.
 • Korko vaihtelee 0,5 %:n ja 1,25 %:n välillä.
 • Argentiinalaisyritysten osakkeisiin ja muihin osuuksiin sovellettava vero on 0,5 prosenttia yrityksen oman pääoman nettoarvosta, ja Argentiinalaisyrityksen on maksettava se.

Bruttotulovero

 • Liittyy maakunnan veroon, joka lasketaan yrityksen bruttotuloista yritykselle, joka harjoittaa säännöllistä liiketoimintaa sen lainkäyttöalueella.
 • Verokannat vahvistetaan kussakin maakunnassa, ja ne vaihtelevat 1 prosentista 6 prosenttiin toiminnasta riippuen.

Arvonlisävero

 • 21% tavallinen verokanta
 • 10 % karjan myynnistä, päivittäistavaroiden myynnistä ja tietyntyyppisten palvelujen tarjoamisesta.
 • 27 prosenttia viestintäpalveluista sekä sähkön, kaasun ja mittarisäädellyn veden myynnistä.

Valmistevero

 • Arvioidaan tavaroiden siirrosta ja tietyntyyppisten palvelujen suorittamisesta.
 • Sovellettavat maksut vaihtelevat suoritettujen tavaroiden tai palvelujen mukaan.
 • 60 % savukkeiden vähittäishinnasta
 • 20 % alkoholijuomista tai yli 10 % alkoholijuomien valmistuksesta.
 • 10 % autosta, kun sen arvo ylittää 170 000 ARS.
 • 20 % ylellisyystuotteista

Leimavero

 • Paikallisvero, joka kannetaan Argentiinassa ja ulkomailla toteutetuista julkisista ja yksityisistä välineistä, kun niiden vaikutukset tuotetaan yhdellä tai useammalla asianomaisella lainkäyttöalueella Argentiinassa.
 • Verokannat vahvistetaan kussakin maakunnassa, ja ne vaihtelevat 0,5 prosentista 3 prosenttiin sopimuksen luonteesta ja sisällöstä riippuen.

Osingot, korot ja IP-rojaltit

Maksetut osingot

 • Argentiinalaisten yritysten jakamat osingot eivät ole tuloveron alaisia osakkeenomistajan asuinmaasta riippumatta.
 • Tasoitusveron piiriin kuuluvat sellaisten yhtiöiden osingonjaot, jotka eivät ole maksaneet tuloveroa yhtiötasolla. Tätä sovelletaan aina, kun kirjanpidollinen voitto ylittää verotettavan tulon yritystasolla tai 35 prosenttia ylimenevästä osasta.

Saadut osingot

 • Ulkomaiselta yritykseltä saadut osingot on lisättävä yrityksen tuloveroilmoitukseen, mutta argentiinalainen yritys voi vähentää ulkomailla maksamansa tuloveron verohyvityksenä.

Maksettu korko

Argentiinalaisyritysten ulkomaisille yhteisöille maksamista koroista peritään lähdevero seuraavien verokantojen mukaisesti:

 • 5 prosenttia, kun lainanottajat ovat lain 21 526 mukaisia rahoituslaitoksia ja kun lainanantajat ovat keskuspankkien ja vastaavien viranomaisten valvomia pankkeja tai rahoituslaitoksia, jotka sijaitsevat sellaisilla lainkäyttöalueilla, joita ei pidetä matalan verotuksen lainkäyttöalueina.
 • Mahdollisesti sovellettavat kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten mukaiset verokannat.
 • 35 prosenttia kaikissa muissa tapauksissa.

IP (henkinen omaisuus) Maksetut rojaltit

 • IP-rojaltipalkkioihin voidaan soveltaa alennettua 28 prosentin lähdeverokantaa, jos sopimus on rekisteröity toimivaltaisessa viranomaisessa.
 • Argentiinassa saamatta jääneestä teknisestä avusta maksettuihin maksuihin sovelletaan 21 prosentin lähdeverokantaa.
 • Kaikissa muissa tapauksissa sovelletaan 31,5 prosentin efektiivistä veroa.
 • Ohjelmistolisensseihin sovelletaan 5 prosentin lähdeverokantaa, jos ohjelmiston tekijänoikeudet on rekisteröity kansallisessa tekijänoikeusvirastossa.
 • Verokantoja ei sovelleta, jos kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen nojalla on määrätty alempi lähdeverokanta.

Siirtohinnoittelusäännöt

 • Sovelletaan, kun argentiinalainen yritys tekee liiketoimen ulkomailla sijaitsevan etuyhteydessä olevan yrityksen tai matalan verotuksen maissa sijaitsevan muun kuin etuyhteydessä olevan yrityksen kanssa ja kun liiketoimen hinnat eivät vastaa markkinahintoja.
 • Osoittaakseen, että liiketoimen ehdot vastaavat markkinaehtoista liiketoimintaa, argentiinalaisen yrityksen on toimitettava veroviranomaisille erityinen raportti, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien tiedot ja tositteet.

Kaksinkertaisen verotuksen sopimukset

 • Argentiina on tehnyt verosopimuksia useiden EU:n jäsenvaltioiden, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Saksan ja Espanjan, sekä muiden EU:n ulkopuolisten maiden, kuten Australian, Brasilian, Bolivian, Kanadan ja Chilen, kanssa.
 • Muut kuin Etelä-Amerikan maiden kanssa tehdyt sopimukset perustuvat OECD:n tulo- ja varallisuusverotusta koskevaan malliverosopimukseen.
 • Argentiinan ja Yhdysvaltojen välillä on voimassa oleva verosopimus.

Haluatko tietää lisää tuotteesta Doing Business in Argentina with Damalion?

Damalion tarjoaa sinulle räätälöityjä neuvoja, jotka antavat suoraan operatiiviset asiantuntijat aloillesi, jotka haastavat yrityksesi.

Suosittelemme antamaan tietoja parhaimmillaan, jotta voimme täyttää pyyntösi ja palata sinuun seuraavan 8 tunnin kuluessa.