Zaznacz stronę

Damalion biurko Argentyna

Prowadzenie działalności gospodarczej w Argentynie

Kondycja gospodarczaArgentynyjest kwitnąca. W 2020 r. odnotowała PKB w wysokości 382,2 mld USD, co czyni ją trzecią co do wielkości gospodarką w Ameryce Łacińskiej i 31. na świecie. Z drugiej strony PKB w przeliczeniu na kapitał wynosi 8 433 USD na obywatela. Argentyna ma duży potencjał w sektorach przemysłu, w tym w agrobiznesie i usługach technologicznych o wysokim stopniu penetracji głównych rynków międzynarodowych. Ponadto na terenie kraju znajduje się Vaca Muerta, drugie co do wielkości złoże gazu łupkowego na świecie i czwarte co do wielkości złoże ropy łupkowej.

System prawny w Argentynie

 • System prawny Argentyny opiera się głównie na prawie cywilnym i ustawie.
 • Orzecznictwo jest również istotnym elementem w ustalaniu wykładni prawa, ale w większości przypadków sędziowie są zobowiązani do przestrzegania jedynie wcześniejszych decyzji.

Bankowość

Argentyński Bank Centralny (BCRA) ma wyłączność i jest niezależny od władzy wykonawczej. Jej rola polega na wspieraniu stabilności finansowej i monetarnej, a także wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, przy czym jednym z głównych założeń jest sprawiedliwość społeczna.

Aby pobudzić aktywność gospodarczą i zapewnić stabilność nominalną w Argentynie, polityka pieniężna jest uważana za cel średniookresowy, mający na celu stworzenie trwałej równowagi między inflacją, ustalaniem stóp procentowych i agregatów pieniężnych.

Wymiana walutowa Argentyny jest uznawana za elastyczną przy zachowaniu kontroli kapitałowej. Jeśli chodzi o politykę fiskalną, Argentyna zawarła porozumienie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, w którym określono cele dotyczące finansów publicznych na najbliższe kilka lat. Rząd krajowy prowadzi negocjacje w sprawie odnowienia stosunków z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i innymi międzynarodowymi organizacjami wielostronnymi.

Inwestycje zagraniczne w Argentynie

Ogólnie rzecz biorąc, nierezydenci mają takie same prawa i status jak inwestorzy lokalni. Istnieją jednak pewne ograniczenia, m.in:

 • Inwestorzy zagraniczni nie mogą posiadać większości udziałów w przemyśle lotniczym.
 • Inwestorzy zagraniczni mogą posiadać jedynie 30% udziałów w argentyńskich firmach nadawczych.
 • Zanim inwestorzy zagraniczni będą mogli nabyć ziemię w strefach przygranicznych i innych strefach bezpieczeństwa, wymagana jest zgoda rządu.
 • Nierezydenci mogą posiadać do 15% całkowitej powierzchni gruntów wiejskich w każdej argentyńskiej prowincji lub gminie. Inwestorzy zagraniczni nie mogą posiadać gruntów obejmujących stałe lub znaczące zbiorniki wodne lub położonych w ich pobliżu.
 • Zagraniczny właściciel nie może posiadać więcej niż określoną liczbę hektarów, która różni się w zależności od lokalizacji.

W przypadku przejęć w następujących branżach wymagana jest uprzednia zgoda agencji regulacyjnych:

 • Bankowość
 • Komunikacja
 • Ubezpieczenie
 • Komunikacja

Pojazdy służbowe w Argentynie

Podmioty gospodarcze powszechnie wykorzystywane przez inwestorów zagranicznych do prowadzenia działalności w Argentynie są następujące:

 • Spółka akcyjna (SA), której kapitał jest podzielony na akcje. Akcje mogą być oferowane publicznie i notowane na giełdzie.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL), w której kapitał jest podzielony na kwoty.

Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL) w Argentynie

Akcjonariusze/Partnerzy

 • Musi mieć co najmniej dwóch partnerów i nie więcej niż 50 partnerów.

Kapitał korporacyjny

 • Nie ma minimalnego wymaganego kapitału dla tego narzędzia biznesowego. Kapitał zakładowy musi być jednak adekwatny do rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo i reprezentowany przez kwoty.

Odpowiedzialność i kapitał korporacyjny

 • Odpowiedzialność partnerów jest ograniczona do łącznej wysokości kapitału zakładowego.
 • Z kwotami kapitałowymi związane są prawa głosu.
 • Nie istnieją różne klasy ani rodzaje kwot kapitałowych.
 • Wartość każdego kontyngentu wynosi 10 ARS za wielokrotność dziesięciu.

Przeniesienie udziałów lub kontyngentów

 • Transfer kwot jest bezpłatny, choć może być ograniczony z przyczyn określonych w regulaminie spółki.
 • Chociaż transfer może być ograniczony, nie można go całkowicie zakazać.
 • Wymagane są zmiany w statucie spółki, a następnie rejestracja w Rejestrze Publicznym.

Administracja i zarządzanie

 • Administracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do zarządu, który składa się z dwóch lub więcej osób, które mogą, ale nie muszą być wspólnikami.
 • Większość kadry kierowniczej powinna być rezydentami Argentyny.

Nadzór

 • Powołanie ustawowego komitetu ds. audytu, biegłego rewidenta lub komitetu nadzorczego jest fakultatywne i musi być regulowane postanowieniami statutu spółki.
 • Jeśli kapitał spółki przekracza 50 000 000 ARS, takie mianowanie jest wymagane.
 • Przepisy dotyczące spółek akcyjnych mają zastosowanie uzupełniające do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tylko wtedy, gdy rada nadzorcza jest fakultatywna, a gdy jest to wymóg – gdy jest to konieczne.
 • Atrybuty i obowiązki tych organów muszą być takie same jak w przypadku spółek akcyjnych, w których powołanie jest obowiązkowe.

Kapitał zmienny

 • Zmienność nie jest dozwolona w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cel

 • W niektórych jurysdykcjach ten rodzaj spółki jest uznawany za transparentny, podobnie jak spółka osobowa, co pozwala na wybór opcji “check-the-box” dla celów podatkowych.

Główne cechy spółki akcyjnej (SA) w Argentynie

Akcjonariusze/Partnerzy

 • Musi mieć co najmniej dwóch udziałowców i nieograniczoną liczbę udziałowców.

Kapitał korporacyjny

 • Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 100 000 ARS i jest reprezentowany wyłącznie przez akcje.

Odpowiedzialność i kapitał korporacyjny

 • Odpowiedzialność partnerów jest ograniczona do łącznej kwoty wniesionego przez nich kapitału wpłaconego.
 • Z kwotami kapitałowymi związane są prawa głosu.

Przeniesienie udziałów lub kontyngentów

 • Zbycie udziałów jest dozwolone i bezpłatne, ale może być ograniczone z określonych powodów, zgodnie z postanowieniami statutu spółki.
 • O przeniesieniu należy powiadomić przedsiębiorstwo.

Administracja i zarządzanie

 • Administracja spółki akcyjnej należy do Rady Dyrektorów, składającej się z dwóch lub więcej osób, które mogą, ale nie muszą być akcjonariuszami.
 • Większość członków Rady Dyrektorów powinna mieszkać w Argentynie.

Nadzór

 • Powołanie ustawowego komitetu ds. audytu, biegłego rewidenta lub komitetu nadzorczego jest wymogiem i może obejmować następujące przypadki, choć nie tylko:

(I)- gdy kapitał akcyjny jest większy niż 50 000 000 ARS.

(II)- Jeśli spółka akcyjna jest notowana na giełdzie papierów wartościowych.

 • W przypadku gdy spółka nie spełnia warunków wymagających powołania rady nadzorczej lub gdy zdecyduje się nie ustanawiać rady nadzorczej, musi ona delegować zastępców członków do Rady Dyrektorów.

Kapitał zmienny

 • Zmienność nie jest dozwolona w spółce akcyjnej.

Cel

 • Spółka akcyjna jest najczęściej wykorzystywanym przez inwestorów prywatnych i osoby prawne narzędziem do prowadzenia działalności gospodarczej w Argentynie.

Formalności związane z rejestracją spółki w Argentynie

 • Zgodnie z art. 123 ustawy o spółkach, podmioty zagraniczne, które chcą posiadać udziały lub uczestniczyć w zakładaniu spółki argentyńskiej, muszą zarejestrować się w Inspektoracie Korporacji prowincji, w której spółka zagraniczna będzie miała siedzibę.
 • Data zgłoszenia i data rejestracji mogą trwać od 15 do 40 dni.

Każda Inspekcja Korporacji ma swoje własne wymagania dotyczące dokumentacji niezbędnej do rejestracji. Wymagania obejmują następujące elementy:

 • Regulamin i akt założycielski spółki zagranicznej.
 • Kopia protokołu z posiedzenia zarządu, na którym szczegółowo omówiono istotne szczegóły.

Spółkę akcyjną zakłada się na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem lub dokumentu prywatnego z poświadczeniem notarialnym wszystkich sygnatariuszy i złożonego w Inspektoracie Korporacyjnym spółki.

Spółka musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym, w którym uzyskuje numer identyfikacji podatkowej. W niektórych branżach obowiązują dodatkowe wymogi rejestracyjne, np. rejestracja w Banku Centralnym dla instytucji finansowych. Dodatkowe wymagania dotyczące rejestracji obejmują:

 • Oryginał i dwie kopie aktu założycielskiego lub dokumentu prywatnego.
 • Uiszczenie niezbędnych opłat na rzecz Inspekcji Korporacyjnej.
 • Kopia Dziennika Urzędowego, w którym ogłoszono utworzenie spółki i w którym zamieszczono istotne dane o nowej spółce oraz jej udziałowcach i członkach zarządu.
 • Dowód, że co najmniej 25% kapitału zostało wpłacone.
 • Raport z kwalifikacji wstępnej wydany przez notariusza lub prawnika, w którym poświadczają oni zgodność złożonych dokumentów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spółek.
 • W przypadku wskazania, że przedsiębiorstwo jest częścią podmiotu zagranicznego, należy udowodnić istnienie przedsiębiorstwa zagranicznego oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą zgodę związaną z przedsiębiorstwem zagranicznym.

Spółka Kapitał zakładowy

 • Kapitał musi być racjonalny w stosunku do działalności, którą planuje podjąć.
 • Minimalny kapitał wynosi 12 000 ARS lub 1 USD.
 • Niektóre sektory muszą posiadać wyższy kapitał minimalny, np. instytucje finansowe i zakłady ubezpieczeń.
 • Brak maksymalnych wymogów kapitałowych.
 • Akcje mogą być wydawane w zamian za wynagrodzenie niepieniężne, takie jak nieruchomości i wartości niematerialne i prawne.
 • Wkład niepieniężny musi zostać wyceniony przez stronę trzecią.
 • Praca nie stanowi wkładu niepieniężnego.

Prawa związane z akcjami

Regulamin może zawierać ograniczenia praw z akcji i regulować sposób zarządzania spółką, w tym:

 • Ustanowienie procedur głosowania dla zarządu i akcjonariuszy.
 • Ustanowienie specjalnej procedury przenoszenia akcji na osoby trzecie.
 • Mechanizmy rozwiązywania sporów.

Automatyczne prawa do akcji

Akcjonariusze mają prawo do:

 • Bądź słyszalny na zgromadzeniu akcjonariuszy.
 • Głosowanie na zgromadzeniu akcjonariuszy.
 • Uczestniczenie w zyskach firmy.
 • Udział w majątku firmy w przypadku jej likwidacji.
 • W niektórych przypadkach należy wycofać się z firmy.
 • Odmowa prawa w przypadku nowej subskrypcji akcji.
 • Wycofanie się ze spółki w określonych okolicznościach.

Zarządzanie spółką dla nierezydentów w Argentynie

 • Istnieje jednolita struktura zarządzania lub zarządu.
 • Nie ma struktury dwupoziomowej.
 • Menedżerowie spółek akcyjnych są określani mianem zarządu, natomiast menedżerowie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – zarządem.
 • Zgodnie z regulaminem spółki rada nadzorcza może utworzyć komitet wykonawczy, który będzie zarządzał bieżącymi sprawami spółki, tworząc w ten sposób dwustopniową strukturę rady nadzorczej.
 • Zgodnie z regulaminem może zostać powołany organ nadzorczy. Jest to obowiązkowe w niektórych strukturach biznesowych, np. w przypadku spółek publicznych i spółek o minimalnym kapitale w wysokości 10 mln ARS oraz spółek świadczących usługi publiczne.
 • Można również powołać radę nadzorczą. Przyjmują one uprawnienia nadzorcze nad radą i mogą mianować dyrektorów.
 • Zarząd może wyznaczyć dyrektora generalnego lub specjalnego, któremu może powierzyć funkcje administracyjne.
 • W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnienia zarządcze można przydzielić poszczególnym członkom zarządu.

Ograniczenia w zarządzaniu

Nie ma wymogów dotyczących narodowości dyrektorów, choć większość z nich musi zamieszkiwać w Argentynie.

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu i kierownictwa

 • Dyrektorzy muszą działać uczciwie i w dobrej wierze, mając na uwadze najlepszy interes spółki.
 • Dyrektorzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności osobistej i karnej wobec spółki, udziałowców i osób trzecich, jeśli nie dopełnili ogólnych lub szczegółowych obowiązków prawnych.

Odpowiedzialność jednostki dominującej

 • Spółka dominująca ponosi odpowiedzialność ograniczoną do wysokości swojego wkładu w kapitał spółki.
 • W pewnych okolicznościach do odpowiedzialności może zostać pociągnięta spółka dominująca. Na przykład, jeśli spółka macierzysta przegłosuje, że spółka podejmuje pewne działania dla własnej korzyści, ponosi ona solidarną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone spółce.

Wymogi sprawozdawcze firmy

Spółki zarejestrowane i założone w Argentynie muszą złożyć następujące dokumenty:

 • Wszelkie zmiany w regulaminie.
 • Powoływanie, zaprzestanie działalności i rezygnacja dyrektorów.
 • Zmiany kapitałowe, wszelkie podwyżki i obniżki.
 • Roczne sprawozdania finansowe. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie muszą składać sprawozdań finansowych, chyba że ich kapitał wynosi 10 mln ARS lub więcej.
 • Roczna opłata korporacyjna dla spółek akcyjnych.
 • Firmy zagraniczne muszą corocznie składać dowody lub zaprzysiężone oświadczenie, że stosują się do systemu informacyjnego, który ma na celu udowodnienie, że główna działalność firmy zagranicznej prowadzona jest za granicą.

Praca i zatrudnienie

Najważniejsze ustawy regulujące stosunki pracy w Argentynie są następujące:

 • Zakładowy, fabryczny lub zakładowy układ zbiorowy pracy.
 • Indywidualne umowy o pracę.
 • Traktaty międzynarodowe (w tym konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowane przez Argentynę).
 • Ustawa 20 744 o umowach o pracę (LCL) (nie dotyczy pracowników publicznych i pracowników rolnych).
 • Prawo pracy 24 013.
 • Krajowe układy zbiorowe pracy w zakresie działalności gospodarczej.
 • Przepisy zbiorowego prawa pracy, np. 14 250, 23 551 i 23 546.
 • Konstytucja Argentyny i ustawy krajowe.

Argentyńskie Prawo Pracy ma zastosowanie tak długo, jak długo praca jest wykonywana w Argentynie i niezależnie od narodowości pracowników i pracodawców.

 • Gdy praca jest wykonywana w różnych jurysdykcjach, obie strony mogą wybrać prawo, które ma być zastosowane w umowie.
 • Pracownicy oddelegowani do innej lokalizacji w ramach tego samego pracodawcy będą podlegać przepisom prawa argentyńskiego.
 • Jeśli umowa jest wykonywana w innej jurysdykcji w sposób długoterminowy lub stały, uznaje się, że właściwe jest prawo obce.
 • Jeśli osoba niebędąca Argentyńczykiem ma wykonywać swoje obowiązki zawodowe w Argentynie, sporządzana jest pisemna umowa, która jest warunkiem uzyskania wymaganego pozwolenia na pracę.

Pracownicy spoza Argentyny pracujący w Argentynie

Jeśli do pracy w Argentynie zostanie skierowana osoba niebędąca obywatelem, musi zostać zawarta pisemna umowa w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń na pracę. Aby uzyskać zezwolenie na pracę, pracownik zagraniczny musi złożyć następujące dokumenty:

 • Kopia oryginalnego paszportu z pieczęcią legalnego wjazdu.
 • Oryginał odpisu aktu urodzenia.
 • Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia.
 • Zaświadczenie o niekaralności uzyskane w Argentynie.
 • Praca przed zawarciem umowy.
 • Rejestracja w Urzędzie Skarbowym (Administracion Federal de Ingresos Publicos).

Wszystkie dokumenty muszą posiadać aprobatę lub apostille Konsulatu Argentyny, z którego pochodzi pracownik zagraniczny.

Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być profesjonalnie przetłumaczone na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie argentyńskie firmy zatrudniające pracowników zagranicznych muszą być odpowiednio zarejestrowane jako certyfikowany pracodawca w Krajowym Urzędzie Imigracyjnym. Urząd ten wydaje zgodę na pobyt w celach zarobkowych na podstawie istniejącej umowy o pracę, która zawiera sprawdzoną tożsamość pracownika.

Pobyt w Argentynie jest zatwierdzany po złożeniu dokumentu pobytowego wraz z innymi stosownymi dokumentami. Pozwolenie na pobyt pozwala pracownikowi zagranicznemu na zamieszkanie w Argentynie na okres od dwóch do trzech miesięcy. Zezwolenia mają być odnawiane co roku.

System podatkowy

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą są rezydentami podatkowymi, jeśli są zarejestrowane w Argentynie.
 • Ustawa o podatku dochodowym określa, że zyski uzyskane przez spółkę z kapitałem zagranicznym w Argentynie będą opodatkowane w Argentynie.

Podatek dochodowy

 • Firmy będące rezydentami podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodu z całego świata w wysokości 35%, płatnym w miesięcznych zaliczkach, na podstawie zobowiązań podatkowych z poprzedniego roku.

Zakładany minimalny podatek dochodowy

 • Odnosi się do federalnego podatku bezpośredniego stosowanego wobec korporacji będących rezydentami podatkowymi oraz nierezydentów, którzy utrzymują stałe placówki w Argentynie.
 • Wywoływane w momencie posiadania przez korporację aktywów generujących dochód i oceniane na podstawie łącznej wartości aktywów generujących dochód podatnika.
 • Stosowana stawka wynosi 1% od łącznej wartości aktywów powyżej łącznej kwoty 200 000 ARS.
 • W przypadku, gdy suma aktywów nie przekracza tej wartości lub zapłacony podatek dochodowy jest wyższy niż 1% wartości aktywów, nie płaci się zakładanego minimalnego podatku dochodowego.
 • Całkowita kwota zapłacona na poczet domniemanego minimalnego podatku dochodowego może być wykorzystana jako ulga podatkowa na poczet przyszłego podatku dochodowego przez okres do dziesięciu lat.

Podatek od majątku osobistego

 • Podatek ma zastosowanie, gdy wartość majątku posiadanego przez podatnika na koniec roku kalendarzowego przekracza 305 000 ARS.
 • Stawka waha się od 0,5% do 1,25%.
 • Podatek od akcji i innych udziałów kapitałowych w spółkach argentyńskich wynosi 0,5% od wartości netto kapitału własnego spółki i jest płatny przez spółkę argentyńską.

Podatek dochodowy brutto

 • Dotyczy podatku prowincjonalnego obliczanego od dochodu brutto spółki prowadzącej okresową działalność handlową na terenie danej jurysdykcji.
 • Stawki ustalane są przez poszczególne prowincje i wahają się od 1% do 6%, w zależności od rodzaju działalności.

Podatek od wartości dodanej

 • 21% stawka zwykła
 • 10% na sprzedaż żywego inwentarza, artykułów spożywczych oraz świadczenie niektórych rodzajów usług
 • 27% na usługi komunikacyjne oraz na sprzedaż energii elektrycznej, gazu i wody regulowanej licznikami.

Podatek akcyzowy

 • Opodatkowane przy przekazaniu towarów i świadczeniu niektórych rodzajów usług
 • Stosowane stawki różnią się w zależności od konkretnych towarów lub świadczonych usług.
 • 60% od ceny detalicznej papierosów
 • 20% na napoje alkoholowe, lub więcej niż 10% na alkoholowy alkohol wysokoprocentowy
 • 10% od samochodu, gdy jego wartość przekracza 170 000 ARS
 • 20% na artykuły luksusowe

Podatek skarbowy

 • Odnosi się do lokalnego podatku nakładanego na instrumenty publiczne i prywatne wykonywane w Argentynie i za granicą, gdy ich efekty są wytwarzane w jednej lub więcej odpowiednich jurysdykcjach na terenie Argentyny.
 • Stawki podatku są ustalane przez poszczególne prowincje i wahają się od 0,5% do 3%, w zależności od charakteru i treści umowy.

Dywidendy, udziały i tantiemy IP

Wypłacone dywidendy

 • Dywidendy wypłacane przez spółki argentyńskie nie podlegają podatkowi dochodowemu niezależnie od kraju zamieszkania udziałowca.
 • Dywidendy wypłacane przez spółki, które nie zapłaciły podatku dochodowego na poziomie korporacyjnym, podlegają podatkowi wyrównawczemu. Ma to zastosowanie zawsze, gdy zyski księgowe przekraczają dochód podlegający opodatkowaniu na poziomie przedsiębiorstwa lub 35% od tej nadwyżki.

Dywidendy otrzymane

 • Dywidendy otrzymane od spółki zagranicznej muszą być uwzględnione w zeznaniu podatkowym spółki, ale spółka argentyńska może odliczyć jako ulgę podatkową podatek dochodowy zapłacony za granicą.

Odsetki zapłacone

Wypłaty odsetek przez spółki argentyńskie na rzecz podmiotów zagranicznych podlegają opodatkowaniu u źródła według następujących stawek:

 • 5% w przypadku, gdy pożyczkobiorcami są podmioty finansowe w rozumieniu ustawy 21 526 oraz gdy pożyczkodawcami są banki lub podmioty finansowe kontrolowane przez banki centralne i podobne organy oraz znajdujące się w jurysdykcjach, które nie są uznawane za jurysdykcje o niskim poziomie opodatkowania.
 • Wszelkie obowiązujące stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • 35% we wszystkich innych przypadkach.

Opłaty licencyjne za prawa własności intelektualnej (IP)

 • IP Royalties mogą podlegać obniżonej stawce podatku u źródła w wysokości 28%, jeśli umowa została zarejestrowana przez właściwy organ.
 • Płatności dokonywane w zamian za pomoc techniczną, której nie uzyskano w Argentynie, podlegają 21% efektywnej stawce podatku u źródła.
 • We wszystkich innych przypadkach obowiązuje efektywny podatek w wysokości 31,5%.
 • 5% stawka podatku u źródła ma zastosowanie do licencji na oprogramowanie, jeśli oprogramowanie jest chronione prawem autorskim przez Krajowe Biuro Praw Autorskich.
 • Stawki nie mają zastosowania, jeżeli na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje niższa stawka potrącenia u źródła.

Zasady dotyczące cen transferowych

 • Stosuje się, gdy spółka argentyńska zawiera transakcję biznesową ze spółką powiązaną za granicą lub spółką niepowiązaną znajdującą się w jurysdykcjach o niskim poziomie opodatkowania, a ceny transakcji nie odzwierciedlają cen rynkowych.
 • Aby udowodnić, że warunki transakcji są równoważne transakcji przeprowadzonej na warunkach rynkowych, spółka argentyńska musi złożyć organom podatkowym specjalny raport zawierający szczegółowe informacje, w tym dane i dokumenty uzupełniające.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Argentyna zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma państwami członkowskimi UE, w tym z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami i Hiszpanią, jak również z innymi państwami spoza UE, w tym z Australią, Brazylią, Boliwią, Kanadą i Chile.
 • Umowy, z wyjątkiem umów z krajami Ameryki Południowej, opierają się na Modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.
 • Pomiędzy Argentyną a Stanami Zjednoczonymi istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o robieniu interesów w Argentynie z Damalion?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.