Vælg en side

Storhertugdømmet Luxembourg vedtog securitiseringsloven i marts 2004 og er siden da blevet det perfekte sted for securitiseringsbiler (SV’er) på grund af dets iboende attraktive og fleksible finansielle landskab. Loven om securitisation har til formål at styrke securitiseringsindustrien i Luxembourg gennem en yderst konkurrencedygtig, juridisk, regulatorisk og skattemæssig ramme. I det væsentlige tillader landet securitisering af forskellige aktiver, indtægter, risici og aktiviteter. Luxembourg gør også securitisation mere tilgængelig for individuelle og institutionelle investorer. Udstedere tilbyder securitisation som et glimrende alternativ til konventionel bankfinansiering.

Securitisation Law Definition

Securitiseringsloven er defineret som en operation, hvor et securitiseringsselskab administreres af en mellemmand fra en anden enhed, alle risici forbundet med krav, varer og forpligtelser fra tredjemand eller dem, der anses for at være en del af de aktiviteter, der drives af tredjeparter gennem udstedelse af værdipapirer, hvis værdi eller afkast afhænger af sådanne risici.

Fordelene ved Luxembourg-securitisering for iværksættere

Den primære fordel ved securitisation er, at den reducerer en virksomheds finansieringsomkostninger. Det er muligt, at mindre virksomheder eller nystartede virksomheder med stort potentiale stadig kan fastholde deres aktiver, samtidig med at de får mulighed for at låne til lavere renter og udnytter deres aktiver af høj kvalitet som sikkerhed i stedet for at bruge usikret gæld.

At tillade finansiering via lån er en yderst attraktiv tilføjelse, der vil tiltrække flere investorer, der foretrækker at investere i lån i stedet for værdipapirer. Dette gør luxembourgske securitiseringsinstrumenter mere attraktive til securitisering af tilgodehavender fra salg, der typisk er finansieret via lån.

I betragtning af den meget volatile karakter af renter udstedt af de fleste banker, anses securitisation for at være mere sikker og mere fordelagtig, især blandt virksomheder, der leder efter måder at opretholde deres drift og få adgang til flere muligheder og indtjening. Derudover er securitisering for små og mellemstore virksomheder sikrere end traditionel bankvirksomhed end realkreditlån og lignende typer lån. Med større sikkerhed kommer lavere renter og større kredittilgængelighed for låntagere. Ved at bruge securitisation SPV kan iværksættere rejse kapital uden at give deres dele af egenkapitalen.

Der er en bred vifte af aktiver, der kan være værdipapirer som stater i securitisationsloven:

 • Løsøre og fast ejendom
 • Intellektuelle ejendomsrettigheder
 • risici forbundet med gæld (virksomhed eller andre former)
 • Værdipapirer i form af aktier, lån, efterstillede obligationer og ikke-efterstillede obligationer
 • Enhver aktivitet, der har en vis værdi eller kan give fremtidig indkomst

Securitisationsforetagender, der er faciliteret i Luxembourg, er typisk inkorporeret af en promotor for værdipapirer af enhver art, hvad enten det er risici eller aktiver forbundet med tilgodehavender eller enhver aktivitet, der gennemføres af tredjeparter. Enkelt sagt er securitisering risikoovertagelse fra en originator gennem udstedelse af et værdipapir, hvis værdi og tilhørende indtjening er knyttet sammen af et enkelt aktiv.

Juridiske former for securitisation

Et luxembourgsk securitisationsselskab kan stiftes i følgende juridiske former:

 • Aktieselskab (SA)
 • Private Company Limited by shares (SaRL)
 • Begrænset partnerskab
 • Andelsselskaber

En securitisationsfond kan stiftes under følgende betingelser:

 • Som administrationsselskab med registreret fysisk kontor i Luxembourg
 • Som en selvstændig securitisation sjov med en medejerskabskontrakt mellem sine investorer

Begge disse securitiseringsvirksomheder kan bruges som et Special Purpose Vehicle (SPV) og kan etableres som en paraplystruktur med adskilte rum, der gør det muligt at bruge de samme køretøjer til forskellige securitiseringsaktiviteter.

De vigtigste fordele ved den luxembourgske securitisationslov

 • Securitisation er fordelagtig, fordi den åbner investorer for større muligheder og frigør kapital til originatorer, hvilket begge forbedrer likviditeten på markedet.
 • Ægte salg og syntetiske securitisationer, herunder statiske indekser eller aktivt forvaltede indekser er mulige.
 • Et securitiseringsselskab kan indgå værdipapirudlånstransaktioner, derivater til fremme af securitiseringstransaktioner og derivater til fremme.
 • Et securitiseringsfirma kan drive sjov ompakning, men underlagt restriktioner i tilbudsjurisdiktioner.
 • En ekstern kapitalforvalter kan håndtere porteføljen af securitiserede aktiver eller forblive statisk på anden måde.
 • Kontanter kan securitiseres, forudsat at de vil blive brugt som sikkerhed i henhold til en aftale oprettet til at afdække et securitiseringsselskabs forpligtelser i henhold til dets værdipapirer

Ydelse af lån fra et securitisationsselskab

Et securitisationsselskab må ikke anvende de midler, som modtages fra offentligheden, til at godkende lån for egen regning.

Enhver dokumentation vedrørende værdipapirudstedelse skal indeholde oplysning om følgende:

 • Underliggende aktivitetsfinansiering ud af udstedelsesprovenuet
 • Låntageren(e)
 • Udvælgelseskriterierne for låntager

Afkast af aktivitet skal være tilstrækkeligt til at give et securitiseringsselskab mulighed for at opfylde sine forpligtelser, i henhold til hvilke dets værdipapirer blev udstedt. Derudover må et securitiseringsselskab ikke direkte forhandle lånevilkår. Forhandlinger skal lettes af en tredjepart på et securitiseringsselskabs vegne. En securitiseringsvirksomhed kan også lade sig bistå af en mellemmand under forhandlinger.

Konkursfjernhed, ringhegn, adskillelse og syntetisk securitisering

Securitiseringsloven tilbyder lovpligtig beskyttelse på nogle få standard-securitiseringsspørgsmål , herunder fjerntliggende konkurs, begrænset regres på virksomhedsaktiver, ring fencing og ægte salg versus syntetisk securitisering.

Skatteramme

Da Luxembourg stræber efter at opnå et neutralitetsregime, fungerer securitiseringsinstrumenter som en gennemløbsorganisation fra initiativtageren til investorerne.

Derfor er et luxembourgsk securitisationsselskab omfattet af følgende betingelser:

 • Pålagt normal selskabsskat på 29,2 %
 • Pålagt stiftelsesafgifter på formue- og formueskat
 • Alle overskud realiseret ved securitisation opgøres som normal skattepligtig indkomst
 • Alle omkostninger og forpligtelser som følge af obligationsejeres og aktionærers tilsagn betragtes som skattemæssigt fradragsberettigede udgifter. Kun resterende overskud fra et luxembourgsk securitisationsselskab vil blive vurderet som skattepligtigt overskud.
 • Alle udbytter, rentekuponer, optioner og andre økonomiske fordele, som en tredjepart kan opnå fra securitisationsselskabet, vil automatisk blive skattefritaget; vil derfor ikke blive vurderet med nogen kildeskat i Luxembourg.

I det væsentlige bør en luxembourgsk securitisationsfond være skattemæssigt gennemsigtig; bør derfor ikke være underlagt nogen beskatning i Luxembourg. Fonden er ikke skattepligtig, så der bør være kildeskat ved udbetaling til obligationsejere og aktionærer.

Ændringer fra 2021 til luxembourgsk securitisationslov

I maj 2021 blev et nyt lovforslag vedtaget til det luxembourgske deputeretkammer med det formål at ændre den luxembourgske securitisationslov, der blev vedtaget i 2004.

Lovforslaget har til formål at foretage væsentlige ændringer af den luxembourgske securitiseringslov, der gør securitisationsreglerne mere fleksible med hensyn til typerne af securitiseringsstrukturer og de specifikke krav, som markedsdeltagere kan have i visse tilfælde.

Lovforslaget fra 2021 har til formål at opnå to ting:

 • Afgrænsning af specifikke aspekter såsom autorisationskrav med hensyn til securitiseringsaktiviteter, der tilbyder værdipapirer til offentligheden på lang sigt, samt juridisk underordning af specifikke værktøjer med hensyn til tranchering
 • Lempelsen af visse restriktioner for securitiseringsaktivitet implementeret under den nuværende ordning
 • Der er også fem vitale punkter under lovforslaget, der bør gives stor opmærksomhed, da de har stor indflydelse på mange markedsdeltagere. De pointer, der er opregnet nedenfor, er ikke afgørende, men giver et kort overblik over nogle af de ændringer, der er beregnet til at blive implementeret i henhold til den luxembourgske securitisationslov

 

 • Om udstedelse af lån ud over sædvanlig udstedelse af værdipapirer

Den nuværende luxembourgske securitiseringslov fastslår, at en securitiseringsproces er afgørende for udstedelsesinstrumentet og derfor bør indføre adgangen til lånestrukturer ved kun at optage lån til investorer på et accessorisk grundlag. Efter ændringen blev denne begrænsning ophævet, forudsat at lovforslaget fører tilsyn med de ændringer, der typisk tillader et securitisationsselskab at indgå i alle typer lånestrukturer. Dette skaber en mere fleksibel ramme, som gør det muligt for visse investorer, hvoraf de af interne årsager er begrænset til specifikke låneprodukter, at have ret til at deltage i luxembourgske securitiseringsstrukturer.

Afdrag på hovedstol eller afkast af førnævnte lån vil afhænge af underliggende securitiserede aktiver, såsom dem med sædvanlige gældsbeviser udstedt af et securitisationsselskab, der kun er knyttet til en specifik afdeling. Denne tilgang er i synkronisering med den nuværende EU-forordning 2017/2402 af december 2017, og skaber således en ramme for securitisation, forudsat at EU-securitiseringsforordningen ikke kræver, at en SV udsteder værdipapirer, blot for at opleve mildhed i reglerne.

 • Om aktiv styring af risikoportefølje

Begrænsningerne for aktiv forvaltning af enhver luxembourgsk værdipapirvirksomhed og porteføljeforvaltning vil også blive lempet. Når lovforslaget er vedtaget, vil det være muligt at styre risikoporteføljer midt i kortsigtede markedsudsving og prisudvikling. For at en aktiv forvaltning skal tillades, er det afgørende, at risikoporteføljen består af gældsbeviser, finansielle gældsinstrumenter eller tilgodehavender. Derudover vil aktive ledelser kun få tilladelse til at indgå i strukturer, hvor securitiseringsvirksomheder ikke tilbyder værdipapirer til offentligheden.

 • Om sikkerhedsstillelsesgodkendelse af et luxembourgsk securitisationsselskab

Den nuværende sikkerhedsstillelsesproces af et luxembourgsk securitiseringsselskab over dets aktiver er kun begrænset til tilfælde, hvor den kun implementeres til fordel for køretøjets investorer, såsom tegnerne på de udstedte værdipapirer, eller hvis tildelingen af sikkerhed udføres med sigte på at sikre securitiseringen af det pågældende underliggende.

Lovforslaget sigter mod at indføre et meget bredere anvendelsesområde, som gør det muligt for luxembourgske securitisationsselskaber at stille sikkerhed til enhver tredjepart, forudsat at sikkerhedsstillelsen er knyttet til securitiseringsstrukturen som helhed.

 • Om tilladelseskrav for et luxembourgsk securitisationsselskab

Lovforslaget omfatter eksplicit afgørelse af spørgsmål, når et securitiseringsselskab skal have mulighed for at udstede værdipapirer til offentligheden på en kontinuerlig basis, og derfor bør være behørigt autoriseret af CSSF. Ifølge ofte stillede spørgsmål om CSSF-securitisering foretages udstedelser til offentligheden løbende, hvis der er mere end tre udstedelser til offentligheden pr. kalenderår og på alle afdelinger. Derfor vil den nuværende regel om, at private placeringer ikke kategoriseres som offentlige, være gældende. Der vil blive opnået sikkerhed for at overholde de krævede værdipapirer pr. Ifølge CSSF FAQs er beløbet fastsat til mindst 125.000 EUR.

Det fremgår af lovforslagene, at et tilbud kun kan gives til offentligheden, hvis de pågældende værdipapirer har en pålydende værdi pr. enhed på højst 100.000 EUR. I tilfælde af, at et offentligt udbudsscenario opstår, bør værdipapirerne ikke nødvendigvis være adresseret til professionelle investorer som foreskrevet i den luxembourgske lov af 1993 om banksektoren, og bør derfor ikke implementeres i form af en privat placering.

 • Ved udstedelse af trancherede værdipapirer

Endelig har lovforslaget til hensigt at fjerne visse elementer vedrørende udstedelse af trancherede værdipapirer. Kun strukturer, hvor et securitiseringsselskab, der deltager i tranchering, kan falde ind under EU’s securitiseringsforordning.

Lovforslaget vil opstille eksplicitte regler om juridisk efterstilling mellem forskellige værdipapirtyper, medmindre andet er aftalt i kontraktforhold. Hvis de andele, der er udstedt af et securitisationsselskab vedrørende underliggende lån, er relateret til, bør anses for at være trancheret i henhold til loven. Såfremt gældsinstrumenterne eller lånene har variabel forrentning, skal de anses for at være efterstillede gældsinstrumenter, der indeholder en fast rente.

For at lære mere om den luxembourgske securitisationslov og opdateringer om The Bill of Law, klik her eller kontakt vores dedikerede luxembourgske securitiseringsteam.