Selecteer een pagina

Het Groothertogdom Luxemburg heeft in maart 2004 de effectiseringswet aangenomen en is sindsdien de perfecte locatie voor effectiseringsvehikels (securitisation vehicles – SV’s) geworden dankzij het van nature aantrekkelijke en flexibele financiële landschap. De wet inzake securitisatie heeft ten doel de securitisatie-industrie in Luxemburg te stimuleren door middel van een zeer concurrerend wettelijk, regelgevend en fiscaal kader. In wezen staat het land securitisatie van diverse activa, inkomsten, risico’s en activiteiten toe. Luxemburg maakt securitisatie ook toegankelijker voor individuele en institutionele beleggers. Emittenten bieden securitisatie aan als een uitstekend alternatief voor conventionele bankfinanciering.

Definitie van securitisatiewetgeving

De wet op de securitisatie wordt gedefinieerd als een operatie waarbij een securitisatie-instrument wordt beheerd door een tussenpersoon van een andere entiteit, alle risico’s die verbonden zijn aan vorderingen, goederen en verplichtingen van derden of die worden beschouwd als een onderdeel van de activiteiten die door derden worden verricht, door middel van de uitgifte van effecten waarvan de waarde of het rendement van dergelijke risico’s afhangt.

De voordelen van Luxemburgse securitisatie voor ondernemers

Het voornaamste voordeel van securitisatie is dat het de financieringskosten van een entiteit vermindert. Het is mogelijk dat kleinere ondernemingen of startende bedrijven met een groot potentieel hun activa kunnen behouden en tegelijkertijd de kans krijgen om tegen lagere tarieven te lenen, waarbij zij hun hoogwaardige activa als onderpand gebruiken in plaats van ongedekte schulden aan te gaan.

Het toestaan van financiering via leningen is een zeer aantrekkelijke aanvulling die meer beleggers zal aantrekken die de voorkeur geven aan beleggingen in leningen boven beleggingen in effecten. Dit maakt Luxemburgse securitisatie-instrumenten aantrekkelijker voor de securitisatie van handelsvorderingen die doorgaans met leningen worden gefinancierd.

Gezien de grote volatiliteit van de rentevoeten die door de meeste banken worden gehanteerd, wordt securitisatie als veiliger en voordeliger beschouwd, vooral voor bedrijven die op zoek zijn naar manieren om hun activiteiten in stand te houden en toegang te krijgen tot meer kansen en inkomsten. Bovendien is securitisatie voor kleine en middelgrote ondernemingen veiliger dan het traditionele bankieren dan hypothecaire leningen en soortgelijke soorten leningen. Meer veiligheid betekent lagere rentevoeten en een grotere beschikbaarheid van kredieten voor kredietnemers. Door gebruik te maken van securitisatie-SPV’s kunnen ondernemers kapitaal aantrekken zonder hun aandeel in het eigen vermogen af te staan.

Er is een breed scala van activa die effecten kunnen zijn, zoals bepaald in de securitisatiewetgeving:

 • Roerende en onroerende goederen
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • risico’s in verband met schulden (zakelijke of andere vormen)
 • Effecten in de vorm van aandelen, leningen, achtergestelde en niet-achtergestelde obligaties
 • Elke activiteit die een bepaalde waarde heeft of toekomstige inkomsten kan opleveren

Securitisatieondernemingen die in Luxemburg worden gefaciliteerd, worden gewoonlijk door een promotor ondergebracht in effecten van welk type dan ook, of het nu gaat om risico’s of activa in verband met vorderingen of om welke activiteit dan ook die door derden wordt uitgevoerd. Simpel gezegd is securitisatie het verwerven van risico’s van een initiator door de uitgifte van een effect, waarvan de waarde en de bijbehorende inkomsten door één enkel activum met elkaar zijn verbonden.

Rechtsvormen voor securitisatie

Een Luxemburgse effectiseringsmaatschappij kan in de volgende rechtsvormen worden opgericht:

 • Naamloze Vennootschap (SA)
 • Besloten Vennootschap op aandelen (SaRL)
 • Commanditaire vennootschap
 • Coöperatieve vennootschap op aandelen

Een securitisatiefonds mag worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

 • Als beheermaatschappij met statutaire zetel in Luxemburg
 • Als een op zichzelf staand securitisatie-instrument met een contract van mede-eigendom tussen de beleggers

Beide securitisatieondernemingen kunnen worden gebruikt als een Special Purpose Vehicle (SPV) en kunnen worden opgezet als een paraplustructuur met gescheiden compartimenten die het mogelijk maken dezelfde vehikels te gebruiken voor diverse securitisatieactiviteiten.

De belangrijkste voordelen van de Luxemburgse Securitisatiewet

 • Securitisatie is gunstig omdat het beleggers meer mogelijkheden biedt en kapitaal vrijmaakt voor initiators, wat beide de liquiditeit op de markt ten goede komt.
 • Echte verkoop en synthetische securitisaties, met inbegrip van statische indexen of actief beheerde indexen, zijn mogelijk.
 • Een securitisatiemaatschappij mag effectenleningstransacties, derivaten ter bevordering van securitisatietransacties en derivaten ter bevordering van securitisatietransacties verrichten.
 • Een securitisatievennootschap kan fungeren als herverpakker, maar is onderworpen aan beperkingen in de rechtsgebieden van het aanbod.
 • Een externe vermogensbeheerder kan de portefeuille van gesecuritiseerde activa beheren of anders statisch blijven.
 • Contanten mogen worden gesecuritiseerd op voorwaarde dat zij zullen worden gebruikt als zekerheid in het kader van een regeling die is gecreëerd om de verplichtingen van een securitisatieonderneming uit hoofde van haar effecten af te dekken

Verstrekking van leningen door een effectiseringsmaatschappij

Een securitisatiemaatschappij mag de van het publiek ontvangen gelden niet gebruiken om voor eigen rekening leningen goed te keuren.

In alle documentatie betreffende de uitgifte van effecten moet het volgende worden vermeld:

 • Financiering van de onderliggende activiteit uit de opbrengst van de emissie
 • De kredietnemer(s)
 • De criteria voor de selectie van kredietnemers

Het rendement op de activiteit moet voldoende zijn om een effectiseringsmaatschappij in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde waarvan haar effecten zijn uitgegeven. Bovendien mag een effectiseringsmaatschappij niet rechtstreeks onderhandelen over de leningsvoorwaarden. De onderhandelingen moeten namens een securitisatieonderneming door een derde partij worden gefaciliteerd. Een effectiseringsmaatschappij kan tijdens de onderhandelingen ook worden bijgestaan door een tussenpersoon.

Faillissementsverwijdering, ring fencing, segregatie en synthetische securitisatie

De securitisatiewet biedt wettelijke bescherming voor een aantal standaard securitisatiekwesties, waaronder de afstand van faillissement, beperkt verhaal op de activa van de onderneming, ring fencing, en echte verkoop vs. synthetische securitisatie.

Fiscaal kader

Aangezien Luxemburg een neutraliteitsregime nastreeft, fungeren securitisatie-instrumenten als een doorgeefluik van de initiator naar de beleggers.

Voor een Luxemburgse effectiseringsmaatschappij gelden derhalve de volgende voorwaarden:

 • Onderworpen aan de normale vennootschapsbelasting van 29,2%
 • Onderworpen aan oprichtingsrechten op kapitaal en vermogensbelasting
 • Alle via securitisatie gerealiseerde winsten worden als normale belastbare inkomsten aangemerkt
 • Alle kosten en verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenis van obligatiehouders en aandeelhouders worden beschouwd als fiscaal aftrekbare uitgaven. Alleen de resterende winst van een Luxemburgse securitisatievennootschap zal als belastbare winst worden aangemerkt.
 • Alle dividenden, rentecoupons, opties en andere financiële voordelen die een derde van de securitisatievennootschap kan ontvangen, zullen automatisch van belasting worden vrijgesteld; er zal in Luxemburg dus geen bronbelasting worden geheven.

In wezen moet een Luxemburgs securitisatiefonds fiscaal transparant zijn; het mag dus in Luxemburg niet worden belast. Het fonds is niet belastbaar, dus er zou geen bronbelasting moeten worden ingehouden op de uitbetaling aan obligatiehouders en aandeelhouders.

2021 Wijzigingen van de Luxemburgse Securitisatiewet

In mei 2021 werd in de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden een nieuw wetsontwerp ingediend tot wijziging van de Luxemburgse Securitisatiewet van 2004.

Het wetsvoorstel beoogt aanzienlijke wijzigingen aan te brengen in de Luxemburgse securitisatiewetgeving, door de securitisatievoorschriften flexibeler te maken wat betreft de soorten securitisatiestructuren en de specifieke eisen die in bepaalde gevallen aan marktdeelnemers kunnen worden gesteld.

Het wetsvoorstel 2021 beoogt twee dingen:

 • Afbakening van specifieke aspecten zoals vergunningsvereisten met betrekking tot securitisatieactiviteiten waarbij effecten op lange termijn aan het publiek worden aangeboden, alsook wettelijke ondergeschiktheid van specifieke instrumenten met betrekking tot tranching
 • de versoepeling van bepaalde beperkingen op securitisatieactiviteiten die onder de huidige regeling gelden
 • Er zijn ook vijf essentiële punten in het wetsontwerp die veel aandacht moeten krijgen omdat zij van grote invloed zijn op veel marktdeelnemers. De hieronder opgesomde punten zijn niet afdoend, maar geven een kort overzicht van enkele van de wijzigingen die de Luxemburgse Securitisatiewet moet doorvoeren

 

 • Over de uitgifte van leningen naast de gebruikelijke uitgifte van effecten

De huidige Luxemburgse Securitisatiewet bepaalt dat een securitisatieproces van vitaal belang is voor het emissie-instrument en moet derhalve de toegang tot leenstructuren door het aangaan van leningen aan beleggers slechts als nevenactiviteit introduceren. Na wijziging is deze beperking opgeheven, op voorwaarde dat het wetsontwerp de wijzigingen overziet die een effectiseringsonderneming normaliter in staat stellen alle soorten leenstructuren aan te gaan. Hierdoor ontstaat een flexibeler kader dat bepaalde beleggers – die om interne redenen beperkt zijn tot specifieke leningproducten – het recht geeft deel te nemen aan Luxemburgse securitisatiestructuren.

De aflossingen van de hoofdsom of het rendement van bovengenoemde leningen zullen afhangen van de onderliggende gesecuritiseerde activa, zoals die met gebruikelijke schuldbewijzen die zijn uitgegeven door een securitisatieonderneming die alleen aan een specifiek compartiment is gekoppeld. Deze aanpak is in overeenstemming met de huidige EU-verordening 2017/2402 van december 2017, waardoor een kader van securitisatie wordt gecreëerd, op voorwaarde dat de EU-verordening inzake securitisatie niet vereist dat een SV effecten uitgeeft alleen om clementie in de regelgeving te ervaren.

 • Over actief beheer van risicoportefeuilles

De beperkingen op het actieve beheer van een Luxemburgse effectenonderneming en op het portefeuillebeheer zullen eveneens worden versoepeld. Zodra het wetsontwerp is goedgekeurd, zal het mogelijk zijn risicoportefeuilles te beheren temidden van marktschommelingen en prijsontwikkelingen op korte termijn. Voor een actief beheer is het van essentieel belang dat de risicoportefeuille bestaat uit schuldbewijzen, financiële schuldinstrumenten, of vorderingen. Voorts zullen actieve beheerders alleen mogen toetreden tot structuren waarin securitisatieondernemingen geen effecten aan het publiek aanbieden.

 • Over de goedkeuring van zekerheden door een Luxemburgse securitisatieonderneming

Het huidige proces van zekerheidsstelling door een Luxemburgs effectiseringsinstrument met betrekking tot zijn activa is slechts beperkt tot gevallen waarin het alleen wordt uitgevoerd ten behoeve van de beleggers van het instrument, zoals de inschrijvers op de uitgegeven effecten, of indien de zekerheidsstelling wordt uitgevoerd met het oog op de securitisatie van de onderliggende waarde in kwestie.

Met het wetsontwerp wordt beoogd een veel ruimer toepassingsgebied te introduceren waardoor Luxemburgse securitisatieondernemingen zekerheden kunnen verstrekken aan eender welke derde partij, op voorwaarde dat de zekerheden verband houden met de securitisatiestructuur als geheel.

 • Vergunningsvereiste voor een Luxemburgse securitisatieonderneming

Het wetsvoorstel bevat een uitdrukkelijke regeling voor de vraag wanneer een securitisatieonderneming de mogelijkheid moet krijgen om doorlopend effecten aan het publiek uit te geven, en derhalve naar behoren door de CSSF moet worden gemachtigd. Volgens de FAQ’s over securitisatie door de CSSF worden emissies doorlopend aan het publiek gedaan als er per kalenderjaar meer dan drie emissies aan het publiek worden gedaan en op basis van alle compartimenten. Daarom zal de huidige regel dat onderhandse plaatsingen niet als openbaar worden gecategoriseerd, van toepassing zijn. Er zal zekerheid worden verkregen om te voldoen aan de vereiste minimumwaarde per eenheid van effecten die van toepassing worden geacht om aan het publiek te worden uitgegeven. Volgens de FAQ’s van de CSSF is het bedrag vastgesteld op ten minste 125.000 euro.

Volgens het wetsontwerp kan een bod slechts aan het publiek worden gedaan indien de betrokken effecten een nominale waarde per eenheid van ten hoogste 100.000 EUR hebben. Indien zich een scenario van een openbare aanbieding voordoet, moeten de effecten niet noodzakelijkerwijs worden gericht tot professionele beleggers zoals voorgeschreven in de Luxemburgse wet van 1993 op de banksector, en mogen zij derhalve niet worden uitgevoerd in de vorm van een onderhandse plaatsing.

 • Bij uitgifte van Tranched Securities

Tenslotte beoogt het wetsontwerp bepaalde elementen betreffende de uitgifte van in tranches verdeelde effecten te verduidelijken. Alleen structuren waarbij een securitisatieonderneming zich bezighoudt met tranching kunnen onder het toepassingsgebied van de EU-securitisatieverordening vallen.

Het wetsontwerp zal expliciete regels bevatten betreffende de juridische achterstelling tussen verschillende soorten effecten, tenzij contractueel anders is overeengekomen. Indien de door een securitisatieonderneming uitgegeven rechten van deelneming met betrekking tot onderliggende leningen zijn verbonden, moeten zij krachtens de wet als getrancheerd worden beschouwd. Indien de schuldinstrumenten of leningen een variabele opbrengst hebben, moeten zij worden beschouwd als achtergesteld bij schuldinstrumenten die een vaste opbrengst hebben.

Voor meer informatie over de Luxemburgse effectiseringswet en updates over het wetsontwerp, klik hier of neem contact op met ons toegewijde Luxemburgse effectiseringsteam.