Valitse sivu

Vaikka Luxemburg on sisämaavaltio, joka sijaitsee Euroopan sydämessä, sen maine vaihtoehtoisten sijoitusrakenteiden johtavana lainkäyttöalueena sekä vankka oikeudellinen ja sääntelykehys ovat tehneet siitä houkuttelevan kotipaikan sekä yksityishenkilöille että institutionaalisille sijoittajille.

Huviveneiden rekisteröinnin edut Luxemburgissa

 • EU:n laajuinen arvonlisäverovapautus Luxemburgissa rekisteröidyille huviveneille
 • Rajoittamaton ankkuripaikka EU:n vesillä
 • Veroton polttoainevarasto
 • Näkyvä EU-liputus
 • Luxemburgin kauppamerenkulun rahoitusasema
 • Edullinen voiton veroaste 22,88 %
 • Ihanteellinen poistojärjestely, jossa vesikulkuneuvon normaali käyttöikä ei saa olla yli 12 vuotta
 • Salli tappioiden siirtäminen eteenpäin
 • Liukuvat poistojärjestelyt ovat sallittuja
 • Verovapautus huviveneen myyntivoitoista, jotka sijoitetaan uudelleen uuden yksikön ostamiseen tai toisen huviveneen modernisointiin
 • Investointien verohyvitykset

Luxemburgin tuloverolain mukaan huviveneyritykset eivät ole vapautettuja verovelvollisuudesta. Tämä on äärimmäisen tärkeää kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten sekä osinkojen ja voittojen kotiuttamisen kannalta.

Luxemburgissa rekisteröitävien merialusten tyypit

 • Luxemburgin parlamentin voimassa olevien lakien mukaan kaikki vähintään 25 tonnin alukset, jotka on tarkoitettu käytettäviksi henkilöiden ja tavaroiden merikuljetuksiin, kaupalliseen kalastukseen, hinaukseen ja muuhun voittoa tuottavaan toimintaan, voidaan rekisteröidä Luxemburgissa.
 • Laki määrittelee selkeästi 15 vuoden ikärajan veneen alkuperäisen rekisteröinnin yhteydessä.
 • Huviveneet ja muut merialukset voidaan rekisteröidä kokonaan Luxemburgin julkiseen alusrekisteriin, kun ne täyttävät kaikki vuoden 1974 kansainvälisen yleissopimuksen määräykset ihmishengen turvallisuudesta merellä .
 • Jotta huvivene voidaan rekisteröidä Luxemburgin merenkulkurekisteriin, sen on oltava yli 24 metriä pitkä.

Valtuutetut osapuolet veneiden rekisteröintiin

 • Huviveneet, joiden omistusosuudesta 50 % on EU:ssa asuvalla henkilöllä tai laitoksilla, joiden kotipaikka on EU:n jäsenvaltiossa, mukaan lukien Luxemburg.
 • Yksityishenkilöiden ja yritysten vuokraamat huviveneet, jos huvivenettä hallinnoidaan kokonaan tai osittain, pidetään Luxemburgin alueella.

Luxemburgin verojärjestelmä jahtien rekisteröinnin yhteydessä

 • Yritysten tulovero

Kaikista yrityksen jahtien käytöstä saamiin tuloihin lisätään 22 % tulovero plus 4 % normaalista yhteisöverokannasta, joka on 22,88 %.

Varustamot ovat vapautettuja kunnallisveron maksamisesta.

 • Nettovarallisuusvero

Purjehdusyritykset ovat 0,05 %:n nettovarallisuusveron alaisia.

 • Poistoja koskevat säännöt

Luxemburgissa sallitaan kahdenlaisia poistoja, nimittäin:

 1. Lineaarinen poisto, jossa jahdin ostohinta heikkenee vähintään 12 vuoden aikana tai perustuu 8 %:n prosenttiosuuteen sen alkuperäisestä ostohinnasta.
 2. Nopeutettu poisto, jossa käytetään enintään 24 %:a, kunnes ostosumma poistetaan. Tämän tiedetään arvioivan vähemmän kuin lineaarisessa poistomenetelmässä käytetty summa.
 • Tappioiden siirtäminen eteenpäin

Purjehdusyrityksen kaupankäyntitappioita voidaan siirtää toistaiseksi . Tätä lähestymistapaa käytetään yleensä kompensoimaan tulevia voittoja. Huviveneiden suuriin korjaus- ja huoltopalveluihin liittyvät säännöt ovat täysin vähennyskelpoisia.

 • Jahtien myyntivoittojen verotus

Luxemburgissa rekisteröidyn yrityksen omistaman huviveneen jälleenmyynnistä vähintään viiden vuoden ajan saatujen myyntivoittojen verotus voidaan lykätä. Tätä sovelletaan vain, jos myyntituotot sijoitetaan kahden vuoden kuluessa uudelleen käyttöomaisuuteen, mukaan lukien kiinteistöihin, osuuksiin, huviveneisiin.

 • Vero saaduista osingoista

EU:n emotytäryhtiödirektiivin mukaan kaikki luxemburgilaisen yhtiön saamat tai ulkomaisen tytäryhtiön jakamat osingot on vapautettu verosta seuraavin edellytyksin:

 1. Osallistumisosuudet on omistettu tietyn vuoden alusta, vähintään kaksitoista kuukautta, tai on tehty kompromissi, että osallistumisosuudet pidetään yhden vuoden hankintapäivästä lukien.
 2. Osingon tulee edustaa vähintään 10 % toisen yhtiön pääomasta tai hankintahinnan on oltava vähintään 1,2 miljoonaa euroa.
 3. Osingon maksava yritys on Luxemburgissa asuva yhtiö, joka on paikallisen verotuksen alainen, tai ulkomailla asuva yhtiö, joka on verotettu Luxemburgin tuloverokantaan vastaavalla verolla, jonka perusverokanta on vähintään 15 %.
 • Vero osuuksien luovutuksen myyntivoitosta

Pääsääntöisesti luovutusvoitot osakkeilla rajoitettujen ajoneuvojen osuuksista on vapautettu verosta seuraavien määräysten mukaisesti:

 1. Osallistumisosuudet edustavat vähintään 10 % pääomasta tai hankintahinta on 6 miljoonaa euroa.
 2. Yhtiön tulee sitoutua omistamaan vähintään 10 % myytävästä osakepääomasta vähintään 12 kuukauden ajaksi.
 3. Tytäryhtiöiden on oltava Luxemburgissa asuva yhtiö, joka on kokonaan kannettu paikallisverolla, tai ulkomailla asuva yhtiö, joka on verotettu Luxemburgin tuloverokannan kanssa vastaavalla verolla, jonka perusverokanta on vähintään 15 %.
 • Arvonlisävero

EU-direktiivin 43 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan merenkulkualalle suoritetut palvelut on vapautettu arvonlisäverosta.

 • Merimiesten verotus ja sosiaaliturva

Merimiesten veroprosentti on kiinteä 10 % 90 %:sta heidän bruttoansioistaan sekä kiinteämääräinen 35 000 LUF kuukaudessa tai 1 400 LUF päivässä koko työsuhteen ajan. Tätä verokantaa sovelletaan vain Luxemburgin ulkopuolisiin henkilöihin. Sosiaaliturva kuuluu EU-direktiivin 1408/71 tai kahdenvälisen yksityisvakuutuksen sopimuksen mukaan.

 • Varsinaisen johdon kotipaikka

Jotta huviveneilyn hallintayhtiötä kohdellaan Luxemburgissa asuvana yrityksenä ja jotta se voisi saada veroetuja kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten perusteella, hallinnointitoimet on suoritettava Luxemburgissa. Kokoukset, joihin osallistuvat hallitus ja osakkeenomistajien johtaja, yhtiön tilit ja päätoimipaikka, on pidettävä Luxemburgissa.

 • Luxemburgilaisen yhtiön saamat osingot, korot ja rojaltit

Kaikki ulkomaankauppaa harjoittavan purjehdusyrityksen saamat osingot, korot ja rojaltit lasketaan Luxemburgin verolla ja ne voidaan periä rajoitetulla lähdeverolla kotimaassaan. Ilman kaksinkertaista verotusta koskevaa sopimusta lähdevero on lähtömaissa korkeampi.

 • Luxemburgilaisen yhtiön maksamat osingot, korot ja rojaltit

Suurherttuakunta ei pidä lähdeveroa koroista.

Osinkojen osalta normaali lähdeveroprosentti on 20 %. Vähintään 25 %:n luxemburgilaisen yrityksen omistusosuuksille lähdeveroprosentti vaihtelee 5 %:n ja 10 %:n välillä eri verosopimusten perusteella.

Luxemburgilaisen yrityksen EU-jäsenvaltiossa sijaitsevalle emoyhtiölleen maksamista osingoista ei peritä lähdeveroa, jos osuudet ovat vähintään 10 % ja omistusaika on 12 kuukautta.

Luxemburgilaisen yrityksen kansainväliselle yritykselle maksamat rojaltit, kuten leasingsopimuksen vuokramaksut, lasketaan 12 %:n lähdeverolla. Tätä verokantaa voidaan alentaa 0–10 prosenttia Luxemburgin ja sopimusmaiden välisistä verosopimuksista riippuen.

Satamatilat

Euroopan unionin jäsenenä Luxemburgin lipun alla purjehtivat alukset hyötyvät Euroopan kansakunnan muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tekemistä rahtiveroa ja vastaavia maksuja koskevista järjestelyistä ja sopimuksista.

Ammattimaisena yrityskonsultointiyrityksenä me Damalionilla autamme sinua mielellämme jahtien rekisteröinnissä. Autamme sinua päättämään parhaat liputusvaihtoehdot laivallesi ja tarjoamme konsultointia vero-, vakuutus-, leasing-, rahoitus- ja jälleenrahoitustarpeissasi. Hyödyntämällä laajaa yhteysverkostoamme jahtien perustamisen asiantuntijoiden kanssa, voit olla varma, että Damalion-asiantuntijamme helpottavat veneyrityksesi sujuvaa ja vaivatonta rekisteröintiä Luxemburgissa. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan jo tänään saadaksesi lisätietoja täyden valikoiman purjehduspalveluistamme Luxemburgissa.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.