Selecteer een pagina

Luxemburg is een ingesloten land in het hart van Europa, maar dankzij zijn reputatie als een van de belangrijkste rechtsgebieden voor alternatieve beleggingsstructuren en zijn solide wet- en regelgevingskader is het een aantrekkelijk domicilie geworden voor zowel particulieren als institutionele beleggers.

Voordelen van jachtregistratie in Luxemburg

 • EU-brede btw-vrijstelling voor in Luxemburg geregistreerde jachten
 • Onbeperkt ankeren in EU-wateren
 • Belastingvrije opslag van brandstof
 • Prominente EU-vlaggen
 • Luxemburgse financieringsstatus van de koopvaardij
 • Gunstig belastingtarief op winst van 22,88%
 • Ideale afschrijvingsregeling, waarbij de normale levensduur van een waterscooter niet meer dan 12 jaar mag bedragen
 • Overdraagbare verliezen toestaan
 • De regeling voor degressieve afschrijving is toegestaan
 • Belastingvrijstelling voor winsten uit de verkoop van een jacht die opnieuw worden geïnvesteerd in de aankoop van een gloednieuwe eenheid of de modernisering van een ander jacht
 • Belastingkredieten op investeringen

Volgens de Luxemburgse wet op de inkomstenbelasting zijn jachtmaatschappijen niet vrijgesteld van belastingaanslagen. Dit is van het grootste belang in verband met de dubbelbelastingverdragen en de repatriëring van dividenden en winsten.

De types zeeschepen die in Luxemburg kunnen worden geregistreerd

 • Volgens de geldende wetten van het Luxemburgse parlement kunnen alle schepen van ten minste vijfentwintig ton die bestemd zijn voor het vervoer over zee van personen en goederen, de beroepsvisserij, het slepen en andere winstgevende activiteiten in Luxemburg worden geregistreerd.
 • De wet bepaalt duidelijk de leeftijdsgrens van 15 jaar bij de eerste registratie van een jacht.
 • Jachten en andere zeeschepen kunnen volledig in het Luxemburgse openbare scheepsregister worden geregistreerd zodra zij voldoen aan alle bepalingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee van 1974.
 • Om in het maritieme register van Luxemburg te kunnen worden ingeschreven, moet een jacht een lengte van meer dan 24 meter hebben.

Bevoegde partijen voor jachtregistratie

 • Jachten waarvan 50% van de eigendom in handen is van een ingezetene van de EU of van instellingen met statutaire zetel in een lidstaat van de EU, inclusief Luxemburg.
 • Jachten die worden gecharterd door particulieren en ondernemingen die het jacht geheel of gedeeltelijk beheren, worden gehouden op Luxemburgs grondgebied.

Luxemburgs belastingregime in de context van de registratie van jachten

 • Vennootschapsbelasting

Alle inkomsten van een onderneming uit de exploitatie van jachten worden belast met 22% inkomstenbelasting plus 4% van het normale vennootschapsbelastingtarief, wat neerkomt op 22,88%.

Scheepvaartmaatschappijen zijn vrijgesteld van het betalen van gemeentelijke bedrijfsbelasting.

 • Netto vermogensbelasting

Jachtvennootschappen zijn onderworpen aan 0,05% nettovermogensbelasting.

 • Regels voor afschrijving

In Luxemburg zijn twee soorten afschrijving toegestaan, namelijk:

 1. Lineaire afschrijving waarbij de aankoopprijs van een jacht wordt afgeschreven over een periode van minimaal 12 jaar of op basis van het percentage van de orde van 8% zijn oorspronkelijke aankoopprijs.
 2. Versnelde afschrijving waarbij een maximumpercentage van 24% wordt gehanteerd tot het moment waarop het aankoopbedrag is afgeschreven. Het is bekend dat dit bedrag lager wordt ingeschat dan het bedrag dat bij de lineaire afschrijvingsmethode wordt toegepast.
 • Overdracht van verliezen

De bedrijfsverliezen van een jachtvennootschap kunnen voor onbepaalde tijd worden overgedragen. Deze benadering wordt meestal gebruikt om toekomstige winsten te compenseren. Regels in verband met grote herstellings- en onderhoudswerken aan jachten zijn volledig aftrekbaar.

 • Belasting op kapitaalwinst bij de verkoop van jachten

De fiscale behandeling van de meerwaarden bij de wederverkoop van een jacht dat gedurende ten minste vijf jaar eigendom is van een in Luxemburg geregistreerde vennootschap, kan worden uitgesteld. Dit geldt alleen als de verkoopopbrengsten binnen twee jaar opnieuw worden geïnvesteerd in vaste activa, waaronder onroerend goed, deelnemingen, jachten.

 • Belasting op ontvangen dividenden

Krachtens de EU-moeder-dochterrichtlijn zijn alle dividenden die door een Luxemburgse vennootschap worden ontvangen of door een buitenlandse dochteronderneming worden uitgekeerd, vrijgesteld van belasting onder de volgende voorwaarden:

 1. Participatieaandelen worden gehouden sinds het begin van een bepaald jaar, ten minste twaalf maanden, of er is een compromis gesloten dat de participatieaandelen zullen worden gehouden gedurende één jaar vanaf de verwervingsdatum.
 2. De dividenden moeten ten minste 10% van het kapitaal van de andere onderneming vertegenwoordigen of de overnameprijs moet ten minste EUR 1,2M bedragen.
 3. De vennootschap die het dividend uitkeert, is een in Luxemburg gevestigde vennootschap die onderworpen is aan plaatselijke taw-aanslagen of een niet-ingezeten vennootschap die onderworpen is aan een belastingtarief dat vergelijkbaar is met het Luxemburgse inkomstenbelastingtarief, met een minimumtarief van ten minste 15% als basis.
 • Belasting op meerwaarden bij de vervreemding van deelnemingen

In de regel zullen meerwaarden op vervreemdingen van deelnemingen in kapitaalvennootschappen van belasting worden vrijgesteld op grond van de volgende bepalingen:

 1. Participatieaandelen vertegenwoordigen ten minste 10% van het kapitaal, of de overnameprijs is vastgesteld op 6 miljoen euro.
 2. De vennootschap moet zich ertoe verbinden participatieaandelen ten belope van ten minste 10% van het te verkopen aandelenkapitaal aan te houden voor een periode van ten minste 12 maanden.
 3. Dochtermaatschappijen moeten een Luxemburgse ingezeten vennootschap zijn die volledig is onderworpen aan de plaatselijke belasting, of een niet-ingezeten vennootschap die is onderworpen aan een belasting die vergelijkbaar is met het Luxemburgse inkomstenbelastingtarief, met een minimumtarief van ten minste 15% als basisniveau.
 • Belasting Toegevoegde Waarde

In artikel 43, lid 1, onder f), van de EU-richtlijn is bepaald dat diensten aan de scheepvaartsector zijn vrijgesteld van BTW-heffing.

 • Belasting op zeelieden en sociale zekerheid

Hetbelastingtarief voor zeelieden is vastgesteld op een vast bedrag van 10% van 90% van hun bruto-inkomsten, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 35.000 LUF per maand of 1.400 LUF per dag gedurende de gehele duur van hun dienstverband. Dit belastingtarief is alleen van toepassing op niet-ingezetenen van Luxemburg. De sociale zekerheid valt onder EU-Richtlijn 1408/71 of een bilaterale overeenkomst inzake particuliere verzekeringen.

 • Woonplaats van de feitelijke leiding

Opdat een onderneming voor jachtbeheer als een in Luxemburg gevestigde onderneming kan worden behandeld en in aanmerking kan komen voor belastingvoordelen uit hoofde van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing, moeten de beheersactiviteiten in Luxemburg worden verricht. De vergaderingen van de raad van bestuur en van de directeur-aandeelhouders, de boekhouding van de vennootschap en de hoofdzetel moeten allemaal in Luxemburg worden gehouden.

 • Dividenden, interesten en royalty’s ontvangen door een Luxemburgse vennootschap

Alle dividenden, interesten en royalty’s die worden ontvangen door een in het buitenland actieve jachtvennootschap, worden in Luxemburg belast en kunnen in hun land van oorsprong aan een beperkte bronbelasting worden onderworpen. Bij ontstentenis van een dubbelbelastingverdrag zijn de bronbelastingen in de landen van herkomst hoger.

 • Dividenden, interesten en royalty’s uitgekeerd door een Luxemburgse vennootschap

Het Groothertogdom heft geen roerende voorheffing op interesten.

In het geval van dividenden bedraagt het normale tarief van de bronbelasting 20%. Voor deelnemingen in een Luxemburgse vennootschap van ten minste 25% varieert het tarief van de bronbelasting tussen 5% en 10% op basis van verschillende belastingovereenkomsten.

Dividenden die door een Luxemburgse vennootschap aan haar in een EU-lidstaat gevestigde moedermaatschappij worden uitgekeerd, zijn niet aan bronbelasting onderworpen indien de deelneming in aandelen ten minste 10% bedraagt en gedurende een periode van 12 maanden wordt aangehouden.

Royalty’s die door een Luxemburgse vennootschap aan een internationale vennootschap worden uitgekeerd, zoals in het geval van huurbetalingen in het kader van een leasingovereenkomst, zullen worden belast met 12% bronbelasting. Dit tarief kan worden verlaagd tussen 0% en 10%, afhankelijk van de geldende belastingovereenkomsten tussen Luxemburg en de verdragsluitende landen.

Havenfaciliteiten

Als lidstaat van de Europese Unie zullen schepen onder Luxemburgse vlag profiteren van de regelingen en overeenkomsten die de Europese natie met andere niet-EU-landen heeft gesloten met betrekking tot vrachtheffingen en soortgelijke rechten.

Als professioneel bedrijfsadviesbureau helpen wij van Damalion u graag bij de registratie van uw jacht. Wij helpen u bij het bepalen van de beste vlagopties voor uw zeeschip en geven advies over uw belasting-, verzekerings-, lease-, financierings- en herfinancieringsbehoeften. Door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk van contacten met experts op het gebied van de oprichting van jachten, kunt u er zeker van zijn dat onze Damalion experts een soepele en probleemloze registratie van uw jacht onderneming in Luxemburg mogelijk maken. Neem vandaag nog contact op met een Damalion expert voor meer informatie over onze full-suite jachtdiensten in Luxemburg.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.