Select Page

Mens et luxembourgsk holdingselskap (Soparfi) behandles på samme måte som en handelsselskapsstruktur, er dets hovedfunksjon å ha kontroll over andre selskaper, både lokalt og utenlandsk eide. Et holdingselskap i Luxembourg (Soparfi) engasjerer seg i aksjeerverv uten intensjon om å utføre noen kommersiell aktivitet. I tilfelle en Soparfi bestemmer seg for å engasjere seg i kommersiell virksomhet, vil den kreve autorisasjon fra departementet for middelklasse. Autorisasjon vil bli utstedt basert på faktorer, slik som faglig omdømme og kvalifikasjoner til eierne og/aksjonærene.

Etablert på ulike aksjekapitaler, er minimumsaksjekapitalen for et Soparfi- og et Luxembourg-handelsselskap som følger:

 • Soparfi- EUR 12 500 hvis dannet som et SARL (Privat Limited Liability Company)
 • Luxembourg handelsselskap – EUR 31 000 hvis dannet som et SA (Allmennaksjeselskap)

Det er bare to typer aksjer som et luxembourgsk holdingselskap (Soparfi) har lov til å eie, nemlig nominelle aksjer og ihendehaverandeler. Som følge av immobiliseringen av ihendehaveraksjer som ble vedtatt 17. august 2014, må ihendehaveraksjer eies av en profesjonell depotbank.

Både luxembourgske holding- og handelsselskapsstrukturer styres av deres respektive vedtekter som er utarbeidet foran en notarius publicus og et register i domstoldistriktet.

Luxembourg Holdingselskapstyper

Holdingselskaper etablert i Luxembourg anses å følge et spesialisert regime. De forskjellige typene holdingselskaper er delt inn i fire hovedkategorier:

 • Operativt holdingselskap (hovedkontor)
 • Finansielt holdingsselskap (Soparfi)
 • Administrasjonsholdingselskap (Strategy Holding)
 • Organisatorisk holdingselskap (Structural Holding)

Av alle de forskjellige holdingselskapene i Luxembourg, anses Soparfi å ha flest fordeler på grunn av sin tilgang til et spesielt skatteregime. I 2007, i henhold til Luxembourgs handelslov, ble managementholdingselskaper ansett for å være under samme skatteregime, i tillegg til at familiebedrifter nå også kan struktureres som holdingselskaper (Soparfi).

En av hovedmotivasjonene til utenlandske investorer for å etablere et holdingselskap i Luxembourg er at registrering av et offentlig selskap gir mulighet for enkelteierskap. For eksempel kan en SA etableres med minst én aksjonær, det være seg i form av et handels- eller holdingselskap.

Luxembourg handelsselskapstyper

I henhold til Luxembourgs handelslov er handelsselskaper delt inn i to kategorier, nemlig:

 • Handels- og serviceselskap styrt av handelsselskapsloven av 1915.
 • Luxembourg Commercial Association

Et handels- og serviceselskap ble spesielt utviklet for virksomheter som ønsker å utføre kommersielle, handels- og kompetanserelaterte operasjoner. På den annen side regnes ikke kommersielle foreninger som juridiske personer av natur. Et luxembourgsk handelsselskap kan opprettes under enhver type struktur. Det kan også dra nytte av andre juridiske former, for eksempel partnerskap, samarbeidende foreninger og europeiske selskaper.

En av de største fordelene med å etablere et handelsselskap i Luxembourg er effektiviteten i selve registreringsprosessen. Vanligvis favoriserer Luxembourg-parlamentet innlemmelse av et handels- og serviceselskap. Denne juridiske formen er allment anerkjent ikke bare i Luxembourg, men i andre EU-medlemsland. Som regel må ass Luxembourg handelsselskaper få et Luxembourg EORI-nummer.

Administrere et Luxembourg Holding vs Trading Company

Ledelsesstrukturen og systemene i holding- og handelsselskaper i Luxembourg er de samme. En av hovedaktivitetene i et Luxembourg Soparfi- og handelsselskap er deres respektive generalforsamling, der avgjørende beslutninger og bestemmelser ratifiseres. Generalforsamling skal holdes minst én gang i året. All informasjon om generalforsamlingen er nedfelt i deres respektive vedtekter.

Et handels- og holdingselskap i Luxembourg må administreres av et styre, med minst tre medlemmer i SA-er (allmennaksjeselskap) og minst ett medlem i SARL-selskaper (privat aksjeselskap). Utnevnte styremedlemmer vil ha ansvar for administrasjonen for en åremålsperiode, men kan ikke overstige seks år. I tillegg må et holding- eller handelsselskap i Luxembourg ledes av et styre som består av underenheter for ledelse og representantskap. Avhengig av størrelsen og omfanget av et holding- eller handelsselskap skal en generalforsamling legge til rette for oppnevnelse av en revisor som skal ha ansvar for revisjon av regnskap for en bestemt periode, men ikke mer enn seks år.

Rapportering av årsregnskap for både handels- og holdingselskaper i Luxembourg må sendes til aksjonærene årlig og deretter innleveres til justissekretæren ved distriktsdomstolen . Innkallingen for innlevering av årsregnskap er publisert i Storhertugdømmet Luxembourg Gazette.

I motsetning til handelsselskaper, er en Soparfi pålagt å levere en konsolidert regnskapsrapportering årlig i følgende tilfeller:

 • Har en stor prosentandel av stemmerett i et annet selskap
 • Har små eierandeler i et selskap, men kontrollerer fortsatt et annet selskap, i henhold til avtale med aksjonærene
 • Har rett til å oppnevne og avsette flertallet av styret i et annet selskap

Luxembourg Holding- og handelsskatteregime

 • En av hovedfordelene med å registrere en Soparfi er at selskaper i denne formen er fritatt for visse skatter eller nyter forskjellige dobbeltskatteavtaler signert av Luxembourg med andre nasjoner.
 • Som regel er alt utbytte som utdeles av et luxembourgsk selskap underlagt 15 % kildeskatt, men kan også reduseres i henhold til bestemmelsene i luxembourgske dobbeltskatteavtaler.

I henhold til fritaksordningen for deltakelse er ikke alt utbytte betalt av et luxembourgsk selskap gjenstand for kildeskatt under følgende betingelser:

 • En Soparfi eier minst 10 % av et datterselskaps kapital
 • Kjøpesummen er minst EUR 1,2 millioner for en periode på minst 12 måneder
 • Utbyttemottaker er en fullt skattepliktig enhet i Luxembourg og nasjoner som inngikk en dobbeltskatteavtale med Storhertugdømmet
 • Enheter som er underlagt inntektsskatt i sitt hjemland, det som er sammenlignbart med den luxembourgske selskapsskatten

For å lære mer om et handels- eller holdingselskap i Luxembourg, kan du stole på at Damalion veileder deg til å forstå nøkkelfunksjonene og fordelene hver enkelt tilbyr. Som et uavhengig konsulentfirma tilbyr vi en omfattende pakke med tjenester til utenlandske og institusjonelle investorer som ønsker å etablere sin tilstedeværelse i Luxembourg . Ta kontakt med en Damalion-ekspert i dag for flere detaljer.

Denne informasjonen er ikke ment å være en erstatning for spesifikk individualisert skatt eller juridisk rådgivning. Vi foreslår at du diskuterer din spesifikke situasjon med en kvalifisert skatte- eller juridisk rådgiver.