Vælg en side

Når japanske kunder forsøger at navigere i det komplekse landskab med bevarelse og vækst af aktiver, møder de et væld af muligheder. En særlig attraktiv juvel i formueforvaltningsverdenen er Société de gestion de patrimoine familial, eller SPF, en familieformueforvaltningsenhed, der udspringer af Luxembourgs anerkendte finansielle ekspertise. Japanske kunder kan høste store fordele af Luxembourgs private formueforvaltningsselskabs unikke kompetencer.

Definition af den luxembourgske SPF: Et fyrtårn inden for formueforvaltning

Société de gestion de patrimoine familial (eller privat formueforvaltningsselskab), kærligt forkortet til SPF, har sin oprindelse i Luxembourg, som er en trofast del af den internationale finansverden. Kernen i SPF er et specialiseret skattesystem, der er skræddersyet til virksomheder, hvis eneste opgave er at forvalte privatpersoners formuer. I Luxembourgs anerkendte finansielle landskab er SPF det mest udbredte værktøj til personlig formueforvaltning.

For at forstå betydningen af SPF for japanske kunder, er det vigtigt at dissekere dens kernekomponenter:

 1. Klarhed om formålet: En luxembourgsk SPF bærer sit formål på ærmet, og dette formål er upåklageligt fokuseret. Den eksisterer udelukkende med henblik på at erhverve, eje, forvalte og eventuelt afhænde finansielle instrumenter, kontanter og en række andre aktiver. Der er dog et kritisk forbehold, der definerer dens eksistens – en SPF må ikke engagere sig i nogen form for kommerciel aktivitet. Selve navnet, “SPF”, understreger denne dedikation til formueforvaltning.
 2. Eksklusivt privilegium for private formuer: SPF er et privat fristed, der udelukkende er forbeholdt investorer, som forvalter deres private formue. Det betyder, at virksomheder er udelukket fra at få del i SPF’s rigdomme. Desuden er SPF’s aktier fortsat utilgængelige for offentlig placering eller notering på børser, hvilket styrker den private formueforvaltnings etos.
 3. En bred vifte af berettigede investorer: Den luxembourgske SPF-lov henvender sig til et bredt spektrum af berettigede investorer. Det er velkomment for personer, der aktivt forvalter deres private formue, private formueforvaltningsenheder, der repræsenterer en eller flere personer, mellemmænd, der handler på vegne af de førnævnte kategorier, eller mellemmænd, der ejer SPF-aktier i en tillidsfuld eller lignende kapacitet. Denne inklusivitet gør det muligt for en bred vifte af kunder at udnytte SPF’s fordele.
 4. Alsidig porteføljeforvaltning: Inden for rammerne af sit juridiske mandat kan en SPF engagere sig i en lang række aktiviteter relateret til erhvervelse, forvaltning og salg af en diversificeret portefølje af værdipapirer. Disse værdipapirer kan omfatte aktier, obligationer, warrants, aktieoptioner og meget mere, udstedt af både offentlige og private organisationer i Luxembourg og i udlandet. Denne alsidighed giver SPF mulighed for at optimere investeringsstrategier og maksimere afkastet.
 5. Ansvarlig låntagning: Selvom der ikke er noget fast loft for, hvor meget gæld en SPF kan optage, opfordres der til forsigtighed. Ikke desto mindre findes der en bemærkelsesværdig tærskel: Hvis en SPF’s gæld overstiger otte gange dens indbetalte kapital, bliver den underlagt en ekstra registreringsafgift kendt som “taxe d’abonnement”. Denne forsigtige tilgang tilskynder til ansvarlig økonomisk styring, samtidig med at den giver fleksibilitet til strategisk låntagning.

Tilladte og forbudte aktiviteter:

En afgørende facet af SPF er dens strenge overholdelse af tilladte og forbudte aktiviteter. Disse afgrænsninger tjener til at opretholde integriteten af SPF’s kernemission.

 1. Det forbudte område: En SPF har et utvetydigt forbud mod at udøve nogen form for kommerciel aktivitet. Dette forbud er designet til at forhindre SPF i at forvilde sig ind på forretningsdomæner og til at opretholde sit eksklusive fokus på formueforvaltning.
 2. Indirekte investering i fast ejendom: Direkte investeringer i fast ejendom anses for at være ensbetydende med at udøve kommercielle aktiviteter. Derfor er en SPF afskåret fra at investere direkte i sådanne ejendomme. Den kan dog foretage indirekte opkøb gennem et datterselskab, forudsat at datterselskabet ikke har skattemæssig gennemsigtighed, hvilket effektivt adskiller kommercielle ejendomsforetagender fra SPF’s kerneaktiviteter.
 3. Ingen lån og forskud mod vederlag: En SPF kan ikke yde lån eller forskud mod betaling, heller ikke til enheder, hvor den har en aktiepost. Det kan dog på særlige betingelser tilbyde ikke-forrentede forskud eller garantier for forpligtelserne i virksomheder, som det har investeret i, om end udelukkende på et accessorisk grundlag og uden nogen form for kompensation.

Det juridiske fundament: Lov af 11. maj 2007

SPF’s eksistens og funktion afhænger af en robust juridisk ramme. Loven af 11. maj 2007 om oprettelse af et privat formueforvaltningsselskab, almindeligvis kendt som SPF-loven, fungerer som omdrejningspunkt. Denne lovgivningsmæssige hjørnesten definerer SPF’s rettigheder, ansvar og begrænsninger.

Virksomhedsformer og fleksibilitet:

SPF’s alsidighed strækker sig til de tilladte selskabsformer og tilbyder japanske kunder et spektrum af valgmuligheder, der passer til deres præferencer og mål. Disse virksomhedsformer omfatter:

 1. Société Anonyme (S.A.): I lighed med et Public Limited Company (PLC) tilbyder et S.A. en bred vifte af muligheder, herunder at rejse kapital gennem offentlige udbud og forskellige ledelsesstrukturer.
 2. Société à Responsabilité Limitée (S.à r.l.): Denne form minder meget om et aktieselskab med begrænset ansvar (Ltd.). Det giver fleksibilitet og begrænset ansvar for aktionærerne, hvilket gør det til et foretrukket valg for små og mellemstore virksomheder.
 3. Société en Commandite par Actions (SCA): SCA ligner et Partnership Limited by Shares og er en attraktiv mulighed, når man ønsker en kombination af partnere med begrænset og ubegrænset ansvar.
 4. Société Coopérative (S.C.): Denne struktur afspejler en kooperativ enhed og kan også indlemmes som et offentligt selskab, hvilket gør det til et ideelt valg for samarbejdsprojekter.

Tilladte og opmuntrede aktiviteter:

SPF‘s aktiviteter er under streng kontrol, og loven specificerer udtrykkeligt tilladte og tilskyndede aktiviteter for at beskytte kernefunktionen formueforvaltning. SPF kan eje kapitalandele i andre virksomheder, forudsat at den afholder sig fra at blande sig i deres ledelse. Vi kan ikke påtage os bestyrelsesposter i disse virksomheder, så vi bevarer vores status som uafhængig formueforvalter.

Skatteovervejelser for japanske kunder:

Når japanske kunder overvejer SPF’s potentielle fordele, er det vigtigt at overveje de skattemæssige konsekvenser, da skatteoptimering er et afgørende aspekt af formueforvaltning. Luxembourgs skattelandskab kan, når det udnyttes effektivt, forbedre japanske investorers formuebevarelse og -vækst betydeligt.

 1. Fritagelse for skat: En af de måske mest overbevisende grunde til, at japanske kunder overvejer SPF-investeringer, er fritagelsen for selskabsskat, kommunal erhvervsskat og formueskat. Denne gunstige skattebehandling er en hjørnesten i SPF-ordningen og tjener til at maksimere investeringsafkastet.
 2. Årlig skat: Japanske investorer bør være opmærksomme på den årlige registreringsafgift, kendt som “taxe d’abonnement”, som opkræves af SPF-enheder. Denne skat beregnes med en sats på 0,25% af skattegrundlaget, dog mindst 100 EUR og højst 125.000 EUR. Skattegrundlaget omfatter den indbetalte kapital og eventuelle eksisterende overkurstillæg. Især gæld, der overstiger otte gange den indbetalte kapital og overkurs, indgår også i skattegrundlaget for beregning af registreringsafgiften.
 3. Udlodning af udbytte: For japanske kunder, der ønsker udbytteindtægter fra deres SPF-investeringer, er der en betydelig fordel – udbytte, der udloddes af en SPF til dens aktionærer, er fritaget for kildeskat i Luxembourg. Denne fordel gælder uanset de enkelte aktionærers skattemæssige opholdssted, hvilket gør det til et attraktivt tilbud for japanske investorer.
 4. Beskatning af luxembourgske aktionærer: Japanske kunder bør være opmærksomme på, at udbytte udbetalt til luxembourgske aktionærer, især enkeltpersoner, kan være underlagt fuld beskatning ved modtagelsen. Luxembourgs skatteregler giver ikke den 50% fritagelse, der er defineret i artikel 115/15a i den luxembourgske lov om beskatning af indkomst for SPF-udbytte, på grund af den subjektive fritagelsesstatus, der er tildelt SPF.
 5. Kildeskat på renter: Endelig skal japanske kunder være opmærksomme på, at renter betalt af en SPF på dens gæld til enkeltpersoner kan være underlagt en endelig kildeskat på 10% for enkeltpersoner, der er bosiddende i Luxembourg. For personer, der er bosiddende i EU, kan renter desuden være underlagt kildeskat i henhold til bestemmelserne i “opsparingsdirektivet”. Japanske investorer bør tage disse overvejelser med i deres formueforvaltningsstrategi, når de engagerer sig i SPF-enheder.

Udenlandske investeringer og globale muligheder:

Japanske kunder, der er kendt for deres kloge globale investeringer, kan udnytte SPF-enheder til at få adgang til globale muligheder. Luxembourgs centrale placering i Europa og dets robuste finansielle økosystem gør det til en strategisk gateway for internationale investeringer. Ved at bruge SPF-strukturer kan japanske investorer effektivt navigere på de internationale markeder, diversificere deres porteføljer og udnytte Luxembourgs finansielle ekspertise til at skabe afkast.

Internationale skatteimplikationer:

Selvom SPF giver et væld af fordele for japanske kunder, er det vigtigt at overveje de internationale skattemæssige konsekvenser. SPF’s særlige skattestatus betyder, at den ikke har adgang til de fordele, som dobbeltbeskatningsaftaler giver. Derfor gælder de lokale kildesatser i den jurisdiktion, hvorfra indkomsten stammer. Japanske investorer bør omhyggeligt evaluere skatteaftalerne mellem Luxembourg og de jurisdiktioner, hvor de planlægger at investere, for at sikre, at de optimerer deres skattepositioner.

Overvågning og overholdelse:

For at bevare integriteten i SPF-systemet og beskytte investorernes interesser er det nødvendigt med et strengt tilsyn. Det skattemæssige tilsyn med SPF-enheder udføres af Administration de l’Enregistrement et des Domaines i Grand-duchy of Luxembourg. Denne tilsynsrolle er primært fokuseret på at verificere nøjagtigheden af fakta og data vedrørende virksomhedens skattestatus.

For japanske kunder er det vigtigt at overholde Luxembourgs lovgivning for fortsat at kunne nyde godt af fordelene ved SPF-ordningen. Manglende overholdelse af reglerne for berettigede investorer, investeringer og aktiviteter kan føre til suspension af en SPF’s særlige skattestatus. Derfor bør japanske investorer alliere sig med velrenommerede finansielle og juridiske rådgivere, der er velbevandrede i Luxembourgs lovgivningsmæssige landskab, for at sikre fuld overholdelse.

Frigørelse af formue for japanske kunder

Société de gestion de patrimoine familial, eller SPF, repræsenterer en overbevisende mulighed for japanske kunder, der ønsker at bevare og øge deres formue. Denne specialiserede enhed, der kommer fra Luxembourgs anerkendte finansielle ekspertise, tilbyder en målrettet og fokuseret tilgang til privat formueforvaltning. Japanske investorer kan drage fordel af SPF’s skattefordele, herunder fritagelse for selskabsskat, kommunal erhvervsskat og formueskat. Derudover øger fraværet af kildeskat på udbytteudlodninger til aktionærer, uanset skattemæssigt hjemsted, tiltrækningskraften ved SPF-investeringer.

Japanske kunder bør nøje overveje deres investeringsstrategier, skattemæssige konsekvenser og internationale muligheder, når de samarbejder med SPF-enheder. Ved at udnytte Luxembourgs finansielle økosystem og overholde compliance-kravene kan japanske investorer frigøre formue og begive sig ud på en rejse i økonomisk velstand.

Kontakt din Damalion-ekspert nu for at registrere din private formueforvaltningsvirksomhed.