Zaznacz stronę

Gdy japońscy klienci starają się poruszać po złożonym krajobrazie ochrony i wzrostu aktywów, napotykają mnóstwo opcji. Jednym ze szczególnie atrakcyjnych klejnotów w świecie zarządzania majątkiem jest Société de gestion de patrimoine familial, czyli SPF, podmiot zarządzający majątkiem rodzinnym, który wyłania się z cenionej luksemburskiej wiedzy finansowej. Japońscy klienci mogą czerpać znaczne korzyści z unikalnych możliwości luksemburskiej firmy zarządzającej prywatnym majątkiem.

Definiowanie luksemburskiego funduszu SPF: latarnia morska zarządzania majątkiem

Société de gestion de patrimoine familial (lub firma zarządzająca majątkiem prywatnym), pieszczotliwie nazywana SPF, wywodzi się z Luksemburga, który jest liderem w dziedzinie finansów międzynarodowych. U podstaw SPF leży wyspecjalizowany system podatkowy skrupulatnie dostosowany do firm, których jedyną misją jest zarządzanie prywatnym majątkiem osób fizycznych. W cenionym krajobrazie finansowym Luksemburga SPF króluje jako najczęściej stosowane narzędzie do zarządzania majątkiem osobistym.

Aby zrozumieć znaczenie SPF dla japońskich klientów, konieczne jest przeanalizowanie jego podstawowych elementów:

 1. Jasność celu: Luksemburski SPF nosi swój cel na rękawie, a cel ten jest nienagannie skoncentrowany. Istnieje wyłącznie w celu nabywania, utrzymywania, zarządzania i ewentualnego zbywania instrumentów finansowych, gotówki i szeregu aktywów. Jednak jedno krytyczne zastrzeżenie definiuje jego istnienie – SPF nie może angażować się w żadną formę działalności komercyjnej. Sama nazwa firmy, oznaczona jako “SPF”, podkreśla to zaangażowanie w zarządzanie majątkiem.
 2. Ekskluzywny przywilej dla prywatnych inwestorów: SPF to prywatne sanktuarium zarezerwowane wyłącznie dla inwestorów, którzy zarządzają swoim prywatnym majątkiem. Oznacza to, że podmioty korporacyjne nie mogą korzystać z bogactw SPF. Co więcej, akcje SPF pozostają niedostępne do publicznego plasowania lub notowania na giełdach, co zdecydowanie wzmacnia etos zarządzania majątkiem prywatnym.
 3. Zróżnicowany wachlarz uprawnionych inwestorów: Luksemburskie prawo SPF jest skierowane do szerokiego spektrum uprawnionych inwestorów. Przyjmuje osoby, które aktywnie zarządzają swoim prywatnym majątkiem, podmioty zarządzające prywatnym majątkiem reprezentujące jedną lub wiele osób, pośredników działających w imieniu wyżej wymienionych kategorii lub pośredników posiadających akcje SPF w charakterze powierniczym lub podobnym. Ta inkluzywność pozwala szerokiemu gronu klientów wykorzystać zalety SPF.
 4. Wszechstronne zarządzanie portfelem: W ramach swojego mandatu prawnego, SPF może angażować się w wiele działań związanych z nabywaniem, zarządzaniem i sprzedażą zdywersyfikowanego portfela papierów wartościowych. Te papiery wartościowe mogą obejmować akcje, obligacje, warranty, opcje na akcje i inne, emitowane zarówno przez organizacje publiczne, jak i prywatne w Luksemburgu i za granicą. Taka wszechstronność umożliwia SPF optymalizację strategii inwestycyjnych i maksymalizację zysków.
 5. Odpowiedzialne zaciąganie pożyczek: Chociaż nie ma ustalonego pułapu wskaźnika zadłużenia, jaki może zaciągnąć SPF, zachęca się do ostrożności. Niemniej jednak istnieje godny uwagi próg: jeśli długi SPF przekraczają ośmiokrotność wpłaconego kapitału, podlega on dodatkowemu podatkowi rejestrowemu znanemu jako “taxe d’abonnement”. To ostrożne podejście zachęca do odpowiedzialnego zarządzania finansami, zapewniając jednocześnie elastyczność w zakresie strategicznego zaciągania pożyczek.

Dozwolone i zabronione działania:

Kluczowym aspektem SPF jest ścisłe przestrzeganie dozwolonych i zabronionych działań. Rozgraniczenia te służą utrzymaniu integralności podstawowej misji SPF.

 1. Zakazane terytorium: SPF ma jednoznaczny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek formy działalności komercyjnej. Zakaz ten ma na celu zapobieganie wkraczaniu SPF w domeny biznesowe i utrzymanie jego wyłącznej koncentracji na zarządzaniu majątkiem.
 2. Pośrednie inwestycje w nieruchomości: Bezpośrednie inwestycje w nieruchomości są postrzegane jako równoznaczne z angażowaniem się w działalność komercyjną. W konsekwencji, SPF nie może bezpośrednio inwestować w takie nieruchomości. Może jednak dokonywać pośrednich przejęć za pośrednictwem spółki zależnej, pod warunkiem, że spółka zależna nie posiada przejrzystości podatkowej, skutecznie oddzielając przedsięwzięcia związane z nieruchomościami komercyjnymi od podstawowej działalności SPF.
 3. Brak odpłatnych pożyczek i zaliczek: SPF nie może udzielać odpłatnych pożyczek lub zaliczek, nawet podmiotom, w których posiada udziały kapitałowe. Może jednak, na określonych warunkach, oferować nieoprocentowane zaliczki lub gwarancje na zobowiązania spółek, w które inwestuje, aczkolwiek wyłącznie na zasadzie pomocniczej i bez żadnej rekompensaty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2007 r.

Istnienie i funkcjonowanie SPF zależy od solidnych ram prawnych. Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o utworzeniu spółki zarządzającej majątkiem prywatnym, powszechnie znana jako ustawa o SPF, służy jako podstawa. Ten legislacyjny kamień węgielny określa prawa, obowiązki i ograniczenia SPF.

Formy korporacyjne i elastyczność:

Wszechstronność SPF rozciąga się na dopuszczalne formy korporacyjne, oferując japońskim klientom spektrum możliwości wyboru, aby dostosować się do ich preferencji i celów. Te formy korporacyjne obejmują:

 1. Société Anonyme (S.A.): Podobnie jak spółka akcyjna (PLC), spółka S.A. oferuje szeroki zakres możliwości, w tym pozyskiwanie kapitału poprzez oferty publiczne i różne struktury zarządzania.
 2. Société à Responsabilité Limitée (S.à r.l.): Ta forma ściśle odzwierciedla spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd.). Zapewnia elastyczność i ograniczoną odpowiedzialność udziałowców, dzięki czemu jest preferowanym wyborem dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Société en Commandite par Actions (SCA): Przypominająca spółkę komandytowo-akcyjną, SCA jest atrakcyjną opcją, gdy pożądane jest połączenie partnerów z ograniczoną i nieograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Société Coopérative (S.C.): Ta struktura odzwierciedla podmiot spółdzielczy i może być również zarejestrowana jako spółka publiczna, co czyni ją idealnym wyborem dla wspólnych przedsięwzięć.

Działania dozwolone i zalecane:

Działalność SPF jest ściśle kontrolowana, a prawo wyraźnie określa dozwolone i zalecane działania w celu ochrony jego podstawowej funkcji zarządzania majątkiem. SPF może posiadać udziały kapitałowe w innych spółkach, pod warunkiem, że powstrzyma się od ingerowania w zarządzanie nimi. Nie może obejmować stanowisk dyrektorskich w tych firmach, zachowując swój niezależny status zarządzania majątkiem.

Rozważania podatkowe dla japońskich klientów:

Gdy japońscy klienci zastanawiają się nad potencjalnymi korzyściami SPF, ważne jest, aby wziąć pod uwagę implikacje podatkowe, ponieważ optymalizacja podatkowa jest kluczowym aspektem zarządzania majątkiem. Krajobraz podatkowy Luksemburga, jeśli zostanie skutecznie wykorzystany, może znacznie zwiększyć ochronę i wzrost majątku japońskich inwestorów.

 1. Zwolnienie z podatku: Być może jednym z najbardziej przekonujących powodów dla japońskich klientów do rozważenia inwestycji w SPF jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, miejskiego podatku od działalności gospodarczej i podatku od majątku. To korzystne traktowanie podatkowe jest kamieniem węgielnym systemu SPF i służy maksymalizacji zwrotów z inwestycji.
 2. Podatek roczny: Japońscy inwestorzy powinni być świadomi rocznego podatku rejestracyjnego, znanego jako “taxe d’abonnement”, który jest nakładany na podmioty SPF. Podatek ten jest obliczany według stawki 0,25% podstawy opodatkowania, z zastrzeżeniem minimalnej kwoty 100 EUR i maksymalnej kwoty 125 000 EUR. Podstawa opodatkowania obejmuje opłacony kapitał i wszelkie istniejące premie emisyjne. Warto zauważyć, że długi przekraczające ośmiokrotność wpłaconego kapitału i nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej są również uwzględniane w podstawie opodatkowania przy obliczaniu podatku rejestracyjnego.
 3. Dystrybucja dywidend: Dla japońskich klientów poszukujących dochodu z dywidendy ze swoich inwestycji w SPF istnieje znacząca korzyść – dywidendy wypłacane przez SPF swoim akcjonariuszom są zwolnione z podatku u źródła w Luksemburgu. Korzyść ta ma zastosowanie niezależnie od rezydencji podatkowej poszczególnych akcjonariuszy, co czyni ją atrakcyjną propozycją dla japońskich inwestorów.
 4. Opodatkowanie akcjonariuszy luksemburskich: Japońscy klienci powinni pamiętać, że dywidendy wypłacane akcjonariuszom luksemburskim, w szczególności osobom fizycznym, mogą podlegać pełnemu opodatkowaniu w momencie ich otrzymania. Luksemburski system podatkowy nie przewiduje 50% zwolnienia określonego w art. 115/15a luksemburskiej ustawy o opodatkowaniu dochodów dla dywidend SPF, biorąc pod uwagę subiektywny status zwolnienia przyznany SPF.
 5. Podatek u źródła od odsetek: Wreszcie, japońscy klienci powinni być świadomi, że odsetki wypłacane przez SPF od jego długów wobec osób fizycznych mogą podlegać ostatecznemu 10% podatkowi u źródła dla osób fizycznych zamieszkałych w Luksemburgu. Ponadto w przypadku osób fizycznych będących rezydentami UE odsetki mogą podlegać opodatkowaniu u źródła zgodnie z przepisami “Dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności”. Japońscy inwestorzy powinni uwzględnić te kwestie w swojej strategii zarządzania majątkiem podczas współpracy z podmiotami SPF.

Inwestycje zagraniczne i globalne możliwości:

Japońscy klienci, znani z przemyślanych globalnych inwestycji, mogą wykorzystać podmioty SPF, aby uzyskać dostęp do globalnych możliwości. Centralna lokalizacja Luksemburga w Europie i jego solidny ekosystem finansowy sprawiają, że jest to strategiczna brama dla międzynarodowych inwestycji. Wykorzystując struktury SPF, japońscy inwestorzy mogą skutecznie poruszać się po rynkach międzynarodowych, dywersyfikować swoje portfele i wykorzystywać wiedzę finansową Luksemburga do generowania zwrotów.

Międzynarodowe implikacje podatkowe:

Chociaż SPF oferuje wiele korzyści dla japońskich klientów, konieczne jest rozważenie międzynarodowych implikacji podatkowych. Specjalny status podatkowy SPF oznacza, że nie ma on dostępu do korzyści przyznawanych na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z tym zastosowanie będą miały lokalne stawki podatku u źródła obowiązujące w jurysdykcji, z której pochodzi dochód. Japońscy inwestorzy powinni dokładnie ocenić umowy podatkowe obowiązujące między Luksemburgiem a jurysdykcjami, w których planują inwestować, zapewniając optymalizację swoich pozycji podatkowych.

Nadzór i zgodność z przepisami:

Aby utrzymać integralność systemu SPF i chronić interesy inwestorów, konieczny jest rygorystyczny nadzór. Nadzór podatkowy nad podmiotami SPF jest prowadzony przez Administration de l’Enregistrement et des Domaines Wielkiego Księstwa Luksemburga. Ta rola nadzorcza koncentruje się przede wszystkim na weryfikacji dokładności faktów i danych dotyczących statusu podatkowego firmy.

Dla japońskich klientów zgodność z luksemburskimi ramami regulacyjnymi ma zasadnicze znaczenie dla dalszego czerpania korzyści z systemu SPF. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących kwalifikujących się inwestorów, inwestycji i działań może prowadzić do zawieszenia specjalnego statusu podatkowego SPF. Dlatego też japońscy inwestorzy powinni współpracować z renomowanymi doradcami finansowymi i prawnymi dobrze zorientowanymi w luksemburskim krajobrazie regulacyjnym, aby zapewnić pełną zgodność.

Odblokowanie bogactwa dla japońskich klientów

Firma zarządzająca majątkiem rodzinnym lub Société de gestion de patrimoine familial, lub SPF, stanowi atrakcyjną okazję dla japońskich klientów pragnących zachować i rozwijać swój majątek. Ten wyspecjalizowany podmiot, wywodzący się z cenionej luksemburskiej ekspertyzy finansowej, oferuje celowe i ukierunkowane podejście do zarządzania majątkiem prywatnym. Japońscy inwestorzy mogą korzystać z korzyści podatkowych SPF, w tym zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych, miejskiego podatku od działalności gospodarczej i podatku od majątku. Dodatkowo, brak podatku u źródła od wypłat dywidend dla akcjonariuszy, niezależnie od rezydencji podatkowej, zwiększa atrakcyjność inwestycji SPF.

Japońscy klienci powinni dokładnie rozważyć swoje strategie inwestycyjne, implikacje podatkowe i możliwości międzynarodowe podczas współpracy z podmiotami SPF. Wykorzystując luksemburski ekosystem finansowy i przestrzegając wymogów zgodności, japońscy inwestorzy mogą odblokować bogactwo i rozpocząć podróż do finansowego dobrobytu.

Aby zarejestrować swoją prywatną firmę zarządzającą majątkiem, skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz.