Založení nebo změna domicilu stávajícího fondu v Lucembursku - Damalion - Independent consulting firm.

Lucembursko je malá, ale prosperující země v Evropě, která zaujímá přední místo v odvětví hedgeových fondů. Iniciátoři fondů, kteří chtějí získat přístup k velkým investorům a slibným investicím v Evropě, Jižní Americe a Asii, dávají přednost Lucembursku jako jurisdikci pro založení nebo redomicilaci hedgeového fondu.

Daňový režim a regulační rámec v Lucembursku z něj činí velmi atraktivní sídlo pro správce a iniciátory hedgeových fondů. Navíc díky odvětví poskytovatelů služeb a strategické poloze na mapě je Lucembursko ideální destinací pro investory a manažery, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia investicemi i ze sousedních rozvinutých trhů.

Lucemburská směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD ) dále zvýšily popularitu a komplexnost Lucemburska jako jurisdikce pro alternativní investice.

Proces redomicilace fondů v Lucembursku

Založení zahraničního hedgeového fondu v Lucembursku zahrnuje řadu procesů. Aby se stal právnickou osobou založenou podle lucemburského práva, může fond založený v zahraničí zvolit přemístění svého sídla prostřednictvím redomicilace v Lucembursku.

Existují dva způsoby, jak změnit domicil hedgeového fondu v Lucembursku:

Tvrdá re-domicilace

 • Jedná se o přemístění sídla fondu do Lucemburska při zachování jeho právní subjektivity.

Měkká re-domicilace

I

 • Nepeněžité vklady do majetku zahraničního fondu se převádějí do nového lucemburského fondu.
 • Zahraniční investiční nástroj se pak stává investorem lucemburského fondu.
 • Zahraniční fond bude následně zlikvidován.
 • Likvidační akcie nebo podílové listy budou rozděleny mezi investory lucemburského hedgeového fondu.

II

 • Nepeněžité vklady investorů zahraničního fondu do nově založeného lucemburského fondu.
 • Investoři obdrží akcie nebo podílové listy lucemburského hedgeového fondu.
 • Zahraniční fond bude poté zrušen a lucemburský fond se stane vlastníkem aktiv bývalého zahraničního fondu.

 • Přeměna zahraničního fondu na lucemburský subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP, část II), specializovaný investiční fond (SIF) ve formě SICAV, SICAF nebo společného fondu.
 • Re-domicilace zahraničního fondu jako subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP část II) nebo specializovaného investičního fondu (SIF) pouze ve formě SICAV nebo SICAF.
 • Sloučení zahraničního fondu se subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP, část I), specializovaným investičním fondem (SIF) jako SICAV, SICAF nebo společným fondem.

Upřednostňovaný způsob redomicilace bude do značné míry záviset na zvolené právní struktuře, nikoli na investiční strategii nebo třídě aktiv. Kromě toho se proces vytváření nebo redomicilace hedgeových fondů liší v závislosti na povaze lucemburského investičního nástroje a primární metodě přemístění.

Opětovná domicilace zahraničních hedgeových fondů v Lucemburku je důsledkem snahy správců alternativních investic využít svobody uvádění na trh, která je v Evropské unii k dispozici fondům, jež dodržují postupně přijímané směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Podnik kolektivního investování do převoditelných cenných papírů se stal zlatým standardem pro přeshraniční distribuci finančních prostředků, který je akceptován ve všech členských státech EU a dalších jurisdikcích po celém světě.

Hedgeový fond, který je v Lucembursku opětovně usazen, bude považován za daňového rezidenta a bude mu vyměřena daň podle obvyklých sazeb, pokud si podílníci nezvolí investiční nástroj, který umožňuje zvláštní osvobození od daně, jako např. v případě specializovaný investiční fond (SIF), fond rizikového kapitálu (SICAR) nebo investiční fond s proměnným kapitálem (SICAV).

Damalion podporuje iniciativy velkovévodství na přilákání správců hedgeových fondů tím, že pomáhá zahraničním správcům a iniciátorům fondů při změně sídla nebo založení lucemburského fondu. S využitím naší rozsáhlé globální sítě služeb poskytujeme své odborné znalosti zahraničním investorům a iniciátorům, kteří chtějí uvést své investice na trh v EU. Chcete-li se dozvědět více o procesu redomicilace zahraničního fondu v Lucembursku, obraťte se na odborníka společnosti Damalion ještě dnes.

Tyto informace nejsou určeny jako náhrada za konkrétní individualizovanou daňovou nebo právní radu. Doporučujeme, abyste svou konkrétní situaci prodiskutovali s kvalifikovaným daňovým nebo právním poradcem.