Zaznacz stronę

W Luksemburgu, co do zasady, każda działalność gospodarcza prowadzona regularnie podlega uprzedniemu zezwoleniu na prowadzenie działalności. Ten kompleksowy przewodnik ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji i wskazówek krok po kroku, jak skutecznie ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu, zapewniając spełnienie wszystkich niezbędnych kryteriów i wymagań.

I. Kto potrzebuje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Luksemburgu?

Zezwolenie na założenie działalności gospodarczej jest zazwyczaj wymagane od osób fizycznych, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w Luksemburgu, zarówno jako niezależni przedsiębiorcy, jak i w partnerstwie z innymi osobami. Główne kategorie działań, które wymagają takiej autoryzacji obejmują:

 1. Działalność komercyjna: Obejmuje to firmy zajmujące się handlem, Horeca (hotel, restauracja, kawiarnia), transportem, przemysłem i nie tylko.
 2. Rzemiosło: Działania związane z żywnością, modą, budownictwem, mechaniką, audiowizualnością, rozrywką, sztuką i nie tylko.
 3. Niektóre wolne zawody: Zawody ze znaczącym komponentem intelektualnym mogą również wymagać autoryzacji zakładu.

II. Osoby zainteresowane

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności, wnioskodawcy muszą spełnić określone warunki prawne, w tym

 1. Uczciwość zawodowa: Niezbędne jest wykazanie się uczciwością zawodową.
 2. Kwalifikacje (jeśli wymagane): W niektórych przypadkach wymagane są określone kwalifikacje.

Wnioskodawca musi być właścicielem firmy (w przypadku firm jednoosobowych) lub upoważnionym przedstawicielem firmy zarejestrowanym w Izbie Handlowej i Spółek (w przypadku spółek).

III. Przypadki specjalne

Istnieją wyjątki i szczególne przypadki:

 1. Niezależni agenci handlowi: Wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności jako handlowcy. Przedstawiciele otrzymujący wynagrodzenie są jednak zwolnieni z tego obowiązku, ale muszą działać na podstawie zezwolenia wydanego przez pracodawcę.
 2. Niektóre wolne zawody: Zawody takie jak prawnicy, lekarze, dentyści, weterynarze i audytorzy biznesowi mają swoje regulacje oddzielone od praw do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Dostawcy usług intelektualnych: Osoby, których działalność nie jest objęta wolnymi zawodami, potrzebują zezwolenia na prowadzenie działalności komercyjnej.
 4. Sprzedawcy nieprofesjonalni: Osoby sprzedające własne dzieła lub przedmioty nie nabyte w celach komercyjnych są zwolnione, ale mogą potrzebować autoryzacji, jeśli uczestniczą w targach, rynkach lub sprzedają online.
 5. Spółki wspólnotowe: Firmy świadczące okazjonalne i tymczasowe usługi w Luksemburgu nie podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, ale muszą powiadomić Dyrekcję Klas Średnich.
 6. Obywatele państw trzecich: Obywatele spoza Unii Europejskiej poszukujący samozatrudnienia w Luksemburgu powinni dołączyć wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej do wniosku o zezwolenie na pobyt.
 7. Dziennikarstwo i edukacyjne projekty przedsiębiorcze: Niektóre rodzaje działalności, takie jak niepublikowane na własny użytek dziennikarstwo i edukacyjne projekty przedsiębiorcze o rocznych obrotach poniżej 35 000 EUR, nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności.

IV. Wymagania wstępne dotyczące autoryzacji zakładu

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 1. Uczciwość zawodowa: Niezbędne jest wykazanie się uczciwością zawodową.
 2. Kwalifikacje zawodowe: Spełnianie określonych wymogów dla wolnych zawodów lub, w przypadku rzemieślników, niefigurowanie na liście C.
 3. Siedziba w Luksemburgu: Zezwolenie jest udzielane tylko wtedy, gdy w Luksemburgu istnieje odpowiednia infrastruktura fizyczna dla charakteru i rozmiaru działalności.
 4. Skuteczne i ciągłe zarządzanie: Posiadacz autoryzacji musi zarządzać codziennymi operacjami firmy na miejscu, utrzymując rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem (jako właściciel lub upoważniony przedstawiciel).
 5. Zobowiązania podatkowe i społeczne: Dyrektor firmy powinien wypełnić wszystkie przeszłe i bieżące zobowiązania społeczne i podatkowe, w tym podatki u źródła.
 6. Rejestracja statutu: Ostateczne zezwolenie na założenie spółki wymaga rejestracji statutu w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS).

V. Koszty

Opłaty administracyjne za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności wynoszą 50 euro. Dowód wpłaty można dostarczyć w następujący sposób

 1. Zakup znaczka skarbowego o wartości 50 EUR od Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED).
 2. Dokonanie przelewu bankowego w wysokości 50 EUR na konto LU76 0019 5955 4404 7000, kod BIC BCEELULL w biurze Diekirch – recette, z dopiskiem “autorisation de commerce”.

VI. Procedury praktyczne

A. Złożenie wniosku

Damalion może składać wnioski o zezwolenie na prowadzenie działalności w Twoim imieniu na dwa sposoby:

 1. Aplikacja online: Wypełnienie wniosku online za pośrednictwem MyGuichet.lu jest wysoce zalecane. System wskaże wymagane dokumenty na podstawie wprowadzonych danych.
 2. Zgłoszenie pocztowe: Możliwe jest również wysłanie papierowego wniosku pocztą do Dyrekcji Klas Średnich.

B. Wymagane dokumenty

Konkretne dokumenty wymagane do złożenia wniosku zależą od rodzaju działalności:

 • W przypadku działalności komercyjnej lista znajduje się tutaj.
 • Lista rzemiosła i wolnych zawodów znajduje się tutaj.

VII. Czas reakcji administracyjnej

Ogólnie rzecz biorąc, wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku. Brak odpowiedzi w tym okresie oznacza milczącą zgodę.

VIII. Odwołania

W przypadku negatywnej decyzji w sprawie wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności, użytkownik ma możliwość odwołania się, w tym łaskawe odwołanie i odwołanie prawne, w przewidzianych prawem ramach czasowych. Możesz również zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.

IX. Wydanie autoryzacji

Jeśli zezwolenie na prowadzenie działalności zostanie przyznane, otrzymasz powiadomienie na adres podany we wniosku:

 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą odebrać swoje upoważnienie we Wspólnym Centrum Ubezpieczeń Społecznych, gdzie mogą również dokonać rejestracji jako osoby samozatrudnione.
 • Firmy (osoby prawne) otrzymają zezwolenie na założenie firmy pocztą na adres swojej siedziby.

Zezwolenie na prowadzenie działalności jest wydawane w formie karty, którą należy przechowywać w siedzibie firmy i okazywać na żądanie. Numer autoryzacji powinien być umieszczany na wszelkiej korespondencji, wiadomościach e-mail, stronach internetowych, wycenach, fakturach, witrynach sklepowych i znakach na placu budowy.

X. Okres ważności zezwolenia

Autoryzacja może utracić ważność z powodu:

 • Niezgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania dyrektora w ciągu jednego miesiąca.
 • Nieużywanie przez ponad dwa lata od daty wydania.
 • Dobrowolne zaprzestanie działalności na ponad dwa lata.
 • Sądowa likwidacja lub upadłość firmy.
 • Utrata uczciwości zawodowej.
 • Nieprzedstawienie gwarancji podróży w przypadku imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

XI. Modyfikacja istniejącego zezwolenia

Posiadacze istniejącego zezwolenia na prowadzenie działalności muszą wystąpić o nowe zezwolenie w przypadku:

 • Zmiany lub rozszerzenia zakresu działalności.
 • Zmiana kierownika wykonawczego, na którym polegają kwalifikacje zawodowe i uczciwość.

XII. Obowiązkowe powiadomienia

Powiadomienia można przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Następujące informacje muszą zostać zgłoszone do Dyrekcji Klas Średnich w ciągu jednego miesiąca:

 • Gwarancja na imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne.
 • Utworzenie dowolnego oddziału.
 • Zmiana lokalizacji działalności.
 • Utworzenie lub zamknięcie dowolnego punktu sprzedaży.
 • Zmiana miejsca zamieszkania dyrektora.

XIII. Obowiązki zawodowe

Przez cały okres istnienia firmy muszą przestrzegać wymogów dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności oraz przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem.

Postępując zgodnie z tymi krokami i spełniając niezbędne wymagania, Damalion może pomóc Ci z powodzeniem uzyskać zezwolenie na założenie firmy w Luksemburgu i pewnie rozpocząć swoją przedsiębiorczą podróż. Aby uzyskać dalszą pomoc i wskazówki, skontaktuj się z ekspertem Damalion.