Selecteer een pagina

De weg vrijmaken voor het opzetten van een naamloze vennootschap in Luxemburg

Inleiding

Op het gebied van bedrijfsentiteiten neemt de Société à Responsabilité Limitée (SARL) een onderscheidende positie in, met kenmerken van zowel kapitaalvennootschappen (met beperkte aansprakelijkheid voor aandeelhouders op basis van hun inbreng) als partnerschapsvennootschappen (met niet-verhandelbare sociale aandelen). In Luxemburg is de SARL de meest voorkomende bedrijfsstructuur: ongeveer twee derde van alle bestaande bedrijven gebruikt dit juridische kader.

Deze uitgebreide gids belicht de fijne kneepjes van het opzetten van een SARL in Luxemburg en biedt waardevolle inzichten in de wettelijke vereisten, financiële overwegingen, praktische procedures en nog veel meer.

I. De SARL: een fusie van kapitaal en partnerschap

1.1 De SARL definiëren

De Société à Responsabilité Limitée (SARL), of Naamloze Vennootschap, vertegenwoordigt een unieke mix van kenmerken van verschillende bedrijfsentiteiten. Het combineert kenmerken van kapitaalvennootschappen, die de aansprakelijkheid van aandeelhouders beperken tot de hoogte van hun inleg, en vennootschappen onder firma, waar sociale aandelen ononderhandelbaar blijven.

1.2 Prevalentie in Luxemburg

In Luxemburg staat de SARL centraal als meest voorkomende bedrijfsstructuur. Ongeveer twee derde van alle bedrijven in het land zijn SARL’s.

1.3 Associëren binnen grenzen

Een SARL mag minimaal 2 en maximaal 100 vennoten hebben.

Daarnaast bestaat er een variant die bekend staat als de “unipersonal SARL,” die afwijkt van het traditionele concept van partnerschapsvennootschappen door een enkele vennoot toe te staan een SARL op te richten.

II. Betrokken personen bij een Luxemburgse sarl

2.1 Diverse partners

Een SARL kan bestaan uit een groep vennoten van 2 tot 100 personen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Opmerkelijk is dat een SARL in eerste instantie kan worden opgericht met één enkele vennoot, omdat het mogelijk is om alle aandelen in één hand te consolideren.

III. Vereisten om een Luxemburgse naamloze vennootschap op te richten

3.1 Breed werkterrein

Een SARL kan voor elk juridisch doel worden opgericht.

Bedrijven op het gebied van verzekeringen, sparen of beleggen kunnen echter geen SARL’s zijn.

Iedereen die een bedrijf wil oprichten in Luxemburg moet de nodige vergunningen – Luxemburgse bedrijfsvergunningen – en goedkeuringen verkrijgen om de door hem of haar gekozen bedrijfsactiviteit te kunnen uitoefenen.

IV. Financiële overwegingen

4.1 Gevolgen voor de kosten

De oprichting van een SARL brengt verschillende kosten met zich mee, waaronder:

 • Een minimum aandelenkapitaal van €12.000
 • Notariskosten
 • Registratierechten bij het handels- en bedrijvenregister (RCS)
 • Vergoeding voor een accountant indien nodig
 • Mogelijke kosten in verband met administratieve autorisaties

V. Praktische procedures

5.1 Oprichtingsakte

De oprichting van een SARL moet worden uitgevoerd voor een notaris.

De oprichtingsakte moet verplichte wettelijke bepalingen bevatten, zoals:

 • De identiteit van de natuurlijke of rechtspersonen die de akte hebben ondertekend of namens wie de akte is ondertekend
 • De rechtsvorm en naam van het bedrijf
 • Het hoofdkantoor
 • Het bedrijfsdoel
 • Het geplaatste aandelenkapitaal
 • Categorieën aandelen
 • Specifieke bijdragen in natura
 • Speciale voordelen toegekend tijdens de oprichting van het bedrijf
 • Voor zover niet bij wet geregeld, de regels die de werking, het bestuur en het toezicht van de onderneming regelen
 • Duur van het bedrijf
 • Een schatting van de kosten

De statuten worden in hun geheel gepubliceerd in het handels- en bedrijvenregister (RCS).

5.2 Bedrijfsnaam

De SARL moet een naam hebben die in de oprichtingsakte is vastgelegd.

De bedrijfsnaam moet te onderscheiden zijn van bestaande entiteiten.

Het verzoek om de naam beschikbaar te stellen moet worden ingediend bij de RCS.

5.3 Duur

Een SARL kan voor een beperkte of onbeperkte duur worden opgericht.

5.4 Transformatie

Een SARL kan tijdens haar bestaan van rechtsvorm veranderen met toestemming van de vennoten.

Als het aantal vennoten meer dan 100 bedraagt, heeft de SARL één jaar de tijd om van rechtsvorm te veranderen.

De regels voor fusies en splitsingen, die de rechtsvorm kunnen veranderen, zijn van toepassing op SARL’s.

5.5 Ontbinding

De ontbinding van een SARL kan onder verschillende omstandigheden plaatsvinden, waaronder:

 • Verstrijken van een bepaalde termijn
 • Voltooiing van het bedrijfsdoel of het uitsterven ervan
 • Gerechtelijke ontbinding om gerechtvaardigde redenen
 • Vrijwillige ontbinding door de algemene vergadering of de enige vennoot

Belangrijk is dat een SARL niet wordt ontbonden door een verbod, faillissement, insolventie of overlijden van een vennoot.

Elke akte van vrijwillige ontbinding moet vergezeld gaan van administratieve certificaten van:

5,6 Kapitaal

Voor de oprichting van een SARL is een minimum aandelenkapitaal van €12.000 vereist.

Dit kapitaal moet bij de oprichting van de SARL volledig geplaatst en volgestort zijn.

Sociale aandelen kunnen ongelijke waarden hebben, met of zonder nominale waarde.

Bijdragen kunnen worden gedaan in contanten of in natura.

Bijdragen in natura moeten worden gewaardeerd in de statuten.

Bijdragen van de industrie dragen niet bij aan het kapitaal en vereisen geen onafhankelijke waardering door een accountant. Bijdragen van de industrie:

 • Het recht toekennen om niet-overdraagbare en niet-verhandelbare aandelen te ontvangen
 • De houder laten delen in de winst en het nettovermogen, terwijl hij de last van de verliezen draagt

5.7 Vorm van Social Shares

De maatschappelijke aandelen van een SARL kunnen nominatief zijn met of zonder aangegeven waarde.

De creatie van begunstigde aandelen is toegestaan en deze aandelen vertegenwoordigen niet het kapitaal. De rechten die verbonden zijn aan begunstigde aandelen moeten worden vastgelegd in de statuten.

De openbare uitgifte van sociale aandelen of obligaties is niet toegestaan.

Onderhandse uitgifte van obligaties is toegestaan met toestemming van de geassocieerde deelnemingen, vooral in het geval van converteerbare obligaties in aandelen.

5.8 Overdracht van sociale aandelen

Social shares zijn niet vrij overdraagbaar.

Ze kunnen alleen worden overgedragen aan niet-aangeslotenen met goedkeuring van de algemene vergadering die ten minste driekwart van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De statuten kunnen deze meerderheidsvereiste echter verlagen tot slechts de helft van de maatschappelijke aandelen.

Sociale aandelen kunnen vrij worden overgedragen tussen vennoten, tenzij de statuten anders bepalen.

De overdracht van aandelen moet worden gedocumenteerd door middel van een notariële akte of een onderhandse overeenkomst.

VI. Organisatiestructuur

6.1 Beheerstructuur

Het beheer van een SARL wordt toevertrouwd aan een of meer managers, die geassocieerd of niet-geassocieerd kunnen zijn. Ze worden benoemd door de vennoten, in de statuten of via een latere overeenkomst, voor bepaalde of onbepaalde duur.

6.2 De manager

Een rechtspersoon kan de managementrol in een SARL op zich nemen.

Elke manager is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die handelingen die wettelijk of statutair voorbehouden zijn aan de vennoten.

Managers vertegenwoordigen het bedrijf in contacten met derden en in juridische zaken.

Er gelden geen beperkingen voor de nationaliteit van managers; ze kunnen de Luxemburgse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een ander EU- of niet-EU-land.

Commerciële capaciteit is geen vereiste voor een manager.

Managers kunnen alleen worden ontslagen om legitieme redenen, waaronder duidelijk onvermogen, oneerlijke concurrentie tegen het bedrijf of verduistering, tenzij de statuten anders bepalen.

6.3 De Algemene Vergadering

Beslissingen van vennoten worden genomen in de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft gezag over verschillende zaken, waaronder:

 • De statuten wijzigen
 • De naam van het bedrijf wijzigen
 • Wijziging van het aandelenkapitaal
 • De rechtsvorm van het bedrijf wijzigen
 • Statutaire managers benoemen of herroepen
 • Het bedrijf liquideren of van nationaliteit veranderen

Geassocieerde deelnemingen hebben recht op een aandeel in de winst.

Medewerkers hebben recht op toegang tot de inventaris, de balans en het verslag van de raad van commissarissen, indien van toepassing.

Voor SARL’s met meer dan 60 vennoten moet de algemene vergadering jaarlijks worden bijeengeroepen, waarbij de vergaderperiode wordt bepaald door de statuten van het bedrijf.

Andere vergaderingen worden bijeengeroepen door de manager(s).

Voor SARL’s met minder dan 60 vennoten is het houden van een algemene vergadering niet verplicht, tenzij de statuten anders bepalen. In dergelijke gevallen worden geassocieerde deelnemingen uitgenodigd om hun stem schriftelijk uit te brengen nadat ze de tekst van de te nemen besluiten of beslissingen hebben ontvangen.

Alle medewerkers hebben het recht om deel te nemen aan beslissingen.

De uitoefening van stemrechten kan onderworpen zijn aan overeenkomsten tussen geassocieerde deelnemingen.

Elke vennoot heeft een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal sociale aandelen dat hij bezit. Besluiten worden geldig genomen met een meerderheid die 50% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt.

De enige vennoot oefent de bevoegdheden van de algemene vergadering uit.

VII. Verantwoordelijkheden

7.1 Aansprakelijkheidsraamwerk

De oprichters van het bedrijf, en in het geval van een verhoogd aandelenkapitaal, de managers, zijn gezamenlijk aansprakelijk tegenover derden voor:

 • Het deel van het kapitaal waarop niet geldig werd ingeschreven
 • Het verschil tussen het minimumkapitaal en het onderschreven bedrag
 • De effectieve vrijgave van sociale aandelen en het deel van het kapitaal waarop ze hebben ingetekend
 • Schade als gevolg van:
  • De nietigheid van het bedrijf
  • Afwezigheid of vervalsing van verklaringen in de bedrijfsakte

De statuten kunnen de kwalificatie van oprichters echter beperken tot inschrijvers die gezamenlijk ten minste een derde van het aandelenkapitaal bezitten. In dergelijke gevallen worden andere partijen bij het oprichtingsdocument slechts als inschrijvers beschouwd.

Geassocieerde deelnemingen zijn aansprakelijk tot het bedrag van hun kapitaalinbreng.

Het bedrijf is gebonden door handelingen van managers, zelfs als deze handelingen het bedrijfsdoel overschrijden, tenzij het bedrijf kan bewijzen dat de derde partij wist dat de handeling het bedrijfsdoel overschreed of hiervan niet onkundig kon zijn.

Er kunnen collectieve of individuele toewijzingen van managers worden gedefinieerd en deze moeten worden gepubliceerd in het RESA (Handelsregister) en zijn bindend voor derden.

Managers zijn aansprakelijk tegenover het bedrijf voor de uitvoering van hun taken en voor fouten die ze begaan.

VIII. Toezicht en rapportage voor Luxemburgse naamloze vennootschappen

8.1 Toezicht door accountants

SARL’s met meer dan 60 geassocieerde deelnemingen zijn onderworpen aan verplicht toezicht door een of meer auditors, die geassocieerd of niet-geassocieerd kunnen zijn. Auditors worden benoemd in de statuten van het bedrijf.

Wettelijke controle van de rekeningen door een erkende accountant is verplicht voor elk bedrijf dat op de balansdatum en na twee opeenvolgende boekjaren de volgende drempels overschrijdt:

 • Een totale balans van €4,4 miljoen
 • Een netto-omzet van €8,8 miljoen
 • Gemiddeld 50 voltijdse werknemers

8.2 Juridische publicaties

De statuten van de SARL zijn volledig gepubliceerd in het RCS.

Om het bedrijf bij de RCS te registreren, moet de volgende informatie worden ingevuld:

 • De bedrijfsnaam of handelsnaam, evenals alle gebruikte afkortingen en commerciële namen
 • De rechtsvorm en eventuele aanvullende aanduidingen zoals wettelijk vereist
 • Het precieze adres van de maatschappelijke zetel
 • Het bedrijfsdoel
 • Het bedrag van het aandelenkapitaal
 • De identiteit van geassocieerden, inclusief hun exacte woon- of werkadressen en het aantal sociale aandelen dat ze bezitten
  • In het geval van natuurlijke personen, hun namen, voornamen, geboortedata en -plaatsen
  • In het geval van rechtspersonen die niet zijn geregistreerd in het Luxemburgse handels- en bedrijvenregister:
   • Hun bedrijfsnaam of handelsnaam
   • Hun rechtsvorm
   • Het registratienummer bij het relevante handels- en bedrijvenregister als de wetgeving van hun thuisland dit vereist, samen met de naam van het register, indien van toepassing.
  • In het geval van rechtspersonen die geregistreerd zijn bij het Luxemburgse handels- en bedrijvenregister is alleen het registratienummer vereist

De oprichtingsakte en alle latere wijzigingen moeten worden gepubliceerd in het RCS.

Bedrijfshandelingen moeten verplicht zijn:

 • De bedrijfsnaam
 • De vermelding “société à responsabilité limitée” (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
 • De aanduiding van de maatschappelijke zetel
 • Het registratienummer in het handels- en bedrijvenregister
 • De hoedanigheid van de ondertekenaar

De vermelding van het aandelenkapitaal is niet langer verplicht.

Jaarrekeningen moeten binnen zeven maanden na het einde van het boekjaar (zes maanden voor het houden van de algemene vergadering plus één maand na de vergadering) worden gedeponeerd bij het Handels- en vennootschapsregister in Luxemburg.

IX. Boekhoudkundige aspecten

9.1 Financiële verplichtingen

Een SARL is verplicht om te produceren:

 • Een balans
 • Een winst- en verliesrekening, samen met eventuele bijlagen
 • Een managementrapport

Deze documenten moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Een SARL kan een verkorte balans opstellen als ze op de balansdatum de volgende drempels niet overschrijdt:

 • Een totale balans van €4,4 miljoen
 • Een netto-omzet van €8,8 miljoen
 • Gemiddeld 50 voltijdse werknemers

Een SARL kan bepaalde posten in de winst-en-verliesrekening consolideren als het op de balansdatum de volgende drempels niet overschrijdt:

 • Een totale balans van €20 miljoen
 • Een netto-omzet van €40 miljoen
 • Gemiddeld 250 voltijdse werknemers

X. Belastingkwestie over de Luxemburgse naamloze vennootschappen

10.1 Belastingverplichtingen

Een Société à Responsabilité Limitée is onderworpen aan verschillende belastingen en heffingen, waaronder:

 • Vast registratierecht
 • Onroerendgoedbelasting
 • Bedrijfsbelasting
 • Vermogensbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • BTW-aangifte, gebaseerd op de volgende criteria:
  • Als de jaaromzet (exclusief btw) minder is dan € 112.000, is de btw-aangifte jaarlijks.
  • Als de jaarlijkse omzet (exclusief btw) tussen €112.000 en €620.000 ligt, is de btw-aangifte driemaandelijks.
  • Als de jaaromzet (exclusief btw) hoger is dan € 620.000, is de btw-aangifte maandelijks.

In het dynamische Luxemburgse zakenmilieu biedt de oprichting van een SARL een robuust juridisch kader met voordelen zoals beperkte aansprakelijkheid en flexibiliteit. Deze uitgebreide gids heeft het pad geëffend voor de oprichting van een SARL in Luxemburg en benadrukt het belang van het naleven van de wettelijke vereisten, het begrijpen van de financiële verplichtingen en het stimuleren van verantwoordelijk bestuur.

Neem nu contact op met uw Damalion-expert om uw vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SàRL) op te richten en correct te registreren in Luxemburg. We helpen je ook met het openen van een zakelijke bankrekening in Luxemburg