Selecteer een pagina

China is voor niet-ingezeten investeerders een uitdagende maar opwindende markt om op te navigeren en in te slagen. In de eerste plaats is er veel papierwerk dat op lokaal en provinciaal niveau moet worden afgehandeld. De voordelen van de oprichting van een onderneming in volledig buitenlands bezit (WFOE) wegen echter op tegen de moeizame registratieprocedure en alle andere risico’s die aan zakendoen in China zijn verbonden. Een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die speciaal is opgezet voor internationale investeerders. Let wel, Hong Kong is de toegangspoort tot China. Daarom kan een bedrijf in Hong Kong u ook helpen uw investeringen in China te optimaliseren.

De beroemde “Wholly Foreign Owned Enterprise

Een volledig in buitenlandse handen zijnde onderneming (Wholly Foreign Owned Enterprise, WFOE) kan alleen bedrijfsactiviteiten in China beginnen als zij ten minste één investeerder heeft. Maximaal 50 buitenlandse investeerders zijn toegestaan, maar het is aan te bevelen een geconsolideerd internationaal aandelenbezit in een offshore bedrijf te structureren alvorens een bedrijf in China op te richten.

Een andere vennootschapsstructuur in China, de Foreign Invested Enterprises (FIE’s), kan worden opgericht met gedeeltelijk of volledig buitenlands kapitaal. In het laatste geval krijgen buitenlandse investeerders de volledige controle over operationele, investerings- en managementstrategieën namens de onderneming. Een geheel in buitenlandse handen zijnde onderneming (Wholly Foreign Owned Enterprise, WFOE) met meer dan één investeerder moet een eigen raad van bestuur hebben. Anderzijds moet een onderneming in volledig buitenlands bezit (Wholly Foreign Owned Enterprise, WFOE) met één investeerder één uitvoerend directeur hebben in plaats van een raad van bestuur.

Hoewel ondernemingen die volledig in buitenlandse handen zijn (Wholly Foreign Owned Enterprises – WFOE’s), met enkele beperkingen, in verschillende bedrijfstakken actief kunnen zijn, worden investeerders geacht zich te houden aan de bepalingen van China’s Catalogus van industriële richtsnoeren voor buitenlandse investeringen en bedrijfstakspecifieke regelgevingsvoorschriften. De liberalisering van buitenlandse investeringen heeft de populariteit van Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) bij internationale investeerders vergroot, waarbij Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) een van de meest gebruikte investeringsvehikels in China is.

Registratievereisten voor WFOE’s (Wholly Foreign Owned Enterprise)

Om in China een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) op te richten, moet(en) de investeerder(s) aan de volgende criteria voldoen:

 • Ten minste één investeerder voor een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) met permanente verblijfplaats in een ander land dan China, Hongkong, Macau en Taiwan.
 • Een (1) directeur of raad van bestuur. In een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) kan een investeerder als directeur worden aangesteld.
 • Eén (1) wettelijke vertegenwoordiger
 • Een (1) algemeen directeur
 • Eén (1) toezichthouder, die geen directeur, manager, hoger kaderlid of wettelijke vertegenwoordiger van een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) is
 • Geregistreerd bedrijfsadres, dat een virtueel kantooradres kan zijn
 • Omvang en werkingssfeer van de op te richten nieuwe onderneming in volledige buitenlandse eigendom (WFOE)

Afhankelijk van de bedrijfstak en de regio kunnen voor een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) aanvullende documenten nodig zijn om met succes een bedrijf in China op te richten.

Geheel in buitenlandse handen zijnde onderneming (WFOE) Geregistreerd en startkapitaal

Het kan voor beginnende investeerders in China verwarrend zijn om een onderscheid te maken tussen een werkelijk startkapitaal en een geregistreerd kapitaal. Een betrouwbaar adviesbureau dat helpt bij het opzetten van Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) in China kan investeerders een beter inzicht geven in deze twee factoren.

Momenteel heeft China de regels met betrekking tot het minimumbedrag van het startkapitaal en het maatschappelijk kapitaal voor ondernemingen die volledig in buitenlandse handen zijn (Wholly Foreign Owned Enterprise, WFOE), afgeschaft. In de regel is er geen minimumkapitaal dat bij de oprichting moet worden geïnvesteerd behalve de werkelijke kosten van het registratieproces.

Om de oprichting en afgifte van het registratiecertificaat vlot en ongecompliceerd te laten verlopen, wordt investeerders aanbevolen een maatschappelijk kapitaal van 1.000.000 RMB of meer aan te geven voor Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)

Investeerders dienen er rekening mee te houden dat het maatschappelijk kapitaal niet onmiddellijk bij de registratie in de Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) behoeft te worden ingebracht. Het aanbevolen startkapitaal heeft betrekking op de hoeveelheid die een onderneming binnen een vastgestelde periode van 29 jaar via een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) wil produceren. Het maatschappelijk kapitaal van een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) kan worden gebruikt ter dekking van de kosten van de exploitatie van een nieuw opgerichte onderneming en haar activiteiten, met inbegrip van de betaling van arbeidskrachten, de huur van kantoren of faciliteiten, en de aankoop van producten.

Met de eenvoudige en ongecompliceerde registratieprocedure is het geen wonder dat veel investeerders graag een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) in China willen oprichten.

Een adres in China laten registreren door een onderneming in volledige buitenlandse eigendom (WFOE)

Om de registratie van een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) in China te voltooien, worden buitenlandse ondernemingen geacht een geldig geregistreerd adres aan de plaatselijke autoriteiten te verstrekken. In de regel vragen de Chinese autoriteiten investeerders de volgende documenten over te leggen:

 • 2 originele exemplaren van de huurovereenkomst
 • 2 kopieën van het eigendomsbewijs met betrekking tot het geregistreerde bedrijfsadres. Het document moet voorzien zijn van de officiële handtekening of het stempel van de titelhouder

In sommige regio’s in China is het mogelijk om in plaats daarvan een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) op te richten met een virtueel kantoorhuurcontract. Volgens de Free Trade Zone (FTZ) is het in sommige Chinese regio’s toegestaan een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) op te richten met alleen een virtueel kantooradres.

Indien een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) voornemens is exportactiviteiten te ontplooien, is registratie van een feitelijk kantooradres noodzakelijk om volledig van de belastingvoordelen te kunnen profiteren.

Vereiste documentatie voor Chinese ondernemingen in volledig buitenlands eigendom (WFOE)

Indien de investeerder van een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) een onderneming is, moeten de volgende documenten worden ingediend om de succesvolle oprichting van een onderneming te garanderen:

 • Omvangrijke reikwijdte van de nieuw op te richten onderneming in China. Indien een bedrijf zich met export- en importactiviteiten wil bezighouden, moet het een lijst opstellen van alle goederen die zullen worden geleverd.
 • Bankbrief referenties
 • Genereer minstens tien Chinese namen voor het bedrijf
 • 2 notariële bekrachtigingen van de identificatie van de investeerder en verklaring van registratie Deze documenten moeten door een plaatselijke notaris worden bekrachtigd en door de Chinese ambassade in het land van herkomst van de investeerder worden geverifieerd.
 • Kopie van de originele paspoorten en kopieën van de directeuren, wettelijke vertegenwoordigers en toezichthouders van de op te richten Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE).
 • Kopieën van de paspoorten van de financieel directeur en de belastingspecialist van de op te richten vennootschap.

Uitgebreide procedure voor de oprichting van een volledig buitenlandse onderneming (WFOE)

Procedure voor voorafgaande vergunningverlening

Voordat u met succes een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) in China kunt oprichten, moeten investeerders voldoen aan diverse vereisten voorafgaand aan de vergunningverlening, waaronder:

 • Verzamelen van alle relevante documentatie voor de aanvraagprocedure
 • Goedkeuring van Chinese bedrijfsnaam voor aanvraag en preregistratie
 • Indiening van door de investeerder(s) ondertekende documenten
 • Aanvraagprocedure voor Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)
 • Voltooiing van het certificaat van goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Economische Betrekkingen en Handel
 • Voltooiing van bedrijfsregistratie licentie

Procedure na vergunningverlening

Investeerders moeten alle nodige bedrijfsvergunningen verkrijgen om in China te kunnen opereren. Hieronder volgen enkele activiteiten die moeten worden voltooid voordat een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) in het land actief kan worden.

 • Registratie bij de plaatselijke openbare veiligheidsdiensten
 • Productie van bedrijfsstempels
 • Een bankrekening openen in China
 • Aanvraag en goedkeuring van in- en uitvoervergunningen, indien nodig
 • Toepassing van de algemene belastingplichtige (BTW) en belastingteruggaafvergunning, zoals gevraagd

Overzicht van de Chinese belastingregeling voor ondernemingen die volledig in buitenlandse handen zijn (WFOE)

China staat bekend om zijn ingewikkelde belastingstelsel. Voor investeerders die een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) willen oprichten, zijn er de relevante belastingen die zij moeten weten:

Inkomstenbelasting voor ondernemingen

Afhankelijk van de omvang van een belastingplichtige moet de vennootschapsbelasting in China maandelijks of per kwartaal worden betaald binnen 15 dagen aan het einde van de maand of het kwartaal. Dit zal worden beoordeeld en verrekend met de belastingdienst aan het eind van het jaar of binnen vijf maanden na 31 december van elk jaar.

In wezen wordt de vennootschapsbelasting berekend op basis van het ondernemersinkomen of de winstbelasting die een onderneming op maand- of kwartaalbasis genereert. De contractprijs voor in China verleende diensten kan ook worden gebruikt voor de berekening van de vennootschapsbelasting die een volledig in buitenlandse handen zijnde onderneming (WFOE) moet betalen.

In China hebben de belastingautoriteiten het recht de belastingtarieven na de eerste aanslag vast te stellen. Eenvoudig gezegd: vennootschapsbelasting= winst vóór belastingen of contractprijs X toepasselijk winstbelastingtarief X toepasselijk EIT-tarief.

Gewoonlijk varieert het tarief van de winstbelasting tussen 15% en 50%, afhankelijk van het soort diensten dat een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) verleent. De winstbelasting is verdeeld in de volgende activiteiten:

 • 30% tot 50% voor beheersdiensten
 • 15% tot 30% voor ontwerp- en adviesdiensten
 • 15% voor andere diensten

Het tarief van de winstbelasting wordt vastgesteld door het plaatselijke belastingkantoor. Volgens de Chinese wet op de vennootschapsbelasting kan de toepasselijke vennootschapsbelasting oplopen tot 25% voor buitenlandse ondernemingen, zoals ondernemingen die volledig in buitenlandse handen zijn (WFOE’s)

Belasting Toegevoegde Waarde

Het percentage van de belasting op de toegevoegde waarde in China hangt af van de reikwijdte van de activiteiten van een WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise). Het standaardtarief van de belasting op de toegevoegde waarde bedraagt in China 17% voor handelsondernemingen en 6% voor adviesbureaus. Bovendien zal de belasting over de toegevoegde waarde aftrekbaar zijn in ondernemingen die volledig in buitenlandse handen zijn (Wholly Foreign Owned Enterprises, WFOE’s).

De drie punten in het stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in China voor ondernemingen die volledig in buitenlandse handen zijn (WFOE), zijn de volgende:

 1. Een “Wholly Foreign Owned Enterprise” (WFOE) moet als algemeen belastingplichtige worden geregistreerd voordat zij in de loop van haar activiteiten aanspraak kan maken op BTW-aftrek.
 2. Een speciale BTW-factuur kan worden gebruikt voor aftrek van belasting over de toegevoegde waarde.
 3. Een WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise) moet inkomsten genereren voordat zij belasting over de toegevoegde waarde kan gaan betalen. Een onderneming in buitenlandse handen in China moet legale inkomsten genereren binnen de capaciteit van de entiteit om facturen voor de belasting over de toegevoegde waarde in mindering te kunnen brengen op het totale bedrag aan belasting over de toegevoegde waarde dat over haar inkomsten moet worden betaald.

Het is van cruciaal belang te onthouden dat wanneer u belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen hebt betaald in China, is het minder waarschijnlijk om ze direct terug te krijgen. Tenzij een “Wholly Foreign Owned Enterprise” (WFOE) bij het belastingkantoor een aanslag indient om fouten te corrigeren, worden Chinese facturen slechts 360 dagen als geldig beschouwd voor aftrek.

Roerende voorheffing

 • Bronbelastingen zijn van toepassing wanneer de in China gemaakte inkomsten naar het buitenland worden overgebracht.
 • Er zal een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten indien een Chinese onderneming in volledig buitenlands bezit (WFOE) naar een buitenlandse entiteit zal worden gezonden. Een totaal van 10% zal worden geheven op het bedrag van het contract voor de dienstverleningsovereenkomst. Het definitieve percentage van de bronbelasting zal worden vastgesteld na een zorgvuldige evaluatie van de contracten en facturen.
 • De bronbelasting in China bestaat hoofdzakelijk uit vennootschapsbelasting (Enterprise Income Tax – EIT) na een grondige beslissing van een Chinese belastingambtenaar. De bronbelasting varieert tussen 20% en 25%, de belasting op de toegevoegde waarde tussen 6% en 17%, en de surtax tussen 11% en 13%, afhankelijk van de plaats waar het evaluerende belastingkantoor in China is gevestigd.
 • Naar gelang van het land waar het geld wordt overgemaakt, kan overeenkomstig de geldende verdragen ter voorkoming van dubbele belasting een belastingkorting worden toegepast op het totale bedrag van de in China betaalde vennootschapsbelasting.
 • De Chinese belasting op de toegevoegde waarde en de surtax kunnen gewoonlijk niet in andere landen worden teruggevorderd.
 • Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) mag inkomstenbelasting betalen voordat de dividenden naar het buitenland worden gerepatrieerd.

Om te profiteren van de uitstekende investeringsmogelijkheden in China, kan Damalion u helpen met hetregistreren van een bedrijf in Hong Kong. Wij hebben ook een toegewijd team van consultants dat gespecialiseerd is in het bijstaan van particuliere en institutionele investeerders bij de registratie van een bedrijf in China. Op deze manier kunnen investeerders gebruik maken van alle gunstige belastingvoordelen in Hong Kong en het groeipotentieel van de mogelijkheid om investeringsstructuren te creëren en uit te breiden op het vasteland van China. Bel vandaag nog een Damalion-expert en ontdek hoe u uw bedrijfspotentieel in een van ‘s werelds grootste economieën kunt optimaliseren.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.