Israël is een staat die aan de oostkust van de Middellandse Zee ligt. Het is erkend als een van de snelst ontwikkelende landen in de wereld. Dit is te danken aan innovatieve methoden en moderne normen die worden gevolgd.

De Israëlische vennootschapswetgeving gaat uit van het common law-systeem. Het maakt een snelle registratie van vennootschappen mogelijk met een betrekkelijk gering aantal formaliteiten. Tegelijkertijd kan de onderneming verwikkeld zijn in elke vorm van gerechtelijke actie. Om deze redenen zou een investeerder een bedrijf in Israël willen oprichten.

Voordelen van een bedrijfsregistratie in Israël

 • Moderne faciliteiten – Israël biedt infrastructuur van wereldklasse en diverse vormen van faciliteiten voor bedrijven om te opereren.
 • Technologiecentra- De meeste bedrijven vestigen zich in Israël vanwege de uiteenlopende technologie.
 • Gemak van zakendoen met Israël – Er kunnen verschillende soorten bedrijven worden opgericht om zaken te doen in Israël.
 • Getalenteerde arbeidskrachten – Israël heeft een getalenteerde en productieve beroepsbevolking die bedrijven de kans biedt goed opgeleide en bekwame werknemers aan te stellen die een belangrijke rol spelen in het succes van het bedrijf op lange termijn.

Bedrijfsstructuren voor de oprichting van een vennootschap in Israël

 • Bijkantoor – Een bijkantoor is een entiteit die onder de moedermaatschappij is gevestigd. Het bijkantoor heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid, aangezien het een verlengstuk van de moedermaatschappij is en de aansprakelijkheid van de aandeelhouders en bestuurders van deze vennootschap tot op zekere hoogte beperkt is.
 • Representative Office – Onder de buitenlandse moedermaatschappij wordt een representative office opgericht. Het vertegenwoordigingskantoor kan alleen acties uitvoeren die marktonderzoek omvatten en een verbindingsfunctie van de moedermaatschappij vervullen.
 • Naamloze vennootschap – Dit type organisatie heeft de status van vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De bestuurders en aandeelhouders van de vennootschap zijn beperkt aansprakelijk. Dit type entiteit moet jaarlijks aangifte doen en de algemeen directeur van het bedrijf moet de activiteiten van het bedrijf uitvoeren.
 • Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – De leden van deze rechtsvorm worden vennoten genoemd, en de vennoten hebben beperkte aansprakelijkheid. De winsten en verliezen van deze vorm van rechtspersoon moeten door de vennoten worden gedeeld. Partners zouden ook persoonlijke belastingen moeten betalen.

Primaire vereisten voor het oprichten van een vennootschap in Israël

 • Er wordt geen minimumkapitaal voorgesteld voor de oprichting van welk type entiteit in Israël dan ook.
 • Ten minste een directeur en een aandeelhouder zijn vereist.
 • Aandeelhouder en bestuurder hoeven niet noodzakelijkerwijs ingezetenen van Israël te zijn.
 • De oprichtingsdocumenten mogen in het Engels worden geregistreerd, maar het handvest van de vennootschap moet in het Hebreeuws zijn opgesteld.
 • De bedrijfsnaam moet in het Hebreeuws worden gekozen, maar een Engelse vertaling kan ook worden geregistreerd. De titel mag geen woorden bevatten als koninklijk, regering, coöperatie, gemeente, kamer van koophandel, vereniging, en andere.
 • De bedrijfsnaam van LLC in Israël moet in wezen de afkorting LTD bevatten.
 • De inschrijvingsprocedure vereist een bevestiging van de handtekening van de inschrijver door een advocaat.

Indien het bedrijf niet-ingezeten eigenaars of bestuurders heeft, vindt de registratie in eerste instantie plaats op naam van de plaatselijke oprichters, en pas daarna worden alle essentiële wijzigingen doorgevoerd.

Documenten die vereist zijn voor de registratie van een bedrijf in Israël

Voor de legale registratie van een vennootschap in Israël moeten de volgende documenten worden overgelegd:

 • Lijst van de directeuren van de vennootschap, met vermelding van hun paspoortnummer.
 • Volmachtformulier waarmee een Israëlische vertegenwoordiger de verantwoordelijkheid krijgt om het bedrijf officieel te vertegenwoordigen.
 • Naam, adres en nationale identificatie van de Israëlische vertegenwoordiger die gemachtigd is om namens de onderneming juridische mededelingen te ontvangen.
 • Het oprichtingsakte en de door een notaris gewaarmerkte Hebreeuwse vertaling daarvan.
 • Gegevens over de aandeelhouders van de vennootschap.
 • Gegevens over de naam en het adres van het bedrijf.

Procedure voor bedrijfsregistratie in Israël

 1. Naam van de vennootschap – In de eerste plaats moet de naam van de vennootschap worden bepaald. De naam van de onderneming moet uniek en onderscheidend zijn. Het moet in de plaatselijke taal, het Hebreeuws, zijn gesteld en bovendien moet het naar het Engels worden vertaald.
 2. Voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen – Van het bedrijf wordt verwacht dat het een fysiek adres opgeeft voor het oprichtingsproces. Om in Israël een besloten vennootschap op te richten, moet de aanvrager ten minste één aandeelhouder en één directeur aanwijzen.
 3. Indiening van de aanvraag en documenten – De volgende stap omvat de indiening van de aanvraag en de indiening van documenten. Voor de registratie van de vennootschap moeten de namen van de bestuurders en de aandeelhouders aanwezig zijn, samen met hun handtekeningen. Indien de bestuurders en aandeelhouders geen ingezetenen van Israël zijn, moet een kopie van hun paspoort worden overgelegd. De documenten moeten samen met het aanvraagformulier online worden ingediend voor de oprichting van een vennootschap in Israël. Zodra dit is gebeurd, zal de autoriteit de aanvraag samen met de documenten controleren.
 4. Oprichtingsakte – Zodra de bevoegde instantie uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een oprichtingsakte voor het bedrijf. Samen met de oprichtingsakte zou u ook een verificatiestempel ontvangen.

Nalevingen na registratie voor een bedrijf in Israël

Zodra de vennootschap is opgericht, moeten voortdurend de voorschriften worden nageleefd. Dergelijke conformiteiten moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de autoriteit:

 • Vennootschapsbelasting moet worden betaald over de door de onderneming gegenereerde inkomsten.
 • Jaarlijks moet een algemene vergadering worden gehouden. De bepalingen van deze vergaderingen zouden in de statuten van de vennootschap worden opgenomen.
 • Jaarlijkse belastingaangiften moeten worden ingediend.
 • Alle in Israël aanwezige bedrijven moeten bedrijfsregistraties indienen zoals vereist door de gemeente van de specifieke plaats.
 • Jaarverslagen moeten worden ingediend bij de Israëlische griffie van vennootschappen.
 • Als er veranderingen zijn in de onderneming, moet dit doorlopend bij het ROC worden ingediend.
 • Een directiesecretaresse is vereist voor een buitenlandse onderneming die een vertegenwoordiging en een bijkantoor heeft.

Israël is een klein land, maar biedt immense mogelijkheden op het gebied van technologische ontwikkeling en onderzoek. Als u wilt profiteren van de mogelijkheden en uw bedrijf in Israël wilt incorporeren, neem dan nu contact op met uw Damalion-expert om aan de slag te gaan.