Monaco is een van de populairste en meest prestigieuze rechtsgebieden ter wereld, en een groot aantal mensen wil hier wonen en werken.

Monaco heeft het op één na hoogste BBP nominaal per hoofd van de bevolking ter wereld. Het heeft een werkloosheidscijfer van 2%, en heeft ook het laagste armoedecijfer ter wereld en het hoogste aantal miljonairs en miljardairs per hoofd van de bevolking ter wereld.

De mediterrane omgeving, de prachtige natuur, het hoge economische niveau en het zuinige belastingbeleid maken Monaco tot een buitengewoon aantrekkelijk grondgebied voor zakenlieden.

Belangrijkste vormen van juridische en zakelijke aanwezigheid in Monaco

Als u van plan bent een vennootschap in Monaco op te richten of er op een andere manier zaken te doen, staan u de volgende registratiemogelijkheden ter beschikking:

 • Naamloze vennootschap (SARL) – Het is een rechtspersoon die kan worden opgericht door twee of meer personen die de beperkte aansprakelijkheid dragen voor de resultaten van de werking van de entiteit binnen de bedragen van de ingebrachte fondsen. De Aandeelhouders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
 • Vennootschap op aandelen (SAM) – Dit is een traditionele vorm waarvoor commerciële, verzekerings- en financiële activiteiten zijn toegestaan, en het aantal oprichters begint bij twee. De verplichtingen van de aandeelhouders zijn beperkt tot de inbreng in een dergelijke vennootschap. Deze entiteit wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
 • Vennootschap onder firma (SNC) – De leden voeren uitsluitend commerciële activiteiten uit en zijn onbeperkt aansprakelijk voor de resultaten van de activiteiten van de vennootschap. Een minimum van twee leden is vereist, zonder dat het maximumaantal van deze aandeelhouders wordt vermeld.
 • Commanditaire vennootschap (SCS) – Het is een ondernemingsvorm die door ten minste twee personen kan worden opgericht en geleid: (i) actieve partners – zij zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de resultaten van de werking van de entiteit, en (ii) commanditaire vennoten – zij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten van de werking van de maatschap en dragen slechts aansprakelijkheid binnen de grenzen van hun inbreng.
 • Filiaal – een buitenlandse onderneming kan in Monaco commerciële activiteiten openen en uitoefenen, net als in het buitenland. De aansprakelijkheid voor de resultaten van dergelijke commerciële inspanningen is enorm, en een bestuurder wordt aangesteld voor het filiaal van een buitenlandse onderneming in Monaco.

Voordelen van het openen van een vennootschap in Monaco

Het openen van een bedrijf in Monaco is de sleutel tot talrijke mogelijkheden, waaronder verblijfsvergunningen voor de oprichter en zijn gezin. De voordelen van het openen van een bedrijf in Monaco zijn onder meer:

 • Hoge mate van bedrijfszekerheid
 • Afwezigheid van belastingen op onroerend goed, erfenissen en winsten
 • Monaco is een politiek stabiel land. En het is vrij van politieke conflicten terwijl interne vrede gebruikelijk is.
 • Buitenlandse aandeelhouders: Buitenlanders kunnen alle aandelen van een SARL bezitten.
 • De verplichtingen van de aandeelhouders zijn beperkt tot hun inbreng in het aandelenkapitaal.
 • Belastingvrijstelling van twee jaar: De eerste twee jaar van de oprichting van een vennootschap zijn volledig vrijgesteld van belasting.
 • Laag minimum aandelenkapitaal

Belastingstelsel van Monaco

Vennootschapsregistratie in Monaco kan een goede optie zijn voor het doen van uw zaken als het gaat om fiscaal beleid. Hoewel Monaco geen belastingvrije schuilplaats is, heft het bijna 20% belasting over de toegevoegde waarde, heft het zegelrechten en moeten vennootschappen 33% belasting op hun winst betalen, tenzij zij kunnen aantonen dat driekwart van de winst binnen het grondgebied wordt gegenereerd. Alle in Monaco opgerichte ondernemingen moeten zich ook voor BTW-doeleinden laten registreren.

Vereisten voor de registratie van een vennootschap in Monaco

 • Door het handelsregister afgegeven oprichtingsakte
 • Besluit van de raad van bestuur waarbij ten minste het vereiste minimumkapitaal voor SARL wordt toegezegd
 • Minimaal twee aandeelhouders voor SARL
 • Minimaal twee directeuren
 • Geregistreerd kantooradres
 • Aanwijzing van een plaatselijk geregistreerd agent
 • Minimum aandelenkapitaal van 15000 Euro.

Lijst van documenten die vereist zijn voor de oprichting van een vennootschap in Monaco

 • Een ingevuld aanvraagformulier voor de statuten van een onderneming op het grondgebied van Monaco
 • Twee oprichtingsakten gedocumenteerd bij de belastingdienst: Direction des Services Fiscaux
 • Een curriculum vitae per partner
 • Een akte van de burgerlijke stand
 • Geboorteakte
 • Een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden
 • Ingeval er sprake is van een rechtspersoon, gelieve een uittreksel te verstrekken van de beoordeling van de Raad van Bestuur of de aandeelhoudersvergadering die tot de inbreng in het kapitaal van de vennootschap heeft besloten.
 • In het geval van huurbeheer, de overeenkomst of de verbintenis tot huur
 • In geval van verwerving van goodwill, de akte van cessie of de verpanding van cessie.

Monaco Registratie Stappen

De oprichting van een vennootschap in Monaco vereist het doorlopen van de volgende registratiestappen:

 • Het definiëren van uw zakelijke doelen en doelstellingen die u via de naamloze vennootschap wilt realiseren.
 • Het kiezen van een bedrijfsnaam voor uw bedrijf.
 • Verkrijgen van gegevens over de oprichters en de begunstigden van de vennootschap.
 • Het aannemen van een lokale directeur, die een persoon uit het gebied moet zijn.
 • Opening van een rekening bij een plaatselijke bank om het vereiste kapitaalbedrag op de rekening te storten en controle van het feit door een notaris.
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van een echt kantoor. Dit wordt grondig gecontroleerd door de administratie, en u kunt het niet wijzigen, anders moet u het bedrijf opnieuw registreren.
 • Opstellen en controleren van alle documenten van de plaatselijke advocaat.
 • Betaling van belasting over het toegestane kapitaal op het moment van registratie van de onderneming.
 • Voorlegging van het contract, de documentatie en de registratieformulieren aan de registrator voor goedkeuring en daaropvolgende registratie indien het pakket voldoet aan de voorschriften van de wetgeving. Indien de procedure voor het openen van een vennootschap in Monaco succesvol is verlopen, ontvangen de oprichters een officieel certificaat, dat door de notaris wordt verzekerd.
 • Registratie voor belasting- en sociale zekerheidsvoordelen.
 • Publicatie van informatie over de zaak in het Journal de Monaco.
 • Verkrijgen van licenties en vergunningen voor gereglementeerde soorten activiteiten.

Het is niet nodig Monaco te bezoeken om een bedrijf op te richten, maar het is wel belangrijk de vereiste documenten klaar te hebben en aan de nodige vereisten te voldoen om een bedrijf op het grondgebied op te richten.

Klaar om uw bedrijf op te richten in Monaco? Neem nu contact op met Damalion om uw bedrijf in Monaco op te richten.