Zaznacz stronę

Większość dużych kopalń wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę dla powodzenia operacji wydobywczej. W następstwie powszechnego kryzysu finansowego sektor górniczy doświadcza jednak ogromnych ograniczeń kapitałowych, a inwestorzy i finansiści poszukują inwestycji o niższym profilu ryzyka i wiarygodnych zwrotach z inwestycji. Jednocześnie nowe projekty górnicze realizowane są w coraz bardziej oddalonych regionach, co powoduje, że wymagania dotyczące infrastruktury są większe i bardziej złożone. Wreszcie, podmioty lokalne wywierają coraz większą presję, aby wyjść poza rozwój infrastruktury wyłącznie na potrzeby górnictwa i rozwinąć infrastrukturę o wielu zastosowaniach/wielu celach w celu zwiększenia wartości zasobów mineralnych. Łączny rezultat tych tendencji sprawia, że przedsiębiorstwom górniczym niezwykle trudno jest zabezpieczyć kapitał potrzebny do inwestowania w projekty wymagające kluczowej infrastruktury. Biorąc to wszystko pod uwagę, kontekst niniejszego artykułu ma na celu zrozumienie, w jaki sposób firmy górnicze mogą poprawić dostęp do finansowania rozwoju infrastruktury.

Struktura przedsiębiorstw górniczych zapewnia lepszy dostęp do finansowania projektów o dużych wymaganiach infrastrukturalnych

W oparciu o szczegółowe badania sektora górniczego, środowiska finansowego oraz analizę danych źródłowych, zidentyfikowano nadrzędne modele dostępu firm górniczych do finansowania projektów o dużych wymaganiach infrastrukturalnych. Z dodatkowych ustaleń wynika, że choć kapitał jest dostępny, inwestycje są hamowane przez nieatrakcyjne profile ryzyka i zwrotu oraz niejasne role i obowiązki w zakresie finansowania i rozwoju aktywów. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku projektów, w których infrastruktura ma być wykorzystywana do wielu celów, ponieważ projekty te są zazwyczaj bardziej skomplikowane, mają wyższe wymagania finansowe i często są realizowane w regionach o wysokim ryzyku związanym z suwerennością oraz słabych ramach prawnych i regulacyjnych. Wszystkie te czynniki składają się na zwiększenie wyzwania związanego z finansowaniem.

Główne nadrzędne modele finansowania przez spółki górnicze projektów z dużymi elementami infrastruktury to:

  • Solo: Niektóre przedsiębiorstwa górnicze samodzielnie finansują, budują, eksploatują i utrzymują swoją infrastrukturę.
  • Umowa: Przedsiębiorstwa górnicze mogą częściowo lub w całości inwestować w ramach modelu Solo i współpracować z zewnętrznym usługodawcą (usługodawcami), który przyjmuje na siebie obowiązek budowy, eksploatacji i utrzymania elementu infrastruktury w ramach projektu.
  • Finansowanie państwowe: Podczas gdy kraje posiadające zdolność kredytową były w stanie pozyskać kapitał z rynków kapitałowych w celu utrzymania swojej infrastruktury górniczej, kraje mniej rozwinięte, nieposiadające korzystnych ratingów kredytowych, polegały na finansowaniu swoich projektów górniczych na warunkach preferencyjnych przez agencje wielostronne, takie jak Bank Światowy, i inne instytucje, poprzez udzielanie bezpośrednich pożyczek lub wsparcie kredytowe.
  • Finansowanie korporacyjne: W finansowaniu korporacyjnym finansujący udzielają pożyczki sponsorowi projektu, który wykorzystuje przychody do finansowania projektu, zazwyczaj poprzez lokalną spółkę zależną. Zaletą finansowania korporacyjnego jest to, że często jest ono przedłużane na lepszych warunkach niż dług z ograniczonym regresem, ponieważ źródłem spłaty jest cała działalność sponsora.
  • Project Finance: W project finance finansiści patrzą na przepływy pieniężne samego projektu (w tym przypadku infrastruktury górniczej), jako na źródło spłaty długu, a nie na podmiot korporacyjny lub państwowy. Jest on również określany jako technika finansowania “oparta na umowie”, ponieważ obowiązki różnych uczestników projektu są nakreślone w kilku umowach. Finansiści podejmują decyzję o finansowaniu na podstawie badania technicznej i finansowej zdolności spółki projektowej do realizacji tych umów.
  • Spółka specjalnego przeznaczenia: Inwestor, lub grupa inwestorów, może finansować, budować, posiadać i eksploatować aktywa infrastrukturalne poprzez niezależną spółkę finansową.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne: Odnosi się do średnio- lub długoterminowych umów między organem sektora publicznego, przedsiębiorstwem górniczym, wielostronnymi bankami rozwoju i potencjalnie innymi firmami prywatnymi, w ramach których finansowanie infrastruktury i odpowiedzialność są połączone w ramach projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania projektu.

Każdy z tych modeli może skutecznie finansować projekt o dużych wymaganiach infrastrukturalnych i może być stosowany łącznie lub indywidualnie, w zależności od charakteru projektu oraz profilu ryzyka i potrzeb zaangażowanych stron.

Jak poprawić dostęp do kapitału na rozwój infrastruktury.

Aby ułatwić dostęp do kapitału na inwestycje w infrastrukturę, przedsiębiorstwa górnicze muszą zmniejszyć profil ryzyka oraz określić role i obowiązki w zakresie finansowania aktywów, eksploatacji i konserwacji. Jest mało prawdopodobne, że jakiekolwiek modele inwestycji infrastrukturalnych naprawią te problemy. Firmy, rządy państw przyjmujących i inwestorzy muszą raczej zastanowić się, jak ulepszyć istniejące modele, aby pokonać wyzwania. Poniżej przedstawiono skuteczne metody, jak to zrobić:

  • Minimalizacja profilu ryzyka inwestycji infrastrukturalnych
  • Zarządzanie oczekiwaniami
  • Mobilizacja nowej klasy inwestorów

Podejścia te mogą być stosowane niezależnie lub łącznie w celu zwiększenia dostępu do kapitału na rozwój infrastruktury.

Zarządzanie ryzykiem

Obecnie jednym z czynników hamujących aktywność inwestycyjną w sektorze górniczym jest występowanie znacznego ryzyka inwestycyjnego. Podstawowym problemem przedsiębiorstw górniczych jest dokładne badanie projektów inwestycyjnych, ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.

Formułując wyraźne działania ograniczające ryzyko inwestycyjne i niepewność osiągnięcia założonych wyników ekonomicznych, należy rozważyć możliwość przeniesienia przez organizację ryzyka na firmę ubezpieczeniową, redystrybucję ryzyka pomiędzy wszystkich uczestników projektu inwestycyjnego oraz samoubezpieczenie.

jeśli jesteś firmą górniczą poszukującą finansowania projektu infrastrukturalnego lub inwestorów, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.