Selecteer een pagina

Hier volgt een algemeen overzicht van de belangrijkste vehikels voor het aanhouden van activa die u in Luxemburg kunt vestigen, voor alle activa en met gebruikmaking van verschillende beleggingsstrategieën. Door de verschillende bedrijfsstructuren te kennen, krijgt u een beter inzicht in hun unieke opzet en de vereisten voor elke structuur.

Stichting

Een in Luxemburg opgerichte privéstichting wordt beschouwd als een juridische entiteit die op dezelfde wijze functioneert als een trust en werkt als een vennootschap. Deze weesstructuur wordt opgericht door een stichting die bij de oprichting van de stichting een aanzienlijk vermogen inbrengt. De activa kunnen zich in Luxemburg of in het buitenland bevinden, los van de oprichter. Een particuliere stichting wordt bestuurd door een raad of een college van bestuur.

Bij de oprichting van een stichting moet de oprichter een of meer begunstigden aanwijzen. Bovendien is het de taak van de oprichter om alle regels op te sommen over hoe de leden van de raad de activa moeten verdelen. De oprichter van een stichting kan een natuurlijke persoon zijn of een rechtspersoon die in Luxemburg of in het buitenland is gevestigd.

Commanditaire vennootschap voor het aanhouden van privé-vermogensbestanddelen

Een Special Limited Partnership of SLP is ontworpen voor superieur vermogensbeheer en optimale vermogensbescherming. Deze bedrijfsentiteit kan gemakkelijk in Luxemburg worden opgericht. Bovendien kan de SLP-opzet activa met een hoge waarde bevatten, zoals onroerende goederen, vliegtuigen en vaartuigen die zich overal ter wereld bevinden.

Dit zijn de definiërende kenmerken van een Special Limited Partnership of SLP:

 • Een SLP is niet onderworpen aan de Luxemburgse belasting; de leden hoeven dus geen vennootschapsbelasting, vermogensbelasting of schenkings-/erfbelasting te betalen voor niet-Luxemburgse ingezetenen.
 • Alle financiële gegevens worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen worden ingezien door de leden of op grond van het recht dat zij volgens de statuten hebben.
 • Een benoemde directeur is verantwoordelijk voor het beheer van alle of bepaalde activa in de SLP.
 • Leden van het family office kunnen aandelen bezitten in een SLP-structuur. De rechten die zij in een SLP hebben, hangen af van het percentage aandelen dat zij in de activa bezitten. Zo kan een lid bijvoorbeeld de volledige rechten krijgen op een specifiek activum en een ander lid het recht krijgen om een totaal ander of afzonderlijk activum in de SLP-structuur te gebruiken.
 • Aangezien een SLP een contractuele overeenkomst tussen leden is, kan het hoe dan ook opnieuw worden opgesteld en van tijd tot tijd worden gewijzigd.
 • Leden van een SLP kunnen niet worden bekendgemaakt in openbare registers of documenten.
 • Het recht om de verkoop van activa in de SLP te vergemakkelijken wordt toegekend aan één lid of een bepaalde groep leden in de structuur.
 • De SLP moet één aangewezen beherend vennoot hebben, die al dan niet in Luxemburg woonachtig kan zijn.
 • Deze kan worden opgericht door één persoon of een vermogensrechtelijke organisatie, zoals in het geval van een stichting of een trust. Ook andere soorten waardevolle activa, waaronder intellectuele-eigendomsrechten en nog veel meer, kunnen eronder vallen. Een SLP kan in Luxemburg worden opgericht ongeacht de vestigingsplaats van een persoon of entiteit.

Private Plaatsing Levensverzekering

Levensverzekeringen worden als een investering beschouwd door particulieren en vermogende cliënten die in diensten willen investeren met zo weinig mogelijk risico. Een levensverzekering via onderhandse plaatsing is een vehikel voor het aanhouden van activa dat is ontworpen om de investeringen van cliënten te beschermen door gebruik te maken van een afzonderlijke juridische structuur.

Dit is hoe een Private Placement Levensverzekering werkt:

 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van een particuliere levensverzekering, wordt de beleggingsportefeuille van een cliënt overgebracht naar een afzonderlijke rekening en ondergebracht bij de particuliere financiële instelling van de cliënt van zijn keuze.
 • Een polishouder geeft de volledige macht aan de vermogensbeheerder, die primair verantwoordelijk zal zijn voor de organisatie van alle beleggingen en de daarmee samenhangende besluitvormingsactiviteiten.
 • Het vermogen van een afzonderlijke rekening zal worden gevrijwaard van het vermogen van de verzekeraar. In wezen zal de levensverzekeringsverstrekker juridisch eigenaar zijn van alle belegbare activa, terwijl de verzekeringnemers hun respectieve begunstigden zullen aanwijzen.
 • Een vermogensbeheerder en een bewaarnemende bank zullen worden aangesteld door de verzekeringnemer, en met goedkeuring van een verzekering.
 • Deze rekening zal uitsluitend worden gebruikt voor het beheer van levensverzekeringen. De portefeuille zal alleen worden gebruikt om te beleggen in verschillende polissen.

Securitisatie

In Luxemburg kunnen gereglementeerde en niet-gereglementeerde securitisatiefondsen of -vehikels worden gevestigd. Securitisatie-instrumenten profiteren van een neutrale belastingregeling, wat betekent dat er geen extra belastingdruk is voor de SV, maar dat de belasting wordt geheven onder de beleggers.

Dit beleggingsinstrument kan worden gebruikt om alle risico’s of activa te securitiseren, waardoor het van groot belang wordt voor een breed scala van toepassingen.

Securitisatie-instrumenten worden gebruikt voor diverse activiteiten, waaronder:

 • Deconsolidatie van eigendom van de schouders van een emittentenbalans
 • Herfinancieringsdoeleinden
 • Veilig faillissement op afstand en discretie
 • Risico’s overdragen

Dividenden en rente zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een goed gestructureerd securitisatie-instrument zal worden beoordeeld op minimale belastbare inkomsten. Ten slotte worden de uitkeringen niet aan een bronheffing onderworpen.

SICAR

SICAR of beleggingsmaatschappij in risicokapitaal is een investeringsinstrument voor risicokapitaal en particuliere aandelen. In tegenstelling tot beleggingsfondsen zijn SICAR’s niet verplicht de beginselen van risicospreiding te volgen bij hun assetallocatie. Ten slotte kunnen SICAR-beleggingen alleen worden gebruikt door goed geïnformeerde beleggers. In de regel worden SICAR’s belast, maar de meeste inkomsten uit beleggingen, zoals dividenden, vermogenswinsten en rente, zijn vrijgesteld van belasting.

Gespecialiseerd beleggingsfonds of SIF

Een SIF is alleen beperkt tot professionele beleggers die alle soorten activa kunnen beleggen. Er gelden algemene beginselen voor risicospreiding, maar er zijn geen vaste wetten waarin beperkingen of restricties duidelijk zijn vastgelegd. SIF’s zijn niet belastingplichtig, maar moeten wel een inschrijvingsbelasting betalen die op 0,01% is vastgesteld.

SPF

Een SPF is een speciaal vehikel voor het aanhouden en beheren van diverse financiële familie- en individuele activa, waaronder obligaties, contanten, aandelen, valuta’s, derivaten, opties, futures, spaartegoeden, edelmetaal, warrants, en nog veel meer.

 • Een SPF is een ongereguleerde rechtspersoon die geen bedrijfsvergunning nodig heeft om volledig operationeel te zijn.
 • SPF-aandelen mogen nooit worden gebruikt voor openbare plaatsing, mogen niet openbaar worden aangeboden en mogen niet aan een beurs worden genoteerd.
 • Deze structuur is uitsluitend bestemd voor particuliere beleggers die hun persoonlijk vermogen beheren.

De in aanmerking komende beleggers van de SPF zijn de volgende:

 • Particulieren die hun persoonlijk vermogen beheren
 • organisaties voor particulier vermogensbeheer die namens een of meer trusts of family offices optreden
 • Tussenpersonen die optreden voor rekening van particulieren, trusts of family offices

SOPARFI

Een SOPARFi is ontworpen om het beheer van de deelnemingen in een groepsonderneming te maximaliseren. Een SOPARFI kan ook verschillende activiteiten uitoefenen die hoofdzakelijk verband houden met het beheer van holdings. In dat geval kunnen zij zich bezighouden met financieel advies en commerciële operaties die al dan niet rechtstreeks verband houden met haar eigen activiteiten op het gebied van het beheer van deelnemingen.

Een SOPARFI profiteert van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing en valt onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn betreffende moedermaatschappijen en dochterondernemingen. Hierdoor kunnen SOPARFis profiteren van bepaalde belastingvrijstellingen op aandelengerelateerde meerwaarden en inkomsten. Ten slotte is een SOPARFI een uitstekend middel om een vastgoedportefeuille te verrijken.

Vertrouwen

In essentie is een trust een private trustakte of een geschreven juridisch document tussen een individu die zijn vermogen onder de trust plaatst, die op zijn beurt verwijst naar de settlor en trustees (individuen of corporatie) die verantwoordelijk zijn voor de verdeling, het beheer en de bescherming van inkomen en vermogen.

De activa worden in trust gehouden voor begunstigden of individuen die recht hebben op het genot van kapitaalgoederen en inkomsten die krachtens de trustakte worden gehouden.

De oprichting van een familiale trust is voordelig om de volgende redenen:

 • Een alternatief voor een testament of een testament
 • Bescherming van activa
 • Kan een verscheidenheid aan roerende en onroerende activa bezitten
 • Privacy en vertrouwelijkheid
 • Tactieken voor efficiënte belastingplanning
 • Flexibiliteit
 • Investering in participatie
 • Eigendom van onroerend goed
 • Diverse financiële instrumenten

Dankzij het beheer en de administratie van een trust kunnen de aangewezen leden het familievermogen veiligstellen en in stand houden, met inbegrip van activa en waardevolle bezittingen waar ook ter wereld, terwijl zij tegelijkertijd toegang behouden tot belangrijke beslissingen. Bij de overdracht van activa en het beheer van een familietrust moet rekening worden gehouden met aanbevelingen inzake internationale regelingen. Het is ook van cruciaal belang dat de besluitvormers een successieplan opstellen om de uitvoering van het testament van de stichter of de oprichter van de familie, het familiebestuur en de erfopvolging op lange termijn te waarborgen.

Als u meer wilt weten over deze Luxemburgse vehikels voor het aanhouden van activa, zijn wij er om u te helpen. Onze Damalion-experts geven u grondige informatie over deze structuren en helpen u bij het kiezen van een structuur die aan uw behoeften voldoet.