Selecteer een pagina

In 2008 heeft het Groothertogdom Luxemburg de bepalingen bekendgemaakt van de nieuwe regeling voor de belasting van intellectuele eigendom (IP Tax), die datzelfde jaar in werking is getreden. Het land heeft fiscale stimuleringsmaatregelen genomen die voorzien in een vrijstelling van de vennootschapsbelasting tot 80% voor in aanmerking komende inkomsten en vermogenswinsten uit bepaalde intellectuele eigendommen. In januari 2009 is de regeling voor intellectuele eigendom ook begonnen met een vrijstelling van 100% van de vermogensbelasting voor in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten.

In juli 2016 besloot Luxemburg zijn regeling inzake IP-boxen af te schaffen als gevolg van een overeenkomst in verband met een gewijzigde nexusbenadering voor IP-regelingen voor standpunten op OESO- en EU-niveau. Onder de nieuwe IP-regeling zijn alle in aanmerking komende inkomsten uit in aanmerking komende IP-activa voordelig dankzij de vrijstelling van 80% van het betalen van Luxemburgse inkomstenbelasting, wat leidt tot een effectief belastingtarief van 5,2% en een volledige vrijstelling van vermogensbelasting.

Alle bekende in aanmerking komende activa zijn de volgende:

 • Bepaalde aanvullende eiwitcertificaten
 • Auteursrechtelijk beschermde software
 • Benaming weesgeneesmiddel
 • Octrooien
 • Kwekersrechten
 • Gebruiksmodellen

Commerciële intellectuele eigendom, met inbegrip van handelsmerken en modellen, komt niet langer in aanmerking voor fiscale stimuleringsmaatregelen.

In aanmerking komende inkomsten uit intellectuele eigendom

 • Meerwaarden
 • Ingebouwde IP-inkomsten uit de verkoopprijs van een product of dienst
 • Schadeloosstellingen op basis van arbitrale of rechterlijke beslissingen in verband met een inbreuk op een gekwalificeerd intellectuele-eigendomsrecht
 • Royalty’s

In wezen is in aanmerking komend inkomen rechtstreeks synoniem met netto-inkomen. Jaarlijkse uitgaven vóór belastingverliezen en in verband met in aanmerking komende IP-activa zullen worden afgetrokken om het nettobedrag te bepalen dat in aanmerking komt voor vrijstelling. Volgens de regel moet het gedeelte van het inkomen dat in aanmerking komt voor de vrijstelling van 80%, gelijk zijn aan de verhouding tussen de in aanmerking komende uitgaven en de totale uitgaven.

Tot de in aanmerking komende uitgaven kunnen O&O-kosten behoren die door de belastingplichtige zijn gemaakt en die in aanmerking komen voor IP-activa. In deze voorwaarden zijn acquisitiekosten niet begrepen als uitbestedingskosten voor O&O gefaciliteerd door een verwante bedrijfsorganisatie. De totale uitgaven worden gedefinieerd als de som van alle uitgaven die technisch gezien als in aanmerking komende uitgaven zouden worden beschouwd indien zij door de belastingplichtige zelf zouden worden beheerd.

Om te garanderen dat de volgende regeling voor de belasting van intellectuele eigendom belastingplichtigen niet buitensporig straft voor het verkrijgen van intellectuele eigendom of het uitbesteden van O&O-activiteiten aan gelieerde partijen, biedt de nieuwe regeling de mogelijkheid om in plaats daarvan een verhoging met 30% aan te vragen voor uitgaven die als in aanmerking komende uitgaven zijn gecategoriseerd.

Overzicht van de nieuwe IE-regeling

De regels en voorschriften die zijn opgenomen in de nieuwe belastingregeling voor intellectuele eigendom die in 2018 wordt ingevoerd, en de wijze waarop vrijstellingen van inkomstenbelasting zullen worden berekend, zullen anders worden ingedeeld. Eenvoudig gezegd concentreert de nexusbenadering zich op het leggen van een rechtstreeks verband tussen IE-activa, -uitgaven en de inkomsten die in hoge mate van de heersende regeling gebruik zullen maken.

Twee hoofdgroepen van intellectuele-eigendomsactiva komen in aanmerking om in grote mate te profiteren van de nieuwe regeling:

 • Alle uitvindingen onder octrooien, gebruiksmodellen en andere IE-rechten die qua functie vergelijkbaar zijn met octrooien.
 • Productiebedrijven die aanvullende octrooicertificaten bezitten voor fyto-farmaceutische aanbiedingen, alsmede uitbreidingen van aanvullende beschermingscertificaten zoals weesgeneesmiddelbenamingen, kwekerscertificaten en pediatrische klinieken.

Auteursrechtelijk beschermde software volgens nationale en internationale normen

Zoals hierboven vermeld, worden marktgerelateerde intellectuele-eigendomsrechten, zoals handelsmerken, geacht niet in aanmerking te komen voor de nieuwe belastingregeling voor intellectuele eigendom. De oude versie van de Luxemburgse regeling inzake intellectuele eigendom voorzag in een belastingvrijstelling van 80% van de netto-inkomsten en vermogenswinsten uit een grote verscheidenheid aan intellectuele eigendom. De regeling is in juli 2016 geleidelijk afgeschaft, overeenkomstig de aanbeveling van de EU-groep Gedragscode voor de belastingregeling voor ondernemingen en het eindrapport van het BEPS-project van de OESO/G20 over het tegengaan van schadelijke belastingpraktijken.

De oude regeling werd uiteindelijk in juli 2016 ingetrokken voor de CIT en de gemeentelijke belasting op ondernemingen, terwijl de vermogensbelasting in januari 2017 geleidelijk werd afgeschaft.

Belastingplichtigen die intellectuele-eigendomsactiva bezitten die onder de oude regeling vielen, blijven daarvan profiteren tijdens de overgangsperiode tot juni 2021.

IE-activa die na januari 2016 zijn verworven, kunnen nog tot en met 30 juni 2021 onder de oude regeling vallen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • zij vóór juli 2021 zijn opgericht of verworven van niet-verbonden partijen, of
 • Zij zijn vóór juli 2021 verworven van een verbonden partij en werden reeds geacht in aanmerking te komen voor de oude IP-regeling of genoten vóór de verwerving een IP-regeling van een overzees land die vergelijkbaar is met de oude regeling die in Luxemburg van kracht was.

Alle intellectuele-eigendomsactiva die tussen december 2015 en juni 2016 van gelieerde organisaties zijn verworven en niet in aanmerking kwamen voor vrijstellingen van de intellectuele-eigendomsregeling, komen slechts tot en met december 2016 in aanmerking.

IE-activa die na 3 juni 2016 zijn gecreëerd of verkregen, komen niet in aanmerking voor de oude IE-regeling. Deze activa en de daarmee verband houdende inkomsten zijn onderworpen aan de conventionele belastingregeling en -tarieven of worden in plaats daarvan geacht in aanmerking te komen voor een toekomstige IP-regeling.

Voordelen van het starten van een IP-onderneming in Luxemburg

Een IP-vennootschap kan worden opgericht in elke vorm die onder het Luxemburgse vennootschapsrecht bestaat . Investeerders, promotoren, auteurs en ontwikkelaars van intellectuele eigendom kiezen gewoonlijk voor een SARL of SA met een minimumkapitaal van respectievelijk 12 000 EUR en 30 000 EUR.

Intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden gekocht door bijdragen in natura van de aandeelhouders van een onderneming.

In de regel gelden er geen beperkingen voor de nationaliteit die een IP-onderneming kan oprichten. U kunt er een oprichten ongeacht de nationaliteit, de woonplaats of de verblijfplaats van een of meer aandeelhouders in een Luxemburgse vennootschap voor industriële eigendom. De rechtsvorm kan een vennootschap of een particulier zijn.

Luxemburgs belastingstelsel biedt aantrekkelijk kader voor O&O in Europa

Afgezien van de hierboven vermelde specifieke belastingvrijstellingen voor intellectuele eigendom kunnen Luxemburgse ondernemingen die intellectuele eigendom bezitten, particuliere onderzoek-SPV’s en O&O-bedrijven profiteren van een grote verscheidenheid aan stimulansen, zoals financiering van O&O-projecten tussen 25% en 100% in de vorm van een subsidie of rentesubsidie. Luxemburg is dan ook onbetwistbaar een van de beste plaatsen om O&O-initiatieven en ondernemingen op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten in onder te brengen.

Damalion is uw vertrouwde gids bij het opstarten van een bedrijf in Luxemburg en geniet van de vele aantrekkelijke belasting- en regelgevingsprogramma’s van het land. Neem vandaag nog contact met ons op om ervoor te zorgen dat uw intellectuele eigendomsrechten worden beschermd en om u te helpen bij het opstarten van een IP-onderneming of een R&D-programma in Luxemburg.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.