Selecteer een pagina

Een sterke economie, een bedrijfsvriendelijk klimaat, een sterke binnenlandse markt, overheidssteun en een hoge levenskwaliteit. Dit zijn enkele van de factoren die bijdragen tot de aantrekkingskracht van Italië als topbestemming voor bedrijven die op zoek zijn naar groei en toegang tot internationale markten.

Voordat u een bedrijf in Italië start, is het belangrijk om het vennootschapsbelastingregime van het land te begrijpen.

In Italië zijn bedrijven onderworpen aan twee primaire belastingen, namelijk:

Het huidige nationale tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 24%, terwijl het regionale tarief voor de IRAP varieert van regio tot regio, maar over het algemeen rond de 3,9% ligt.

Hier volgen enkele andere belangrijke punten over vennootschapsbelasting in Italië.

Italiaans belastbaar inkomen

Italiaanse vennootschappen worden belast op hun netto belastbaar inkomen, dat wordt berekend door toegestane uitgaven af te trekken van de inkomsten van het bedrijf. Voor bedrijven kunnen diverse aftrekposten, belastingkredieten en stimuleringsmaatregelen beschikbaar zijn.

Belastingaangifte

Italiaanse vennootschappen moeten jaarlijks een belastingaangifte indienen, hun inkomsten en uitgaven opgeven en de overeenkomstige belastingen betalen. Het belastingjaar volgt doorgaans het kalenderjaar, maar er zijn mogelijkheden om een ander boekjaar te gebruiken.

IRAP

Dit is een Italiaanse regionale belasting die wordt geheven door het rechtsgebied waar de belastbare productieactiviteiten plaatsvinden.

Indien een belastingplichtige in meerdere regio’s actief is, wordt het belastbaar inkomen evenredig toegerekend op basis van de kosten van de werknemers die in elke regio werkzaam zijn. De IRAP is van toepassing op verschillende entiteiten, waaronder commerciële ondernemingen, partnerschappen, landbouwproducenten en personen die inkomsten uit onderneming of als zelfstandige ontvangen. Zij is echter niet van toepassing op bepaalde entiteiten zoals gemeenschappelijke beleggingsfondsen en pensioenfondsen.

Onkostenaftrekbaarheid

Volgens de Italiaanse vennootschapsbelasting kunnen bij de vaststelling van het belastbaar inkomen verschillende uitgaven in mindering worden gebracht op de in de winst- en verliesrekening vermelde winst. De aftrekbaarheid van uitgaven varieert: sommige zijn volledig aftrekbaar, andere gedeeltelijk en sommige helemaal niet.

In het algemeen zijn uitgaven voor zakelijke doeleinden volledig aftrekbaar van de winst. Als de kosten echter zowel om zakelijke als om persoonlijke redenen worden gemaakt, wordt het aftrekbaarheidspercentage verlaagd.

In aanmerking komende uitgaven zijn afschrijvingen, arbeidskosten, andere belastingen (beperkt voor IRAP), voorzieningen, telefoonkosten, autokosten, geschenken en representatiekosten.

Belasting op gecontroleerde buitenlandse ondernemingen in Italië

Wanneer een Italiaanse onderneming zeggenschap heeft over een buitenlandse onderneming die aan bepaalde criteria voldoet, is zij verplicht het belastbaar inkomen proportioneel te verwerken op basis van haar eigendomspercentage.

De criteria omvatten een lager effectief belastingtarief dan in Italië en meer dan een derde van de inkomsten uit passieve inkomsten.

Verrekenprijzen

Italië heeft verrekenprijsregels die zijn afgestemd op de OESO-richtsnoeren, die van toepassing zijn op transacties tussen buitenlandse ondernemingen en Italiaanse ondernemingen, alsook op transacties waarbij zowel Italiaanse als buitenlandse ondernemingen betrokken zijn.

Het arm’s length-beginsel wordt gevolgd, zodat transacties onafhankelijk worden uitgevoerd zonder dat de ene partij de andere beïnvloedt. Correcte documentatie die voldoet aan het zakelijkheidsbeginsel is vereist, en bij verrekenprijscontroles kunnen sancties van toepassing zijn.

Belasting op dividenden

Dividenden van in Italië gevestigde vennootschappen worden belast tegen 5%, terwijl dividenden van vennootschappen in landen met een preferentieel belastingstelsel volledig belastbaar zijn.

Dividenden die worden uitgekeerd aan EU-bedrijven (Europese Unie) die hebben ingestemd met de uitwisseling van informatie met Italië, zijn onderworpen aan een bronbelasting van 1,2%.

Bovendien worden individuele dividendinkomsten onderworpen aan een vervangende eindbelasting van 26%. Er gelden specifieke regels voor dividenden uit landen met lage belastingtarieven en voor niet-ingezeten ontvangers.

Belasting op rente in Italië

Wat de belasting op rente in Italië betreft, wordt de rente op bankdeposito’s en lopende rekeningen onderworpen aan een vervangende eindbelasting van 26%. Bovendien is de overige rente op leningen, deposito’s en rekeningen-courant onderworpen aan een voorheffing van 26%.

De rente betaald aan niet-ingezetenen volgt dezelfde tarieven als voor ingezetenen.

Vrijstelling van deelname

In het kader van de Italiaanse vennootschapsbelasting maakt de bepaling inzake deelnemingsvrijstelling een belastingvrijstelling tot 95% mogelijk van de vermogenswinst die voortvloeit uit de verkoop van vennootschapsdeelnemingen, mits aan specifieke voorwaarden is voldaan. Kapitaalverliezen kunnen echter niet worden afgetrokken.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moet de dochteronderneming voortdurend eigenaar zijn, als investering in vaste activa worden aangemerkt en daadwerkelijk commerciële activiteiten verrichten.

Optie voor fiscale transparantie

Belastingtransparantie in Italië verwijst naar een systeem waarbij de belasting op de winst van een onderneming wordt toegerekend aan de aandeelhouders en niet aan de onderneming zelf.

Voor dit:

  • De aandeelhouders moeten in Italië gevestigde vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperaties of onderlinge verzekeringsmaatschappijen zijn.
  • De aandeelhouders moeten ook een belang van 10% tot 50% hebben, zowel wat het stemrecht als de winstdeling betreft.

Bovendien zijn dividenden uit winsten tijdens de optieperiode belastingvrij.

Belastingconsolidatie in Italië

Italiaanse binnenlandse belastingconsolidatie

Dit is een facultatieve regeling die groepen van ondernemingen in staat stelt hun belastbaar inkomen voor een periode van drie jaar te consolideren. Volgens dit systeem moet de controlerende vennootschap een direct of indirect belang van meer dan 50% in het aandelenkapitaal en de winst van de dochteronderneming hebben.

Holding moet ook geconsolideerde winstaangifte doen en groepsbelasting betalen(IRES).

Wereldwijde belastingconsolidatie

De wereldwijde fiscale consolidatie in Italië biedt een keuzekader dat een in Italië gevestigde regulerende onderneming in staat stelt de inkomsten van haar niet-ingezeten dochterondernemingen voor een periode van vijf jaar te combineren. Deze consolidatie maakt het mogelijk de inkomsten van niet-ingezeten dochterondernemingen proportioneel op te nemen.

De belangrijkste vereisten zijn de controle van het bedrijf in Italië en de inspectie van de balansen.

Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting

Italië heeft met veel landen dubbelbelastingverdragen gesloten om te voorkomen dat hetzelfde inkomen tweemaal wordt belast. Deze verdragen bevatten regels voor de verdeling van de belastingrechten tussen landen en de beperking van de gevolgen van dubbele belasting.

Het is belangrijk op te merken dat belastingwetten en -voorschriften in de loop der tijd kunnen veranderen. Voor de meest nauwkeurige en actuele informatie verdient het aanbeveling advies in te winnen bij professionals of de officiële belastingdienst in Italië te raadplegen.

Om een Italiaanse vennootschap op te richten, of voor meer informatie over vennootschapsbelasting in Italië, neem nu contact op met Damalion.