Selecteer een pagina

Een zeeschip, zoals een jacht, is een aanzienlijk vermogen voor elke particuliere belegger of onderneming. Daarom is het absoluut noodzakelijk een beroep te doen op de deskundigheid van een professional met ervaring en diepgaande kennis op het gebied van de aankoop en het beheer van luxe personenvoertuigen.

Yachting services is een complex proces dat uit vele stappen bestaat.

Jachtregistratie en vlagkeuze

Damalion kan u helpen bij het registreren van een jacht, zowel voor commerciële als recreatieve doeleinden, en bij het beheren van het gehele proces. De registratie van een jacht in Luxemburg zal grotendeels afhangen van het hoofdgebruik van het vaartuig. Elke vlaggenstaat in de Europese Unie heeft andere voorschriften voor de registratie van boten. Indien u een gloednieuw of tweedehands jacht wenst te registreren, zal een adviesbureau de kosten van de registratie van uw marineschip bepalen en de voordelen bespreken van elke beschikbare vlag waaruit u kunt kiezen. In het geval van registratie in Luxemburg zal een adviesbureau het registratieproces bespreken en deskundigen zoeken die het proces voor u zullen stroomlijnen. Een succesvolle registratie garandeert dat uw vaartuig regelmatig wordt onderhouden in een veilige en legale staat.

Om legaal op rivieren en zeeën te mogen varen, moet een jacht in Luxemburg naar behoren worden geregistreerd. De identificatie van een jacht is ook een eerste vereiste voor commercieel of recreatief gebruik.

Alle zeeschepen, met inbegrip van jachten, moeten voor het Register van Boten en Pleziervaartuigen aan de volgende voorwaarden voldoen. Hier volgen enkele criteria voor het registreren van een jacht in het Groothertogdom:

 • Lengte van ten minste 7 meter of meer
 • Het moet een bewoonbare cabine hebben
 • Hij moet een motor hebben met een vermogen van meer dan 7,35 kW of 10 pk

Alle vaartuigen die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, worden als kleine vaartuigen aangemerkt en geregistreerd:

 • Lengte van minder dan 7 meter
 • Beschikt niet over een bewoonbare cabine
 • Hij moet een motor hebben met een vermogen van minder dan 7,35 kW of 10 pk

Corporate Yachting diensten aan een scheepvaartmaatschappij

 • Hulp bij de verwerking van de aankoop
 • Advies en opzet van de eigendomsstructuur van een jacht, met inbegrip van de oprichting van een vennootschap, BTW, vlag, enz.
 • Opstelling en uitvoering van operationele begrotingen, exploitatiekosten en planning
 • Dagelijkse boekhouding
 • Ontvangsten en verwerking van facturen
 • Beoordeling en bewaking van de kasstroom
 • Periodieke boekhouding en financiële verslaglegging van de eigenaar of de vertegenwoordiger(s) van de eigenaar
 • Jaarrekening
 • Administratieve bijstand voor bestaande operaties

Jachtbeheer

Voor het goede beheer van uw jacht hebt u een adviesbureau nodig met een uitgebreid netwerk van partnerschappen met vakmensen die erkend zijn door het Luxemburgse ministerie van Economische Zaken, alsmede partnerschappen met vakmensen bij verschillende vlaggenautoriteiten voor schepen van meer dan 500 GT onder het officiële Document of Compliance (DOC). Afhankelijk van de aard en de frequentie van de activiteiten, kan uw schip opereren onder een breed scala van internationale maritieme vlaggen, waaronder Luxemburg, maar ook naburige lidstaten van de Europese Unie en andere populaire bestemmingen voor jachtmaatschappijen zoals de Marshalleilanden, Cookeilanden en de Kaaimaneilanden. Een adviesbureau heeft de mogelijkheid om een oplossing op maat te creëren voor de registratie en het beheer van uw jacht.

De Luxemburgse jachtregistratieprocedure omvat de volgende stappen:

 • Natuurlijke personen uit niet-EU-landen worden geacht een gewaarmerkt afschrift van hun nationaliteitsbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de eigenaar van het jacht over te leggen.
 • Voor rechtspersonen, de statuten en, indien nodig, een relevant uittreksel uit het handels- en vennootschapsregister.
 • Eigendomsakte en gekwiteerde factuur van het pleziervaartuig.
 • Indien van toepassing, alle informatie over de vorige registratie van een jacht in Luxemburg en een gecertificeerde uitschrijving door alle relevante autoriteiten in het land waar de waterscooter het laatst was geregistreerd.
 • Bewijs van het bestaan van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
 • Certificaat van overeenstemming met Richtlijn 94/25/EG van de Europese Unie voor pleziervaartuigen die na 16 juni 1998 zijn gebouwd en voor waterscooters die na 1 januari 2006 zijn gebouwd.
 • Douane-introductie of invoeraangifte

Het door Luxemburg afgegeven registratiebewijs is vijf jaar geldig. Mits aan alle registratievoorwaarden is voldaan, kan een registratiecertificaat zo nodig worden verlengd of vervangen.

Andere Yachting Management Diensten

Hulp bij BTW-status

 • Privé-status
 • Commerciële status of Charters en BTW-vrijstellingen
 • Tijdelijke invoer in de Europese Unie voor niet-EU-ingezetenen

Operationeel Beheer

 • Bemanningsdiensten & MLC-naleving
 • Maritiem beheer
 • Technische ondersteuning
 • Veiligheidsbeheer ISM/ISPS
 • Noodprocedures
 • Beheer van veiligheidsaudits van vlaggenstaten en externe instanties
 • Opleiding van bemanningsleden inzake veiligheidsvoorschriften en -procedures
 • Maritiem Arbeidsverdrag 2006 en lopend bestuur

Bemanning

 • Arbeidsovereenkomsten voor zeevarenden, een nalevingsvereiste voor alle bemanningsleden
 • Uitgeven van loonlijsten en uitbetalen van bemanningslonen
 • Formaliteiten bij de Administratie van de Sociale Zekerheid in Luxemburg voor de verzekering van particuliere bemanningen
 • Opleiding van de bemanning
 • Logistieke ondersteuning
 • Hulp bij het leveren van professionele en gekwalificeerde bemanning, waaronder kapitein, tweede officier, hoofdwerktuigkundige, kok-kok, matroos, stewardess, en nog veel meer

Beheer van schepen

 • Beheer van het administratief dossier van het schip, met inbegrip van vernieuwingen, onderzoeken en follow-ups
 • Toezicht op en onderhoud van de classificatie van een jacht, planning, organisatie van classificatie-inspecties
 • Algemene ondersteuning voor sociale, juridische en technische zaken
 • Advisering over casco en machines, alsmede over protectie- en indemniteitsabonnementen
 • Verzekering van het jacht, met uitstekende premies en hulp bij verzekeringsclaims

Technisch beheer

 • Vergemakkelijken van de follow-up van de bouw door een toegewijde landmeter en maritieme specialist
 • Technische bezoeken ter plaatse aan boord en rapportage aan de eigenaar van het jacht
 • Technische aanbevelingen en bijstand bij de organisatie van de jaarlijkse onderhoudsbeurten
 • Technisch toezicht op verbouwingen, reparaties, modificaties of verbeteringen op verzoek van een eigenaar van een jacht

Beheer nieuwbouw

 • Verlenen van bouwoverzichtdiensten voor jachten die worden gebouwd in Luxemburg en op internationale locaties
 • Het opzetten van globale projecten gebaseerd op de verwachtingen van een klant
 • Advies over het contract voor de bouw van een jacht en analyse van de technische specificaties, aanbevelingen, en nog veel meer
 • Nauwe samenwerking met alle betrokken partijen bij de bouw van een jacht, inclusief ontwerpers, scheepswerf, classificatiebureaus en controleurs van de vlaggenstaat

Jachtverhuur

De richtsnoeren voor de Luxemburgse jachtleaseregeling hebben betrekking op het gebruik en het genot van een zeeschip door huurders van jachten binnen en buiten de territoriale wateren van de EU. In de leaserichtlijnen wordt opgesomd op welke wijze een jacht voor commerciële en recreatieve doeleinden wordt gebruikt. De daaruit voortvloeiende breuk bepaalt het totale tarief van de belasting over de toegevoegde waarde dat moet worden toegepast op de huur van een jacht, waarvan de levering in Luxemburg plaatsvindt.

De leaserichtsnoeren zijn gebaseerd op artikel 59 bis van de EU-richtlijn betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, en houden in dat belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd is over het gedeelte van de leaseperiode waarin het jacht daadwerkelijk wordt gebruikt en geëxploiteerd buiten de territoriale wateren van de EU.

Toepasselijke voorwaarden van de leasingrichtlijnen voor jachten

 • De verhuurder moet een Luxemburgse vennootschap zijn en in het bezit zijn van een geldig Luxemburgs BTW-identificatienummer
 • De huurder moet een niet-belastingplichtige persoon zijn, en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt
 • Tussen een verhuurder en een huurder moet een jachtleasingovereenkomst worden gesloten waarin de leasevoorwaarden worden vastgelegd
 • Het jacht moet in Luxemburg ter beschikking van de huurder worden gesteld

Er moet vooraf toestemming worden gevraagd aan het BTW-departement opdat de verhuurder de Luxemburgse BTW kan toepassen op basis van de bepaling inzake het werkelijke gebruik en de werkelijke exploitatie:

 • De verhuurder moet redelijke schriftelijke of technologische gegevens overleggen om het feitelijke gebruik en genot binnen en buiten de territoriale wateren van de EU vast te stellen
 • Jaarlijkse aangifte moet door de verhuurder bij de belastingautoriteiten worden ingediend binnen een vooraf bepaalde termijn

Met vele jaren ervaring binnen de maritieme business consulting industrie, is Damalion een vooraanstaande partner van vele internationale investeerders voor hun yachting services behoeften. Onze Damalion-deskundigen zullen met u samenwerken om inzicht te krijgen in de vereisten bij de oprichting en registratie van een jachtvennootschap die is afgestemd op uw behoeften en operationele vereisten. Onze jachtdiensten omvatten alle aspecten van de jachtbouw, waaronder oprichting, registratie, beheer, bemanning, veiligheid, leasing, en nog veel meer. Voor meer informatie, neem vandaag nog contact op met een Damalion expert.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.