Selecteer een pagina

Estland Oprichting van een vennootschap

:
Estland
Soort entiteit: Naamloze vennootschap (LLC, ook bekend als OÜ) Naamloze vennootschap (AS)
Soort recht: Ests Wetboek van Koophandel Ests Wetboek van Koophandel
Shelf company beschikbaarheid: Ja Ja
Incorporatietermijn: 5 - 10 werkdagen 5 - 10 werkdagen
Minimum Regeringskosten: EUR 145 - 190 145 - 190 EUR
Reguliere vennootschapsbelasting: 20% 20%
Toegang tot dubbel belastingverdrag: Ja Ja
Minimum geplaatst aandelenkapitaal EUR 2.500 EUR 25.000
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: Geen 30%
Minimum aantal aandeelhouders vereistEén Eén
Aandelen aan toonder Geen Neen
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan Ja Ja
Minimum aantal bestuurders Eén Eén
Vennootschapsbestuurders toegelaten Ja Ja
Plaatselijke bestuurders vereist Ja Ja
Plaatselijke bijeenkomst vereist Ja Ja
Bedrijfssecretaris gezocht Geen Neen
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders Ja (minstens één keer per jaar) Ja, (minstens één keer per jaar)
Plaatselijke maatschappelijke zetel vereist Ja Ja
Uitwisselingscontrole Bestaat niet Niet bestaand
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur Ja (de natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de onderneming die in het handelsregister moet worden ingeschreven door de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van de eigendom over een toereikend percentage van het aantal aandelen of stemrechten, respectievelijk door deelneming in het kapitaal van de onderneming) Ja, (de natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap die in het handelsregister moet worden ingeschreven door de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van de eigendom over een toereikend percentage van het aantal aandelen of stemrechten, respectievelijk door deelneming in het eigen vermogen van de vennootschap)
Overheidsregister van directeuren Ja (in het e-Business Register van Estland) Ja (in het e-Business Register van Estland)
Jaarlijkse aangifte Ja (verplicht) Ja (verplicht)
Indiening van de rekeningen Ja (aan het eind van elk begrotingsjaar) Ja (aan het eind van elk begrotingsjaar)
Audit Ja (een jaarverslag moet binnen zes maanden na het einde van het boekjaar bij het handelsregister worden gedeponeerd) Ja (een jaarverslag moet binnen zes maanden na het einde van het boekjaar bij het handelsregister worden gedeponeerd)
Verandering van woonplaats toegestaan Ja Ja

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

7 + 12 =