Selecteer een pagina

Oprichting van een vennootschap in Oostenrijk

OOSTENRIJKS BEDRIJF
Soort entiteit: Naamloze vennootschap (GmbH) Naamloze vennootschap (AG)
Soort recht Burgerlijk recht
Shelf company beschikbaarheid: Niet bestaand
Tijdsbestek voor de oprichting: twee tot drie weken nadat alle documenten (ondertekende notariële akte en door de bank afgegeven attest waaruit blijkt dat het maatschappelijk kapitaal is gestort) bij de rechtbank zijn ingediend
Minimale overheidsheffingen: Niet bestaand, niettemin moet de Oostenrijkse onderneming een minimum vennootschapsbelasting van € 1.750 per jaar betalen, die wordt verrekend met latere vennootschapsbelastingen en voor onbepaalde tijd kan worden overgedragen
Reguliere vennootschapsbelasting: Vast 30
Toegang tot dubbele belastingverdragen: Ja, bedrijven hebben toegang tot 90 belastingverdragen
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : 35.000 euro voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en 70.000 euro voor een vennootschap op aandelen.
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: 17.500 euro gestort in contanten voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en 25 % van het minimumbedrag van de emissie volledig gestort in contanten voor een vennootschap op aandelen.
Minimum aantal aandeelhouders vereist: Eén
Aandelen aan toonder: Niet bestaand
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Ja
Minimum aantal bestuurders: Eén
Corporate directors toegestaan: Geen
Plaatselijke bestuurders vereist: Niet echt vereist, maar sterk aanbevolen, anders zou de plaats van leiding naar een ander land kunnen verschuiven, waardoor het bedrijf in twee rechtsgebieden belastbaar zou kunnen worden
Plaatselijke bijeenkomst vereist : Nee (maar raadzaam en kan schriftelijk gebeuren)
Secretaris van de vennootschap vereist : Niet van toepassing voor dit rechtsgebied
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: Ja, moeten jaarlijks worden gehouden en kunnen schriftelijk worden gedaan
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja
Fiscale woonplaats om te profiteren van het netwerk van belastingverdragen: Ja, het bedrijf krijgt onmiddellijk na registratie een certificaat van inwonerschap
Uitwisselingscontrole: Niet bestaand
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de registratiebeambte van de vennootschap: Niet aan de Registrar van de Vennootschap maar aan de bank
Overheidsregister van directeuren: Alle informatie betreffende de vennootschap is in elektronische vorm verkrijgbaar bij de Registrar of Companies
Jaarlijkse terugkeer: Ja
Indiening van de rekeningen: De jaarrekening moet in elektronische vorm bij de belastingadministratie worden ingediend, een verkorte balans plus een verplicht verslag moeten bij de griffier van de vennootschap worden ingediend
Audit: Ja (niet van toepassing op "zeer kleine" vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, indien deze niet wettelijk verplicht zijn een raad van toezicht te hebben)
Verandering van woonplaats toegestaan Ja, het is toegestaan

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

3 + 13 =