Selecteer een pagina

Cyprus Trust Oprichting

CYPRUS VERTROUWEN
Soort trust Express Trust Impliciete Trust Vaste Trust Charitable Trust
Toepasselijk recht van de trust: Cyprus International Trusts (Amendment) Law of 2012
Duur van de trust (indien mogelijk onbeperkt) 21 jaar en kan tot 100 jaar duren
Praktisch gebruik van de trust: Het vermogen van de trust mag geen op Cyprus gelegen onroerende goederen omvatten.
Naam en taal: Engels
Timing van de oprichting van het vertrouwen: 1 week
Minimum Regeringskosten: 430 EUR
Inschrijving in het openbaar register: Er is geen verplichting om een Cyprus trust bij een wettelijke instantie te registreren.
Registratie - Storting Geen
Speciale vereiste met betrekking tot de trustee (vereiste van inwoner): Ten minste één van de trustees moet een permanente inwoner van Cyprus zijn
Trustee Inwoner van de Europese Economische Ruimte is vereist (J/N) Nee, maar ten minste één trustee moet gedurende de gehele looptijd van de trust op Cyprus wonen.
Trustee Als rechtspersoon of natuurlijke persoon: kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn
De oprichter kan de enige begunstigde zijn: Ja
Toegang tot dubbelbelastingverdragen: Geen
Belastingen: Geen
Schuldeisers van de afwikkelaar: (maximale vorderingstermijn) De geldigheid van een trust wordt niet aangetast door het latere faillissement of de liquidatie van de oprichter, mits de vervreemding van de activa niet was bedoeld om de schuldeisers van de oprichter te bedriegen. In ieder geval moet elke vordering tegen de trustee plaatsvinden binnen twee jaar na de datum van overdracht van de activa.
Erfgenamen van de oprichter: (maximale claimperiode) 100 jaar
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur: Geen
Jaarlijkse boekhouding: Ja
Indiening van de rekeningen: Geen

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

8 + 10 =