Selecteer een pagina

De nieuwe belastingregeling voor gekwalificeerde activaholdings (QAHC’s) is in juli 2021 bekendgemaakt als onderdeel van de ontwerpwetgeving in de Finance Bill 2021-22. Deze nieuwe belastingregeling werd in het leven geroepen om het Verenigd Koninkrijk in staat te stellen de concurrentie aan te gaan met Luxemburg als voornaamste vestigingsplaats voor buitenlandse rechtspersonen.

De term “activaholdings” verwijst naar vennootschappen die de activa van beleggingsfondsen van internationale beleggers aanhouden. De nieuwe belastingregeling die ten uitvoer is gelegd, maakt deel uit van een bredere evaluatie van de fondsenregeling van het Verenigd Koninkrijk om hervormingen tot stand te brengen die positieve resultaten kunnen opleveren voor de financiële sector en de markttoegang van het Verenigd Koninkrijk als aantrekkelijk rechtsgebied voor vermogensbeheer en beleggingsfondsen kunnen vergroten.

Luxemburg is gewoonlijk de eerste, ideale bestemming voor de oprichting van in aanmerking komende houdstermaatschappijen. De belastingstelsels in deze rechtsgebieden belasten QAHC’s alleen in verhouding tot de activiteiten die zij verrichten, terwijl de continue stroom van kapitaal, winsten en inkomsten tussen beleggers en hun primaire beleggingen gewaarborgd blijft.

De QAHC-belastingregeling is uitsluitend beschikbaar voor specifieke soorten investeringsregelingen en zal alleen invloed hebben op de belasting van winsten uit handelsactiviteiten, onroerend goed in het VK en andere immateriële investeringen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gekwalificeerde Britse vermogensholdings

Een bedrijf wordt geacht in aanmerking te komen als QAHC in de volgende gevallen:

 • Geverifieerd inwoner van het VK
 • Voldoet aan bepalingen inzake activiteit en eigendom
 • Vennootschap niet genoteerd of verhandeld op een erkende effectenbeurs of openbare markt
 • Gekozen tot QACH

Het eigendomselement in de nieuwe belastingregeling vereist dat 70% van de beleggers als goede beleggers of beleggers van categorie A worden aangemerkt. In wezen zijn beleggers in categorie A diegenen die diverse fondsportefeuilles bezitten die worden beheerd door gereglementeerde beheerders, institutionele beleggers, onafhankelijke beleggers, en bedrijven die langlopende levensverzekeringsproducten aanbieden.

Aan de activiteitsvoorwaarde zal worden voldaan in de volgende omstandigheden:

 • De hoofdactiviteit van een QAHC is het beleggen van haar gelden met als doel het beleggingsrisico te spreiden, zodat beleggers kunnen profiteren van de resultaten van haar fondsbeheerstrategie.
 • Andere activiteiten worden in enige omvang uitgeoefend. Om een en ander in perspectief te plaatsen: een aanzienlijke omvang komt neer op meer dan 20% van de totale bedrijfsactiviteiten van een bedrijf.

Fiscale overwegingen

Een in aanmerking komende activaholding geniet belastingvoordelen die beleggers in een goede belastingpositie plaatsen waarvan zij anders niet zouden profiteren als zij zouden besluiten de onderliggende beleggingen rechtstreeks aan te houden.

De belangrijkste kenmerken van de QAHC-regeling zijn onder meer:

 • Vrijstelling op vermogenswinst uit een overzees onroerend goed.
 • Meerwaarden en vervreemding van aandelen of rechten van deelneming zullen worden vrijgesteld. Dit omvat alle belangen in een vennootschap zonder aandelenkapitaal, met uitzondering van vennootschappen die meer dan 75% van hun activa ontlenen aan in het Verenigd Koninkrijk gevestigd onroerend goed.
 • Inkomsten behandeld als kapitaal bij de terugkoop van aandelen door een QAHC.
 • Vrijstelling van winsten uit overzeese onroerendgoedbedrijven, waarbij de winsten worden belast in een buitenlands rechtsgebied.
 • Verlaging van bepaalde rentebetalingen die anders niet als uitkeringen zouden worden beschouwd, met inbegrip van rente betaald op winstdelende leningen.
 • Vrijstelling van zegelrecht en zegelrechtreserve bij de terugkoop door een QAHC van haar eigen aandelen en leenkapitaal. De vrijstelling bij overdracht van aandelen in de QAHC valt hier niet onder.
 • De nieuwe regeling bevat ook voorwaarden die bescherming bieden tegen mogelijk misbruik en ontwijking.
 • Vrijstelling van bronbelasting op rentebetalingen aan QAHC-investeerders.

UK QAHC Tijdlijn

Het wetsontwerp bevat slechts de eerste bepalingen van het nieuwe kader voor de belasting van QAHC’s. Voorts wordt ook aandacht besteed aan de voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen om in aanmerking te komen als QAHC. Over het wetsontwerp kon tot 14 september 2021 overleg worden gepleegd met het oog op de heffing van zegelrecht, de reservebelasting op zegelrecht en de vennootschapsbelasting. Voor vermogenswinstbelasting en inkomstenbelasting zal de nieuwe regeling vanaf 6 april 2022 van kracht zijn.

Neem vandaag nog contact op met onze Damalion-experts voor meer informatie over de aantrekkelijkste jurisdictie die een ideaal belastingregime biedt voor vermogensholdings in Europa.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.