Reżim podatkowy Luksemburskiego Zastrzeżonego Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (RAIF) - Damalion - Independent consulting firm.
Zaznacz stronę

W dniu 14 lipca 2016 r. Parlament Luksemburga zatwierdził projekt ustawy nr 6929 wprowadzającej Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF), który ma na celu zrewolucjonizowanie krajobrazu funduszy w Wielkim Księstwie. Ten nowy system w pewnym sensie powiela system obowiązujący w stosunku do Wyspecjalizowanych Funduszy Inwestycyjnych (SIF) , oferując atrakcyjny system podatkowy, ale nie wiąże się z bezpośrednim nadzorem Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF). Została ona opracowana na potrzeby strukturyzacji alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), które powołują odpowiednio uprawnionego zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI).

 • Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF) jest innowacyjnym narzędziem inwestycyjnym, ponieważ oferuje różne cechy strukturyzacji, w tym wydzielone subfundusze dostępne dla funduszy nieregulowanych. Jest to doskonałe rozwiązanie, które pomaga zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) uniknąć podwójnego opodatkowania.
 • Struktura Zastrzeżonych Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (RAIF) jest doskonałym rozwiązaniem dla posiadających odpowiednie uprawnienia zarządzających funduszami inwestycyjnymi, niezależnie od tego, czy fundusz został założony w Luksemburgu, czy w innym państwie członkowskim UE.
 • Co najważniejsze, Zastrzeżony Fundusz Inwestycji Alternatywnych (RAIF) został dostosowany do nowych wymogów regulacyjnych, które przesunęły punkt ciężkości z nadzoru nad produktami na nadzór nad zarządzaniem.
 • W ramach Zastrzeżonego Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (RAIF) wszystkie alternatywne fundusze inwestycyjne będą podlegać bezpośredniemu nadzorowi sprawowanemu przez odpowiedniego autoryzowanego zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), który będzie mógł je utworzyć jako produkty regulowane (UCI, SIF lub SICAR z części II) lub produkty nieregulowane (SCSps lub RAIF).
 • Przyjęcie zastrzeżonego alternatywnego funduszu inwestycyjnego (RAIF) poprawia atrakcyjność Luksemburga jako jurysdykcji dla tworzenia alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) poprzez rozszerzenie zakresu instrumentów inwestycyjnych dostępnych dla inwestorów zagranicznych.

Zasady opodatkowania zastrzeżonych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (RAIF)

Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF) podlega podwójnemu reżimowi podatkowemu, obejmującemu:

I. Ogólne zasady opodatkowania

 • Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF) podlegają temu samemu reżimowi podatkowemu, co Wyspecjalizowane Instytucje Inwestycyjne (SIF).
 • Zgodnie z ogólnym systemem podatkowym, Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych i innych podatków w Luksemburgu, z wyłączeniem podatku od subskrypcji pobieranego od aktywów netto w wysokości 0,01%.
 • Podatek subskrypcyjny dotyczy Zastrzeżonego Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (RAIF) utworzonego w formie spółki komandytowej (SCS) i specjalnej spółki komandytowej (SCSp).
 • Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF) są zwolnione z podatku od subskrypcji w następujących przypadkach:

A- Jeżeli aktywa są inwestowane w inne luksemburskie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (UCI), wyspecjalizowane

Fundusze Inwestycyjne (SIF) i Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF), które są już oceniane

z podatkiem abonamentowym.

B- Jeżeli jedynym celem Zastrzeżonego Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (RAIF) jest zbiorowe inwestowanie na rynku pieniężnym

instrumenty oraz lokowanie depozytów w instytucjach kredytowych.

C – Jeżeli Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF) inwestuje w fundusze emerytalne.

D- Jeżeli Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF) inwestuje w instytucje mikrofinansowania.

II. Fakultatywny system podatkowy

 • Jest on przeznaczony dla Zastrzeżonych Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (RAIFs) inwestujących w kapitał podwyższonego ryzyka Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIFs) z wyjątkiem wspólnego funduszu inwestycyjnego.
 • Firmy inwestujące w kapitał podwyższonego ryzyka są uprawnione do korzystania ze specjalnego systemu podatkowego, który jest identyczny z systemem stosowanym w przypadku spółek SICAR, które są zwolnione z podatku od subskrypcji.
 • Wszystkie Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF) w formie spółki akcyjnej (SA), spółki komandytowej (SCA) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL), które wybrały specjalny system podatkowy, będą podlegały pełnemu opodatkowaniu. Oznacza to, że mogą one uzyskać dostęp do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i mogą być zwolnione z podstawy opodatkowania wszystkich dochodów i zysków kapitałowych pochodzących z papierów wartościowych.
 • Zwolnieniu podlegają wszystkie dochody generowane przez środki pieniężne do czasu zainwestowania w kapitał podwyższonego ryzyka, pod warunkiem że środki pieniężne zostaną zainwestowane w kapitał podwyższonego ryzyka w ciągu 12 miesięcy.
 • Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF), które zdecydują się na objęcie ich specjalnym systemem podatkowym, będą zwolnione z podatku od majątku netto, z wyjątkiem minimalnego podatku od majątku netto, który od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje spółki luksemburskie podlegające pełnemu opodatkowaniu.
 • Minimalna kwota podatku od majątku netto do zapłaty wynosi 3 210 EUR dla Zastrzeżonych Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (RAIF) posiadających stałe aktywa finansowe, środki pieniężne i papiery wartościowe.
 • Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF) w formie spółki komandytowej (SCS) i specjalnej spółki komandytowej (SCSp) mogą wybrać specjalny system podatkowy, który będzie w pełni przejrzysty pod względem podatkowym i opodatkowany bezpośrednio w Luksemburgu.
 • Aby struktura spółki komandytowej (SCS) lub specjalnej spółki komandytowej (SCSp) mogła korzystać z optymalnego reżimu podatkowego, dokumenty założycielskie Zastrzeżonego Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (RAIF) muszą spełniać następujące kryteria.

A – Jego jedynym celem jest inwestowanie w kapitał podwyższonego ryzyka.

B – podlega przepisom art. 48 ustawy o RAIF, który określa specjalny system podatkowy.

W ustawie o zastrzeżonych alternatywnych funduszach inwestycyjnych (RAIF) pojęcie kapitału ryzyka nie jest jasno zdefiniowane. Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) w okólniku 06/241 z dnia 5 kwietnia 2006 r. dotyczącym pojęcia kapitału podwyższonego ryzyka mającego zastosowanie do SICAR.

 • W przypadku parasolowych Zastrzeżonych Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (RAIF), wybór specjalnego reżimu podatkowego musi być dokonany na poziomie RAIF jako całości.
 • W związku z tym nie jest możliwe, aby w ramach tego samego systemu pewne grupy podlegały ogólnemu systemowi podatkowemu, a inne – specjalnemu systemowi podatkowemu.
 • Audytorzy Zastrzeżonego Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (RAIF), który wybrał specjalny reżim podatkowy, muszą przedstawić raport na koniec każdego roku finansowego, poświadczający, że Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF) zainwestował w kapitał podwyższonego ryzyka w danym okresie.
 • Raport finansowy musi zostać przekazany luksemburskiej administracji podatków bezpośrednich.

Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny Zasada Rozkładu Ryzyka

 • Wszystkie Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF) muszą przestrzegać zasady rozłożenia ryzyka, chyba że inwestują wyłącznie w kapitał podwyższonego ryzyka i wybrały specjalne zasady opodatkowania.
 • Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF) nie zawiera żadnych ścisłych wytycznych dotyczących minimalnego poziomu dywersyfikacji, który musi być zachowany w jego portfelu.
 • Wszystkie Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF) muszą odnosić się do wytycznych Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) zawartych w okólniku 07/309 dotyczącym rozkładania ryzyka w kontekście Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych (SIF).
 • Poszczególne Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF) i ich subfundusze nie mogą inwestować więcej niż 30% swoich aktywów brutto w pojedynczy składnik aktywów.
 • Ograniczenie do 30% nie ma zastosowania do inwestycji w papiery wartościowe ani do inwestycji gwarantowanych przez państwo członkowskie OECD lub władze lokalne.
 • Ograniczenie to jest również uchylone w przypadku programów zbiorowego inwestowania podlegających wymogom dywersyfikacji ryzyka, które mają zastosowanie do zastrzeżonych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (RAIF) lub ich subfunduszy.
 • Zastrzeżone Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (RAIF) i poszczególne subfundusze mogą inwestować w aktywa infrastrukturalne na podstawie złagodzonego wymogu dywersyfikacji ryzyka. Instrument inwestycyjny uznaje się za wystarczająco zdywersyfikowany, jeżeli posiada co najmniej dwie inwestycje, przy czym żadna pojedyncza inwestycja nie stanowi więcej niż 75% aktywów brutto.
 • Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF) odniesie duże korzyści z początkowego okresu rozwoju, aby spełnić wyżej wymienione zasady dywersyfikacji ryzyka.

Założenie wehikułuinwestycyjnego, takiego jak luksemburski RAIF, może być proste i łatwe dzięki pomocy naszych ekspertów z Damalion. Jako wiodąca firma doradztwa biznesowego pomożemy Ci zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki naszym wykwalifikowanym ekspertom, którzy będą Ci towarzyszyć na każdym kroku. Założenie spółki w Luksemburgu wiąże się z wieloma wyzwaniami. Przygotujemy Cię do tego, abyś mógł zaprezentować się z jak najlepszej strony, korzystając z fachowych porad osób posiadających doświadczenie i wiedzę w zakresie tworzenia RAIF. Damalion to właściwy wybór. Nasz zespół składa się z globalnej sieci usługowej. Posiadamy zespół usługodawców, w tym prawników, konsultantów i księgowych, którzy dysponują rozległą wiedzą w zakresie pomocy w zakładaniu firm, otwierania kont bankowych, prowadzenia księgowości, rachunkowości, zarządzania i doradztwa podatkowego, by wymienić tylko kilka z nich. Będziemy Twoim niezawodnym partnerem w Twojej podróży inwestycyjnej w Luksemburgu, abyś mógł rozwijać swój biznes na całym świecie. Skontaktuj się z ekspertem Damalion już dziś, abyśmy mogli lepiej poznać Ciebie i Twoje potrzeby.

Informacje te nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady podatkowej lub prawnej. Sugerujemy omówienie Państwa konkretnej sytuacji z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub prawnym.